Nyheter inom Omvårdnad

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Omvårdnad. Har du frågor, kontakta förläggare Peter Stoltz 046-312139. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Andersson, Lars (red.)         
Socialgerontologi

Denna antologi var den första i sitt slag på svenska när den kom ut i sin första upplaga 2002. Den fyllde då ett efterfrågat behov av en grundbok inom området. Sedan dess har flera böcker med olika fokus getts ut, men Socialgerontologi har behållit sin position som ett standardverk. När antologin nu finns i en ny upplaga är den i stort sett sig lik, men givetvis med uppdaterad information.
Andra upplagan
ISBN 9789144076560         www.studentlitteratur.se/7341

Clausson, E K. – Morberg, S (red.)
Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

Skolsköterskan är en uppskattad person och en värdefull tillgång för såväl elever som deras familjer och skolpersonal. Avsikten med boken är att belysa skolsköterskans arbete och visa på fördjupad kunskap om användbara metoder och modeller i arbetet utifrån aktuell forskning.
ISBN 9789144055978         www.studentlitteratur.se/33451

Fossum, Bjöörn (red.)
Kommunikation

Denna andra upplaga av Kommunikation skapar förutsättningar för att underlätta och förbättra den så viktiga kommunikationen mellan vårdare, patienter och anhöriga. För att uppnå god kommunikation behövs kunskap från flera discipliner och därför är boken skriven av författare från en rad olika professioner.
Andra upplagan
ISBN 9789144070070         www.studentlitteratur.se/32428

Hommel, A – Bååth, C (red.)
Ortopedisk vård och rehabilitering

Detta är den första boken som beskriver samtliga professioners perspektiv och kompetens i den ortopediska vården. Boken bygger på den senaste forskningen och det kvalitetsarbete som pågår.
ISBN 9789144060590         www.studentlitteratur.se/33764

Hovind, Inger Liv (red.)
Anestesiologisk omvårdnad

Anestesiologisk omvårdnad var den första läroboken på svenska som behandlade den specifika omvårdnad som anestesisjuksköterskan utför. Boken har nu genomgått en omfattande revidering, men tonvikten ligger kvar på den praktiska tillämpningen. Boken beskriver anestesisjuksköterskans yrkesområde och funktioner samt den pre-, intra- och postoperativa omvårdnaden av patienter i alla åldrar vid olika kirurgiska ingrepp.
Översättare: Inger Bolinder-Palmér, Karin Grönwall och Kristina Olsson
Andra upplagan
ISBN 9789144076591         www.studentlitteratur.se/31553

Jackson, K – Wigert, H (red.)
Familjecentrerad neonatalvård

Boken fokuserar på omvårdnad inom familjecentrerad neonatalvård som främst utgår från föräldrars perspektiv på att bli förälder till ett för tidigt fött barn eller sjukt nyfött barn och föräldrarnas kontakter med hälso- och sjukvården i samband med barnets födelse samt under barnets första levnadsår.
ISBN 9789144074627         www.studentlitteratur.se/34224

Legl, Elisabeth      
Kommunikationsträning på engelska för vårdpersonal

Vet du vad intensiven, vårdcentral och BB heter på engelska? Skulle du kunna fråga en engelskspråkig patient om besvär och symtom? Vet du hur man skriver intyg, remisser och rapporter på engelska? Det – och mycket annat – får du lära dig i boken så att du på korrekt engelska kan klara de vanligaste situationerna inom vården.
Tredje upplagan
ISBN 9789144070094         www.studentlitteratur.se/6685

Lundqvist, Pia (red.)
Omvårdnad av det nyfödda barnet

Omvårdnad av det nyfödda barnet har ett tydligt och genomgående omvårdnadsperspektiv som, där det är tillämpligt, har förstärkts med medicinska vårdåtgärder. I denna andra upplaga av boken har även ett nytt kapitel om evidensbaserad vård tillkommit.
Andra upplagan
ISBN 9789144055503         www.studentlitteratur.se/7160

Perseius, Kent-Inge
Att tämja en vulkan

Personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende har ofta en mycket svår livssituation. Kunskapsbristen och myt­bildningen inom området är stor och begreppet ”borderline” blir lätt en stämpel. Med utgångspunkt i berättelser från de drabbade själva och deras närstående går Att tämja en vulkan igenom forskningsfronten på området. Den behandlar vad emotionell instabilitet är, problem som tillståndet kan föra med sig och vad man kan göra åt dem.
ISBN 9789144083438         www.studentlitteratur.se/36399

Skafjeld, A – Graue, M (red.)
Diabetes   

Genom sin breda introduktion till teoretiska och praktiska kunskaper inom området diabetes, är den här boken ett kraftfullt verktyg för förebyggande, behandlande och utvärderande vård-åtgärder. Författarna har velat tillvarata patientperspektivet – med tonvikt på den enskildes egen hantering av sjukdomen – vid såväl behandling och uppföljning som i det förebyggande arbetet. Innehållet i boken bygger på både forskningsstudier och erfarenhetskunskap.
Översättare:Margareta Brandin Berndtsson
Andra upplagan
ISBN 9789144080956         www.studentlitteratur.se/31785

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Prenumerera