Studsviks bokslutskommuniké för januari-december 2017

  • Försäljningen under kvartalet uppgick till 165,4 (246,3) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 33 procent.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 35,7 (27,0) Mkr. Jämförelsestörande poster belastade resultatet i kvartalet med 14,9 (8,3) Mkr
  • Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till –30,6 (–22.2) Mkr.
Okt-Dec 2017 Okt-Dec2016 Helår2017 Helår2016
Försäljning, Mkr 165,4 246,35 704,8 758,8
Rörelseresultat, Mkr –35,7 27,0 41,6 24,7
Resultat efter skatt, Mkr –30,0 1,9 –45,0 8,1
Fritt kassaflöde, Mkr* –30,6 –22,2 –84,2 129,6
Nettoskuld, Mkr 101,2 2,9 101,2 2,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 35,1 0,8 35,1 0,8
Resultat per aktie efter skatt, kr –3,65 1,06 –5,47 0,99
Eget kapital per aktie, kr* 35,09 42,41 35,09 42,41
*Avser den totala verksamheten 2016

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:30, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09, eller

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0155-22 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl.13:00 (CEST).

www.studsvik.se

Om oss

Kort om Studsvik Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.