Nyhetsinformation inom Medicin

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Medicin. Har du frågor, kontakta förläggare Kerstin Hultén 046-31 21 81 eller förlagsassistent Susanne Borg-Törn 046-31 21 61. Vår förlagsassistent Susanne förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Mattsson, S – Nevéus, T (red.)
Sängvätning och annan inkontinens hos barn

Att kissa på sig anses inte som någon allvarlig sjukdom eller som något hot mot ett barns hälsa. Problemet har därför länge behandlats styvmoderligt av både forskare och sjukvårdspersonal. Vi vet nu att inkontinensproblem i hög grad påverkar barns självuppfattning, barn med sängvätning uppfattar sig som mindre värda än barn med kroniska sjukdomar som t.ex. diabetes. Denna bok är unik i sitt slag. Det finns i dag inte någon nordisk bok som på liknande sätt täcker olika sidor av sängvätnings- och inkontinensproblem hos barn.
Andra upplagan
ISBN 9789144060361 | www.studentlitteratur.se/4990

Hansson, Lars-Erik m.fl.
Kirurgisk akuthandbok

Boken är avsedd som ett stöd för läkare under utbildning eller i början av sin yrkesbana vid arbete på kirurgisk akutmottagning. Den har en tydlig struktur som gör det lätt att finna de problem man behöver hjälp med att handlägga. Boken ger ett kondensat av de kunskaper som behövs för att initialt handlägga patienter med akut buksmärta, akuta proktologiska, urologiska eller kärlkirurgiska problem samt patienter som utsatts för trauma.
ISBN 9789144070209 | www.studentlitteratur.se/34097

Jorfeldt, L – Pahlm, O
EKG
Grunder, handledning vid tolkning och 101 kliniska fall

Boken inleds med basal elektrofysiologi och avledningsprinciper. Därefter följer en metodisk och noggrann genomgång av det normala EKG:t och EKG-utseendet vid olika diagnoser. Här finns också relevanta normalvärden och kriterier för fastställande av patologi. Boken avslutas med 101 kliniska fall, vart och ett med en kort sjukhistoria och ett EKG. Boken innehåller även ett kapitel om EKG:s historia.ISBN 9789144071473 | www.studentlitteratur.se/34296

Adler, Mats
Psykiatrisk diagnostik

Diagnostik har fått en allt större betydelse för psykiatrin. Diagnosen vägleder valet av behandling och behövs i kommunikationen med patienter och mellan vårdgivare. Psykiatrisk diagnostik är en bok som ger både praktisk vägledning och teoretisk bakgrund till dagens diagnostiska system. Boken är en källa till kunskap för de yrkeskategorier som genomför eller deltar i psykiatrisk diagnostik.
ISBN 9789144073187 | www.studentlitteratur.se/35624

Clausson, Eva
Pacemakerprogrammering
En handbok

För de läkare och sjuksköterskor/BMA som utför årliga kontroller av systemet med tekniska mätningar och kliniskt grundade programmeringar för att säkerställa en optimal behandling är denna bok ett komplement där det tidigare saknats litteratur som beskriver detta förfarande. Boken ger en god inblick i ämnet för nybörjaren, men kan med fördel läsas även av den som arbetat med pacemakeruppföljningar ett tag och vill fördjupa sina kunskaper.
ISBN 9789144073255 | www.studentlitteratur.se/35663

Karlberg, Ingvar
Från Vasa till Vårdval
– om ansvar och styrning av svensk hälso- och sjukvård

I socknar och kommuner utsågs redan för flera hundra år sedan förtroendemän att föra medborgarnas talan. I den svenska hälso- och sjukvården är det fortfarande utsedda lekmän, som styr en av samhällets mest komplexa och ekonomiskt mest omfattande verksamheter. Boken följer de historiska spåren för att ge förklaringar till varför organisationen av hälso- och sjukvården idag ser ut som den gör. Genom jämförelser med andra länder demonstreras styrkor och svagheter i den svenska modellen och hur den kan utvecklas.
ISBN 9789144075181 | www.studentlitteratur.se/35781

Fregert, Sigfrid m.fl.
Yrkes- och miljödermatologi

Boken ger kunskaper om de arbetsbetingade hudsjukdomarnas uppkomst, utseende och behandling. Även primärt icke arbetsbetingade hudsjukdomar som försämras av arbetsmiljön beskrivs. Stor vikt läggs vid kemikaliers betydelse för uppkomsten av hudsjukdomar. Prevention och rehabilitering belyses liksom andra sociala aspekter.
Andra upplagan
ISBN 9789144042510 | www.studentlitteratur.se/2515

Heilig, Markus
Beroendetillstånd

I den här boken beskriver författaren utifrån sin rika erfarenhet beroendesjukdomarnas kliniska yttringar, försöker göra dessa begripliga genom att redogöra för deras underliggande mekanismer i nervsystemet och ger samtidigt handfasta anvisningar för klinisk diagnostik och behandling. Denna nya upplaga är till stora delar omskriven för att avspegla beroendefältets utveckling och ny kunskap som har tillkommit.
Andra upplagan
ISBN 9789144073361 | www.studentlitteratur.se/31725

 

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Om oss

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3.500 titlar författade av 4.000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Dokument & länkar