Nyheter inom Omvårdnad

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Omvårdnad. Har du frågor, kontakta förläggare Peter Stoltz 046-31 21 39, peter.stoltz@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Arlebrink, Jan      
Grundläggande vårdetik

Denna tredje upplaga har genomgått en väsentlig omarbetning. Boken inleds med en teoretisk introduktion som följs av en diskussion kring olika problemställningar som man möter inom hälso- och sjukvården. Existentiella frågor har fått större utrymme eftersom dessa frågor utgör en betydande del av den sjuka människans tankevärld. Ett antal fallbeskrivningar har tillkommit som illustration till de frågeställningar som boken tar upp.

Tredje upplagan | ISBN 9789144083506 | www.studentlitteratur.se/6134

Bramhagen, A-C – Carlsson, A (red.)
Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar

Ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar kräver att flera olika professioner samverkar. Detta arbete måste ständigt utvecklas och följa förändringarna i samhället samt utgå ifrån barns och ungdomars olika livsvillkor. Boken beskriver hälsofrämjande insatser utifrån olika professioners ansvarsområden och bidrar därigenom till en ökad förståelse av behovet av samarbete.

ISBN 9789144077628 | www.studentlitteratur.se/35895

Wood, I – Garner, M (red.)
Inledande omhändertagande av akut sjuka personer

Detta är en bok som fokuserar på bedömning och omhändertagande av personer som drabbats av akuta medicinska tillstånd. Boken passar nya sjuksköterskor som arbetar med akutsjukvård, inom såväl sjukhusavdelningar som akutmottagningar. Den ger en introduktion till varför man måste kunna övervaka sjuka personer, hur man rapporterar och förklarar vikten av att kontinuerligt följa upp de patienter man är ansvarig för.

Översättare: Elisabet Roman

ISBN 9789144071459 | www.studentlitteratur.se/37408

Ehnfors, Margareta m.fl.
Nya VIPS-boken

Medvetenheten om kvalitetsfrågor i vården har utvecklats i takt med att den nya sjuksköterskeutbildningen kräver högre akademisk kompetens. Samtidigt har kompetensen inom det kliniska arbetet utvecklats bland annat med hjälp av ett enhetligt språk för omvårdnad i en forskningsbaserad praktik, något som VIPS-modellen starkt bidrar till.

Andra upplagan | ISBN 9789144089287 | www.studentlitteratur.se/7944

Bökberg, Christina (red.)
Omvårdnad i primärvården

Primärvården är första linjens sjukvård och utgör en stor del av Sveriges sjukvård. I boken Omvårdnad i primärvården skildras primärvårdens utveckling fram till det nya århundradets system med familjeläkare i nära samverkan med yrkeskompetent personal av olika slag.

ISBN 9789144076881 | www.studentlitteratur.se/35869

Weston, Debbie
Vårdhygien för sjuksköterskor

Boken redogör för grundläggande mikrobiologi och virologi, det mikrobiologiska laboratoriets roll samt provtagning för undersökning. Principer och praxis för smittskydd och vårdhygien i förhållande till allmänna smittskyddsåtgärder behandlas. Olika typer av vårdrelaterade infektioner beskrivs, liksom frågor kring dekontaminering, hantering av invasiv utrustning, handhygien och problemet med antimikrobiell resistens. Bokens andra del går djupare in på några vanliga vårdrelaterade infektioner.

Översättare: Madeleine Midenstrand

ISBN 9789144072692 | www.studentlitteratur.se/35607

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Dokument & länkar