NOVESTRA: DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015

Fortsatt positiv värdeutveckling och utveckling i portföljbolagen

  • Koncernens resultat uppgick till 12,7 (-10,7) MSEK motsvarande 0,34 (-0,29) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 218,8 (198,5) motsvarande 5,88 (5,34) kronor per aktie. Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 16,8 (14,6) MSEK.

  • Novestra erhöll under perioden cirka 12,1 MSEK avseende den slutliga delen av köpeskillingen hänförlig till försäljningen av MyPublisher tidigare ställd som säkerhet och redovisad som fordran.

  • Novestra erhöll cirka 2,9 MSEK i utdelning från Explorica under det tredje kvartalet.

  • Novestras delägda portföljbolag Strax har utsett rådgivare i pågående M&A- och noteringsprocess. Förutsättningarna för en transaktion bedöms idag som goda eftersom bolaget har haft en fortsatt positiv utveckling. Styrelsen kommer de närmsta månaderna ta ställning till de strategiska alternativen som kommer att föreslås aktieägarna i Novestra.

  • I augusti 2015 genomförde Strax en refinansiering i form av en traditionell bankfinansiering lämnad av ett syndikat av större tyska banker och innebär en sänkning av finansieringskostnaderna med cirka tio procent per år, eller cirka 800 TEUR vid samma utnyttjandenivå.

  • Strax uppnådde för 2014 en försäljning om cirka 70 MEUR, vilket motsvarar en tillväxt om cirka 10 procent, EBITDA-resultatet ökade med cirka 65 procent och översteg 5 MEUR. För 2015 räknar Strax med en något högre försäljningstillväxt och fortsatt resultatförbättring.

  • Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar uppgår till 196,8 procent, motsvarande en årlig avkastning på 8,7 procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett en avkastning om 9 procent per år.


   Kommentar från VD

   ”Novestra har skiftat ut totalt cirka 370 MSEK till aktieägarna och beslut har fattats om att även framtida medel från avyttringar skall skiftas ut. De stora tillgångarna i Novestra utvecklas för närvarande positivt och vi har goda förhoppningar om att detta skall leda till betydande värdeökningar för Novestras aktieägare” säger Johan Heijbel Novestra's VD.

   Informationen i denna rapport är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 18 november 2015 klockan 08:55 (CET).

För ytterligare information kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon    46 8 545 01750

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består av större innehav i Explorica Inc.,Strax Group GmbH och Swiss Picturebank (Group) AG. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 11 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera