Nyhetsinformation inom juridik

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom juridik. Har du frågor, kontakta förläggare Rickard Mikaelsson 046-312132 eller förlagsassistent
Pia Johansson 046-312202. Vår förlagsassistent hjälper också till med beställning av recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på
www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Iseskog, Tommy
Lavallagstiftningen
Kollektivavtal och fackliga stridsåtgärder vid utstationering

Genom den s.k. Lavaldomen klargjordes att de svenska reglerna för rätten att vidta stridsåtgärder delvis stod i strid mot EU-rätten. Med anledning härav har svensk lagstiftning tillförts nya regler om fackliga organisationers möjlighet att vidta stridsåtgärder när utländska arbetsgivare bedriver verksamhet i Sverige. I denna bok kommenteras den nya lagstiftningens innehåll och praktiska betydelse.

ISBN 9789144075037 | Läs mer på www.studentlitteratur.se/35757


Treffner, Jan
Varumärket
– vår viktigaste tillgång

Varumärken utgör en allt viktigare tillgång i våra företag – den viktigaste hävdar vissa. I den egenskapen påverkar varumärken oss alla i allt högre grad i vårt dagliga beslutsfattande. Att förstå hur denna påverkan sker är därmed en viktig förutsättning för att kunna utveckla ett varumärke till en värdeskapande tillgång i verksamheten. Att förstå hur man värderar ett varumärke är på samma sätt viktigt för att förstå hur man skall kunna påverka varumärkets värde i rätt riktning.

ISBN 9789144076607 | Läs mer på www.studentlitteratur.se/34173


Dahlénius, P – Lund, A
Riskbedömning
En bok om försäkringsmedicin, risker och riskhantering inom försäkringsbranschen

Boken är i huvudsak tänkt som en vägledning i arbetet med riskbedömning, men också i skadereglering samt riskhantering rent generellt. Arbetet styrs av lagar i många situationer men vid andra tillfällen så är det de egna reglerna hos varje försäkringsgivare som avgör. Slutligen sitter det en försäkringstjänsteman som gör den slutgiltiga bedömningen, och att bedöma är något mer än att bara följa regler.

ISBN 9789144056166 | Läs mer på www.studentlitteratur.se/33459


Meyer, L – Månsson, P
Lekmannarevisorerna och den samordnade kommunala revisionen

Den gamla kommunala traditionen att vid sidan om yrkesrevision också utse en s.k. förtroendevald revisor i de kommunala bolagen lagfästes i 1991 års kom-munallag. Genom Sveriges medlemskap i EU kunde dock inte denna typ av kommunaldemokratisk granskning av bolagen behållas. För att tillhandahålla en motsvarighet infördes istället en ny granskningsfunktion i aktiebolagslagen som utförs av så kallade lekmannarevisorer.

ISBN 9789144072623 | Läs mer på www.studentlitteratur.se/34280

 

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter 234 miljoner kronor och har 108 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3.500 titlar författade av 4.000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Dokument & länkar