Studsviks delårsrapport för första kvartalet 2018

  • Försäljningen under kvartalet uppgick till 197,4 (179,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 10 procent.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 22,2 (2,0) Mkr. Jämförelsestörande poster belastade resultatet i kvartalet med 0 (4,2) Mkr
  • Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till 21,6 (4,2) Mkr.
  • Den tyska konsultdelen utgör sedan 1 april ett eget affärsområde.
Jan-Mars 2018 Jan-Mars 2017 Helår2017
Försäljning, Mkr  197,4 179,6 704,8
Rörelseresultat, Mkr  22,2 2,0 41,6
Resultat efter skatt, Mkr  12,7 –6,2 –45,0
Fritt kassaflöde, Mkr 21,6 –4,2 –84,2
Nettoskuld, Mkr 79,1 8,4 101,2 
Nettoskuldsättningsgrad, % 25,5 2,5 35,1 
Resultat per aktie efter skatt, kr 1,55 –0,76  –5,47 
Eget kapital per aktie, kr 37,77 41,45 35,09

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:30, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil. 

För mer information vänligen kontakta:

Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09, eller

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0155-22 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl.13:00 (CEST).

www.studsvik.se

Om oss

Kort om Studsvik Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.