Offentlig granskning under lupp i ny bok från Studentlitteratur

Användningen av olika granskningsformer för att undersöka, kontrollera och bedöma resultatet av offentlig politik har under de senaste årtiondena ökat kraftigt, både i Sverige och i flertalet andra länder. Men vad innebär all denna granskning? Hur fungerar den och är den alltid av godo? Dessa frågor är några av dem som behandlas i Uppdrag offentlig granskning som Studentlitteratur nu ger ut.

Det är kontrollinriktad granskning som har expanderat mest under senare år, det vill säga granskningar som görs i efterhand i syfte att övervaka att offentliga och privata verksamheter följer lagar, lever upp till beslutade mål samt har förväntad kvalitet. Det är också kontrollinriktad granskning i efterhand som utgör fokus och studieobjekt i Uppdrag offentlig granskning.

I boken beskrivs, jämförs och analyseras de fem granskningsformerna tillsyn, revision, utvärdering, ackreditering samt kvalitets- och rankningssystem. Jämförelsen sker med avseende på gemensamma kännetecken och specifika särdrag, orsaker till varför användningen har ökat samt vilka problem de olika granskningsaktiviteterna antas vara en lösning på.

– Vi alla, vare sig vi är medborgare, brukare, forskare, tjänstemän eller politiker behöver kunskap om vad granskning är och vilka former den kan ta, säger bokens redaktörer Vicki Johansson och Lena Lindgren. Sådan kunskap gör det möjligt för oss att diskutera och reflektera över granskningens positiva och negativa effekter på kort och lång sikt, för samhället i stort, demokratin och de verksamheter som granskas. Vår förhoppning är att Uppdrag offentlig granskning är ett bidrag till denna viktiga och nödvändiga diskussion.

Boken vänder sig i första hand till studenter i offentlig förvaltning och statsvetenskap, men också till studenter i andra samhällsvetenskapliga ämnen som till exempel socialt arbete, företagsekonomi, sociologi, pedagogik samt till anställda i kommuner och stat med intresse för granskningens teori och praktik.

Om författarna:

Bokens författare är alla knutna till forskningsplattformen Granskning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. De har flerårig erfarenhet av forskning och undervisning om granskningens former, funktioner, effekter och användning i offentliga och privata verksamheter och i samhället i stort.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Caroline Boussard, förläggare samhällsvetenskap, fil.dr i statsvetenskap, tel: 046-31 21 46, e-post: caroline.boussard@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Media

Media

Dokument & länkar