KOMMUNIKÉ FRÅN AB NOVESTRAS ÅRSSTÄMMA

 

Vid dagens årsstämma i AB Novestra (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2011. Vidare beslutades att årets till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 272 264 252 kronor ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Theodor Dalenson, Anders Lönnqvist, Bertil Villard, Jens A. Wilhelmsen och Jan Söderberg till ordinarie styrelseledamöter samt omvaldes Stein Wessel-Aas till styrelsesuppleant i bolaget. Stämman valde därtill Theodor Dalenson till styrelseordförande. Vidare omvaldes KPMG AB, med huvudansvarig revisor Ingrid Hornberg Román, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvode, till de styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget, skall utgå med totalt 500 000 kronor att fördelas med 100 000 kronor vardera till respektive styrelseledamot och styrelsesuppleant. Därutöver skall som tidigare bolagets arbetande styrelseordförande vara berättigad till ersättning om 80.000 kronor exklusive mervärdesskatt i månaden, vilken får faktureras genom eget bolag, samt ha rätt att uppbära samma förmåner som övriga anställda. Revisorsarvode beslöts utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda avseende räkenskapsåret 2012.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av sammanlagt högst 4 131 997 nya aktier. Styrelsen äger besluta att aktie skall betalas med kontanter eller apportegendom eller i annat fall med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission av högst 6 000 000 aktier, vilket inte utnyttjats, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Slutligen godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske enligt följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm.
  2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2013.
  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Novestra är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller NASDAQ OMX Stockholms regler. Informationen har lämnats för offentliggörande den 26 april 2012, klockan 17.30.

 

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Diino Systems AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., och Strax Group GmbH. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 6 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar