Studsviks bokslutskommuniké för januari – december 2012

  • Försäljningen för fjärde kvartalet uppgick till MSEK 340,2 (360,7) och under januari-december till MSEK 1 254,9 (1 200,7), i lokala valutor en minskning med 4,4 procent under kvartalet och en ökning med 4,1 procent för helåret.
  • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till MSEK 21,2 (52,6) och under januari-december till MSEK –19,4 (53,6). Resultatminskningen är i huvudsak hänförbar till USA.
  • Avtal tecknades om behandling av 10 värmeväxlare från England under 2013 och 2014, till ett värde av drygt 150 miljoner kronor.
  • Avtal tecknades om försäljning av det franska dotterbolaget Studsvik SAS.
  • Kassaflödet efter investeringar för fjärde kvartalet uppgick till MSEK 24,1 (45,6) och för perioden januari-december till MSEK –56,2 (95,7).
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas 2013 (1,00 krona).
  • Michael Mononen tillträder som VD den 1 mars.

Okt-dec2012 Okt-dec
2011
Helår
2012
Helår2011
Försäljning, MSEK 340,2 360,7 1 254,9 1 200,7
Rörelseresultat, MSEK 21,2 52,6 –19,4 53,6
Resultat efter skatt, MSEK 12,5 37,7 –47,8 22,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 36,8 61,2 7,3 151,1
Kassaflöde efter investeringar, MSEK 24,1 45,6 –56,2 95,7
Resultat per aktie efter skatt, SEK 1,51 4,59 –5,82 2,77
Räntebärande nettoskuld, MSEK 114,5 95,6 114,5 95,6
Eget kapital per aktie, SEK 58,19 66,77 58,19 66,77
Soliditet, % 36,3 37,7 36,3 37,7

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 14:30 idag enligt tidigare
utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har
60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2013, kl 13:00.

www.studsvik.se

Om oss

Kort om Studsvik Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.