NOVESTRA: DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

Försäljningar och utdelning under 2013

Koncernens nettoresultat uppgick till -35,2 (-28,4) MSEK motsvarande -0,98 (-0,78) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 253,3 (280,2) MSEK per den 30 september 2013, motsvarande 6,81 (7,79) kronor per aktie. Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 45,5 (18,1) MSEK.

MyPublisher, där Novestra ägde 25 procent avyttrades i april 2013 till amerikanska Shutterfly, Inc. Novestras del av köpeskillingen uppgick till totalt 62,7 MSEK att jämföras med det per den 31 mars 2013 redovisade värdet om 61,2 MSEK. 15 procent av köpeskillingen har ställts som säkerhet i transaktionen och betalas ut om 18 månader, resterande del av köpeskillingen betalades ut kontant.

Som tidigare kommunicerats så har ytterligare ett av Novestras delägda portföljbolag utsett rådgivare i pågående M&A- och noteringsprocess, det är sannolikt att avyttring eller notering kommer att ske inom 9 månader.

Utsikterna för bolagen i portföljen för 2013 bedöms som goda. Kvarvarande onoterade portfölj består av bolag som uppvisar både starka kassaflöden och bra lönsamhet vilket innebär bra förutsättningar i det pågående arbetet med avyttringar.  

Vid årsstämma den 25 april 2013 förnyades styrelsens mandat att återköpa egna aktier. Totalt sedan återköpen inleddes i februari 2012 har 1 657 407 aktier återköpts, varav 430 000 aktier under 2013. Styrelsen i Novestra beslutade, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2013, att avyttra de 1 657 407 aktier som Novestra hade återköpt. Samtliga aktier avyttrades i september 2013.

Extra bolagsstämma den 10 oktober 2013 beslutade om utskiftning av 1,00 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande.

Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar uppgår till 196,8 procent, motsvarande en årlig avkastning på 10,4 procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett en avkastning om 8,1 procent per år.

”Det pågående arbetet med att realisera värden i portföljen bedöms kunna ske såväl genom industriella försäljningar som via noteringar i kombination med utskiftning av aktier till Novestras aktieägare. Vi räknar med att ytterligare ett av de befintliga innehaven är avyttrade inom 9 månader samt att vi därefter skall ha fastställt vägen framåt för Novestra. Utskiftningen av 1,00 krona per aktie kommer att vara genomförd under november 2013 och innebär att Novestra har skiftat ut totalt cirka 380 MSEK till aktieägarna”, säger Johan Heijbel, Novestras VD.

Informationen i denna rapport är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 7 november 2013 klockan 08.55 (CET).

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Explorica, Inc.,Strax Group GmbH och Swiss Picturebank (Group) AG. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 10 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar