STROKE-Riksförbundet välkomnar nya Riktlinjer för strokevården

Den 28 mars 2018 presenterade Socialstyrelsen de nya nationella riktlinjerna för strokevården som innehåller många positiva och efterlängtade förbättringar av strokevården, särskilt inom rehabiliteringen. Samtidigt blottläggs stora utmaningar som strokevården står inför, inte minst de betydande skillnaderna i tidsfördröjningen från insjuknande till vård på sjukhus.

Positivt är att rehabiliteringen har fått en framskjuten roll

En stor del av rekommendationerna i de nya riktlinjerna handlar om att stärka hela vårdkedjan med förebyggande åtgärder, snabba insatser och rätt typ av vårdform i akutskedet samt många olika typer av rehabiliteringsinsatser, skriver Socialstyrelsen.

-          Ett värdigt liv efter stroke är STROKE-Riksförbundets högst prioriterade fråga, vilket gör det särskilt positivt att efter vårt enträgna arbete för rehabilitering får rehabiliteringen en framskjuten roll i förslaget till riktlinjer, säger Kjell Holm, verksamhetschef på STROKE-Riksförbundet.

Riktlinjerna pekar på betydande skillnader!

Riktlinjerna påvisar att det finns betydande skillnader mellan olika sjukhus och mellan olika landsting och regioner när det gäller tidsfördröjningen såväl från insjuknande till ankomst till sjukhus, som inne på sjukhus.

-          Alla har rätt till den bästa strokevården. Varje fördröjd minut medför större risker för bestående funktionsnedsättningar och i värsta fall död. Fler måste få möjlighet att behandlas med trombolys eller trombektomi, fortsätter Kjell Holm.

Oro över finansiering och kompetensförsörjning

-          Vi ser fram emot att förslagen i riktlinjerna kommer att genomföras, men då kommer det krävas mer resurser till svensk strokevård. Den ojämlika fördelningen mellan kommun, landsting och stat är ett problem som kan sätta käppar i hjulet. Dessutom kommer det krävas utbildning av befintlig vårdpersonal men även ökad satsning på att utbilda viktiga nyckelgrupper inom svensk strokevård, avslutar Kjell Holm.

Kjell Holm, 0734613889

STROKE-Riksförbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Vi arbetar tillsammans med våra 82 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan.

STROKE-Riksförbundet är en ideell intresseorganisation som bildades 1983. Vi arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom och konsekvenser. Detta gör vi bland annat genom informationsskrifter, böcker, filmer, föreläsningar för de som har fått stroke, anhöriga, vårdpersonal, politiker, beslutsfattare med flera.

Vi arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att anhöriga ska få ett gott stöd.

Vi har 81 läns- och lokalföreningar spridda över hela landet, totalt har vi över 9000 medlemmar. I våra föreningar kan både de som fått stroke och deras anhöriga få kunskap, stöd, gemenskap och möjlighet att skapa opinion på lokalplanet.

Hemsida: www.strokeforbundet.se   Telefon 08 721 88 20

Taggar:

Om oss

STROKE-Riksförbundet är en ideell organisation med ca 10 000 medlemmar. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv d v s från prevention till rehabilitering och anhörigstöd Mål för verksamheten är • att skapa opinion och påverka samhället i syfte att skapa bättre levnadsvillkor för den som fått stroke och dennes närstående. Det gör vi genom att påverka utvecklingen inom strokevården och handikappolitiken i Sverige. • Att verka förebyggande är en viktig uppgift så att färre insjuknar i stroke. Det gör vi genom att på olika sätt sprida kunskaper om hälsofaktorer och riskfaktorer. • Den som fått stroke ska få en god vård, rehabilitering samt god omsorg Därför har vi skapat en strokekompetensutbildning riktad till personal inom hela vårdkedjan. • Vi ska stödja och stimulera föreningarnas verksamhet Förbundet har ca 90 föreningar som är väl spridda över hela landet. Genom föreningarna kan de som fått stroke samt deras närstående få stöd, gemenskap, få kunskap och vara med på olika aktiviteter. • Vi sprider kunskap om strokeGenom råd och stöd till enskilda och anda intressenter som kontaktar oss. Vi föreläser om stroke, deltar vid mässor och utställningar, trycker och sprider informationsmaterial samt ger ut en tidning som heter StrokeKontakt. Hemsidan är en viktig källa för kunskapsspridning I maj varje år genomför vi den Internationella Strokedagen • Vi stödjer forskning STROKE-Riksförbundet förvaltar Strokefonden med 90-konto samt tre andra fonder. Ur dessa delas årligen ut bidrag till forskning som relaterar till stroke. Mer information om verksamheten finns på förbundets hemsida. www.strokeforbundet.se

Prenumerera

Citat

Ett värdigt liv efter stroke är STROKE-Riksförbundets högst prioriterade fråga, vilket gör det särskilt positivt att efter vårt enträgna arbete för rehabilitering får rehabiliteringen en framskjuten roll i förslaget till riktlinjer
Kjell Holm, verksamhetschef på STROKE-Riksförbundet.
Alla har rätt till den bästa strokevården. Varje fördröjd minut medför större risker för bestående funktionsnedsättningar och i värsta fall död. Fler måste få möjlighet att behandlas med trombolys eller trombektomi.
Kjell Holm