Studsvik organiserar för ökat kundfokus och lönsam tillväxt

Studsvik bildar en ny kundorienterad organisation. Förändringen syftar till att öka koncernens kommersiella fokus, bättre förstå kundernas behov, möjliggöra synergier samt tydliggöra ansvar. Därmed skapas förut-sättningar för lönsam tillväxt inom utvalda tjänste- och produktområden.

Den nya organisationen, som träder i kraft den 1 januari 2014, kommer vara indelad i tre affärsområden:

Avfallshantering, med fokus på behandling av radioaktivt avfall. Affärsområdets huvudsakliga marknader återfinns i Europa och USA med anläggningar i Sverige, Storbritannien och USA. Mats Fridolfsson, som för närvarande är chef för segment USA och tidigare var chef för segment Sverige, har utsetts till chef för affärsområde Avfallshantering.

Konsulttjänster, som utför kvalificerade konsulttjänster inom områden som strålskydd, avfallshantering, dekontaminering och ingenjörstjänster vid kärnkrafts-, gas- och oljeanläggningar. Affärsområdet vänder sig till en global marknad. Stefan Berbner, som för närvarande är chef för segment Tyskland, har utsetts till chef för affärsområde Konsulttjänster.

Driftoptimering, med inriktning på frågeställningar kring bränsle och reaktordrift. Marknaden är global och Studsvik erbjuder såväl världsledande programvaror för optimering och övervakning av bränsle som tester och utvärdering av material i egna laboratorier i Sverige. Michael Mononen, verkställande direktör och koncernchef för Studsvik AB, kommer att vara tillförordnad chef för affärsområdet.

Därutöver har Sam Usher, som för närvarande är chef för segment Storbritannien, utsetts till chef för Affärsutveckling.

Studsviks koncernledning består, som en följd av den nya organisationen, från den 1 januari 2014 av:

  • Michael Mononen, verkställande direktör samt tillförordnad chef affärsområde Driftoptimering
  • Pål Jarness, Ekonomidirektör
  • Mats Fridolfsson, chef affärsområde Avfallshantering
  • Stefan Berbner, chef affärsområde Konsulttjänster
  • Sam Usher, chef Affärsutveckling

”Jag ser förändringarna som viktiga steg i arbetet att skapa tydlighet vad gäller kundfokus, ansvar och effektiva processer. Först då finns förutsättningar för lönsamhet och framtida tillväxt. Vi vill komma närmare våra kunder, fokusera på produkter och tjänster med högt kunskapsinnehåll och där Studsvik har eller kan ta en ledande position på marknaden, genom att skapa och leverera värde till våra kunder”, kommenterar Michael Mononen, verkställande direktör Studsvik AB.

En telefonkonferens för media och analytiker kommer att hållas idag, kl 11:30, enligt pressmeddelande som distribueras separat.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Mononen, VD, 0155-22 10 86

Jerry Ericsson, Ekonomidirektör (t.o.m. 2013-12-31) 0155-22 10 32 eller 0760-02 10 32

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har mer än 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 18 november 2013, kl 08:30

www.studsvik.se

Om oss

Kort om Studsvik Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar