Novestra: Delårsrapport nr 1 för räkenskapsåret 2013

Försäljningar och utdelningar under 2013

Koncernens nettoresultat uppgick till -19,4 (1,1) MSEK motsvarande -0,54 (0,03) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 259,2 (313,0) MSEK per den 31 mars 2013, motsvarande 7,56 (8,61) kronor per aktie. Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 20,9 (20,4) MSEK.

Två av Novestras delägda portföljbolag har utsett rådgivare i pågående M&A- och noteringsprocesser, det är sannolikt att avyttring eller notering har skett i båda fallen inom 9 månader. Värderingsindikationer har föranlett justeringar av värden i portföljen.

Utsikterna för bolagen i portföljen för 2013 bedöms som goda. Kvarvarande portfölj består av bolag och inklusive dotterbolag som uppvisar både starka kassaflöden och bra lönsamhet vilket innebär bra förutsättningar i det pågående arbetet med avyttringar.

Vid årsstämma den 26 april 2012 förnyades styrelsens mandat att återköpa egna aktier. Styrelsen beslutade att inleda återköp av aktier och totalt sedan återköpen inleddes i februari 2012 har 1 657 407 aktier återköpts.

Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar uppgår till 206,7 procent, motsvarande en årlig avkastning på 11,5 procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett en avkastning om 8,1 procent per år.

”Det pågående arbetet med att realisera värden i portföljen bedöms kunna ske såväl genom industriella försäljningar som via noteringar i kombination med utskiftning av aktier till Novestras aktieägare. Vi räknar med att två av de befintliga innehaven är avyttrade inom 9 månader samt att vi därefter skall ha fastställt vägen framåt för Novestra. I samband med avyttringar kommer även utdelningar att kunna genomföras under innevarande år” säger Johan Heijbel, Novestras VD.

Informationen i denna rapport är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 25 april 2013 klockan 08.55 (CET).

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., och Strax Group GmbH. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 6 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar