Studsviks delårsrapport för januari – mars 2013

  • Försäljningen uppgick till 297,7 (322,7) MSEK, i lokala valutor en minskning med 4,7 procent.
  • Rörelseresultatet förbättrades till –3,9 (–9,7) MSEK.
  • Förbättrat resultat i fyra av fem segment, men svag utveckling i USA.
  • Emission av en treårig icke säkerställd obligation om 200 MSEK.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till –32,6 (11,7) MSEK.

Jan-Mars
2013
Jan-Mars
2012
Helår
2012
Försäljning, MSEK 297,7 322,7 1 254,9
Rörelseresultat, MSEK –3,9 –9,7 –19,4
Resultat efter skatt, MSEK –11,3 –14,4 –47,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK –27,7 28,6 7,3
Kassaflöde efter investeringar, MSEK –32,6 11,7 –56,2
Resultat per aktie efter skatt, SEK –1,37 –1,76 –5,82
Räntebärande nettoskuld, MSEK 152,0 91,0 114,5
Eget kapital per aktie, SEK 56,39 63,82 58,19
Nettoskuldsättningsgrad, % 32,8 17,3 23,9

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 14:30 idag enligt tidigare
utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har mer än 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2013, kl 13:00.

www.studsvik.se

Om oss

Kort om Studsvik Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.