Novestra: Kommuniké från AB Novestras årsstämma

Vid dagens årsstämma i AB Novestra (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2012. Vidare beslutades att årets till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 234 879 985 kronor ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Theodor Dalenson, Anders Lönnqvist, Bertil Villard, Jens A. Wilhelmsen och Jan Söderberg till ordinarie styrelseledamöter samt omvaldes Stein Wessel-Aas till styrelsesuppleant i bolaget. Stämman valde därtill Theodor Dalenson till styrelseordförande. Vidare omvaldes KPMG AB, med huvudansvarig revisor Ingrid Hornberg Román, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvode, till de styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget, ska utgå med totalt 500 000 kronor att fördelas med 100 000 kronor vardera till respektive styrelseledamot och styrelsesuppleant. Styrelseledamot får efter särskild överenskommelse med bolaget fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget. Därutöver ska bolagets arbetande styrelseordförande vara berättigad till ersättning om 48 000 kronor exklusive mervärdesskatt i månaden (tidigare 80 000 kronor per månad), vilken får faktureras genom eget bolag, samt ha rätt att uppbära samma förmåner som övriga anställda. Revisorsarvode beslöts utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda avseende räkenskapsåret 2013.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av sammanlagt högst 6 000 000 nya aktier.

Slutligen godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Novestra är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller NASDAQ OMX Stockholms regler. Informationen har lämnats för offentliggörande den 25 april 2013, klockan 18:00

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., och Strax Group GmbH. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 6 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar