Om oss

STROKE-Riksförbundet är en ideell organisation med ca 10 000 medlemmar. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv d v s från prevention till rehabilitering och anhörigstöd Mål för verksamheten är • att skapa opinion och påverka samhället i syfte att skapa bättre levnadsvillkor för den som fått stroke och dennes närstående. Det gör vi genom att påverka utvecklingen inom strokevården och handikappolitiken i Sverige. • Att verka förebyggande är en viktig uppgift så att färre insjuknar i stroke. Det gör vi genom att på olika sätt sprida kunskaper om hälsofaktorer och riskfaktorer. • Den som fått stroke ska få en god vård, rehabilitering samt god omsorg Därför har vi skapat en strokekompetensutbildning riktad till personal inom hela vårdkedjan. • Vi ska stödja och stimulera föreningarnas verksamhet Förbundet har ca 90 föreningar som är väl spridda över hela landet. Genom föreningarna kan de som fått stroke samt deras närstående få stöd, gemenskap, få kunskap och vara med på olika aktiviteter. • Vi sprider kunskap om strokeGenom råd och stöd till enskilda och anda intressenter som kontaktar oss. Vi föreläser om stroke, deltar vid mässor och utställningar, trycker och sprider informationsmaterial samt ger ut en tidning som heter StrokeKontakt. Hemsidan är en viktig källa för kunskapsspridning I maj varje år genomför vi den Internationella Strokedagen • Vi stödjer forskning STROKE-Riksförbundet förvaltar Strokefonden med 90-konto samt tre andra fonder. Ur dessa delas årligen ut bidrag till forskning som relaterar till stroke. Mer information om verksamheten finns på förbundets hemsida. www.strokeforbundet.se

Prenumerera