NOVESTRA: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015

Förutsättningarna för avyttringar till intressanta avkastningsnivåer är i dagsläget mycket goda

Koncernens resultat uppgick till 5,2 (-7,2) MSEK motsvarande 0,14 (-0,19) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 211,3 (202,0) motsvarande 5,68 (5,43) kronor per aktie. Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 22,8 (10,1) MSEK.

Resultatet för det första kvartalet 2015 har påverkats negativt av värdenedgång i det noterade portföljbolaget WeSC med -2,0 MSEK, samtidigt har övriga värdeförändringar varit positiva.

Novestra erhöll under perioden cirka 12,1 MSEK avseende den slutliga delen av köpeskillingen hänförlig till försäljningen av MyPublisher tidigare ställd som säkerhet.

Som tidigare kommunicerats så har ytterligare ett av Novestras delägda portföljbolag utsett rådgivare i pågående M&A- och noteringsprocess, Strax, och det är sannolikt att avyttring eller notering kommer att ske under 2015. Förutsättningarna bedöms idag som goda eftersom bolaget har haft en positiv utveckling under 2014 och förväntas ha en fortsatt stark utveckling.

Strax uppnådde en försäljning om cirka 70 MEUR, vilket motsvarar en tillväxt om cirka 10 procent, EBITDA-resultatet ökade med cirka 65 procent och överstiger 5 MEUR. För 2015 räknar Strax med ytterligare försäljningsökning och fortsatt kraftig resultatförbättring.

I samband med avyttring av Strax planerar styrelsen utskiftning av kontanter samt därutöver samtliga aktier i Explorica och WeSC. Samtidigt utvärderas framtidsmöjligheterna för Novestra.

Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar uppgår till 200,7 procent, motsvarande en årlig avkastning på 8,8 procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett en avkastning om 9,7 procent per år.

”Novestra har skiftat ut totalt cirka 370 MSEK till aktieägarna och beslut har fattats om att även framtida medel från avyttringar skall skiftas ut. Med kraftigt sänkta kostnader i Novestra och positiv utveckling i portföljbolagen har vi positiva förväntningar för 2015. Inbetalning av 12,1 MSEK från försäljningen av MyPublisher stärker likviditetspositionen i Novestra ” säger Johan Heijbel, Novestras VD.
 
Informationen i denna rapport är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 23 april 2015 klockan 15.00 (CET).

För ytterligare information kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon    46 8 545 01750

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består av större innehav i Explorica Inc.,Strax Group GmbH och Swiss Picturebank (Group) AG. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 12 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.