Nyhetsinformation inom Psykologi och Socialt arbete

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Psykologi och Socialt arbete. Har du frågor, kontakta förläggare Ann Wirsén Meurling 046-31 21 63 eller förlagsassistent Susanne Borg-Törn 046-31 21 61. Vår förlagsassistent Susanne förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Wrangsjö, Björn
Resa i känslornas landskap

Känslor är livsviktiga. Vi föredrar behagliga känslor, men känslor som upplevs som obehagliga är minst lika viktiga då de pekar på vad vi kan behöva undvika eller förändra. Björn Wrangsjö tar med läsaren på en resa i sina bilder av känslornas landskap och undersöker hur de är beskaffade och hur de fungerar inte minst i förhållande till varandra. Kopplingar mellan berättelsen och psykologisk teoribildning presenteras i en efterskrift och en litteraturlista med lästips.
ISBN 9789144072784 | www.studentlitteratur.se/35629

Ojala, Y – von Zweigbergk, I
Personlig assistent
– som en blomma i tapeten?

Bokens fokus är personliga assistenters yrkesroll som är både komplex och varierad. Eftersom författarna själva är yrkesverksamma personliga assistenter, är boken till skillnad från andra böcker inom samma område, skriven utifrån ett assistentperspektiv med stor hänsyn till brukarens självbestämmande. Boken vill sätta ord på vad en personlig assistent gör i sin yrkesutövning, för att skapa en medvetenhet och en diskussion rörande yrkesrollen.
ISBN 9789144075419 | www.studentlitteratur.se/35774

Urnes, A G – Eckhoff, G (red.)
Icke-verbala inlärningssvårigheter

Tills för ett tiotal år sedan var läs- och skrivsvårigheter/dyslexi en relativt okänd diagnos. Utvecklingen på området har dock varit intensiv och lett till att flertalet barn och unga med dyslexi får både diagnos och adekvata insatser. Den icke-verbala motsvarigheten till dyslexi är dock fortfarande ganska okänd. Författarna ger i boken en utförlig beskrivning av området, och av hur man utreder och behandlar de problem som uppträder.
ISBN 9789144059402 | www.studentlitteratur.se/33686

Lindberg, L – Grönvik, L
Funktionshinderspolitik
– en introduktion

Drygt var tionde svensk har någon form av funktionsnedsättning. Generellt sett är detta en av de allra mest utsatta kategorierna av människor. Funktionshinderspolitiken ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning har samma rätt till utbildning, arbete, praktisk hjälp, skydd och trygghet som alla andra. Boken är tänkt att ge en heltäckande introduktion till funktionshinders-politikens olika komponenter och deras idémässiga grund.
ISBN 9789144044927 | www.studentlitteratur.se/32880

Pettersson, Ulla
Från fattigvård till socialtjänst
Om socialt arbete och utomparlamentarisk aktivitet

Under socialvårdens utveckling från fattigvård till socialtjänst har två utomparlamentariska grupper utifrån olika ideologiska utgångspunkter haft stor betydelse för socialvårdslagarnas innehåll och utformning – Centralförbundet för socialt arbete och Samarbetskommittén för socialvårdens målfrågor. Boken innehåller en skildring av den tidigare socialvården och beskriver hur de två grupperna agerade för att få gehör för sina idéer.
ISBN 9789144073224 | www.studentlitteratur.se/35596

Olsson, Staffan
Personlig assistans i LSS
– sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt

Här behandlas frågor om tystnadsplikt och tre olika anmälningsplikter i LSS-verksamheten. Även andra ansvarsfrågor tas upp. Lagarna och deras tillämpning klargörs med många diskussionsfrågor och praktiska exempel. Boken riktar sig främst till brukare och deras anhöriga samt till de personliga assistenter som behöver ledning i att hantera svåra och integritetskänsliga frågor.
Andra upplagan
ISBN 9789144060644 | www.studentlitteratur.se/33086

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Om oss

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3.500 titlar författade av 4.000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Dokument & länkar