Novestra: Bokslutskommuniké 2012

Exitplaner förväntas ge resultat under 2013

 • Koncernens nettoresultat uppgick till -27,4 (-15,6) MSEK motsvarande -0,76 (-0,42) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 281,1 (317,8) MSEK per den 31 december 2012, motsvarande 7,82 (8,55) kronor per aktie. Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 18,1 (30,8) MSEK. Avveckling av Diino har belastat resultatet med 24 MSEK.

 • Novestras onoterade portföljbolag uppvisade mycket bra försäljning och resultat under det sista kvartalet 2012, speciellt de två största innehaven Strax och MyPublisher. I Strax, som varit det enda bolaget i portföljen med lånefinansiering uppgick nettokassan till cirka 2,5 MEUR vid utgången av 2012 (-6,0).

 • De preliminära siffrorna för 2012 är en omsättning om 65,4 MEUR (61,4) för Strax med ett EBITDA resultat uppgående till 5,6 MEUR (4,0), en försäljning om 34,6 MUSD (32,5) för MyPublisher med ett EBITDA resultat uppgående till 7,0 MUSD (3,0) och för Explorica, vars räkenskapsår avslutades den 31 augusti 2012, uppgick omsättningen till 69,1 MUSD (69,3) med ett EBITDA-resultat om 2,8 MUSD (1,1) för det brutna räkenskapsåret 2011/2012.

 • Utsikterna för bolagen i portföljen för 2013 är mycket goda. Tillväxt och resultat i såväl Strax som MyPublisher förväntas öka med drygt 20% innevarande år. Kvarvarande portfölj består av bolag som uppvisar både starka kassaflöden och bra lönsamhet vilket innebär stora möjligheter i det pågående arbetet med exitstrategier.

 • Vid årsstämma den 26 april 2012 förnyades styrelsens mandat att återköpa egna aktier. Styrelsen beslutade att inleda återköp av aktier och totalt sedan återköpen inleddes i februari 2012 har 1 227 407 aktier återköpts.

 • Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar uppgår till 206,7 procent, motsvarande en årlig avkastning på 11,9 procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett en avkastning om 7,1 procent per år.

  Kommentar från VD

  ”Det pågående arbetet med att realisera värden i portföljen bedöms kunna ske såväl genom industriella försäljningar som via noteringar i kombination med utskiftning av aktier till Novestras aktieägare. Efter att ha sett över respektive bolags försäljnings- och resultatprognoser för 2013 bedömer vi det som sannolikt att vi kan realisera betydande värden så länge inte de generella marknadsförutsättningarna väsentligt försämras" säger Johan Heijbel.

  Informationen i denna rapport är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 12 februari 2013 klockan 08.55 (CET).

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., och Strax Group GmbH. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 6 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar