Studsvik köper 30 procent av det tyska konsultföretaget WTI

Studsvik köper 30 procent av det tyska konsultföretaget WTI Som ytterligare ett steg i satsningen på den tyska kärnkraftsmarknaden förvärvar Studsviks 30 procent av den tyska teknikkonsulten Wissenchaftlich Technische Ingenieurberatung GmbH (WTI). Företaget ägs till 48 procent av Tysklands motsvarighet till Svensk Kärnbränslehantering (SKB) Gesellschaft für Nuklear Service mbH (GNS). Resterande delen ägs av grundaren och VD dr. Heinz Geiser samt ett lokalt investmentbolag (Jüliche Kapitalgesellchaft, JKBG). WTI omsatte 1998 11,5 miljoner DEM. WTI är ett konsultföretag inriktat på kärnkraftssektorn som arbetar inom följande verksamhetsområden: @ Säkerhetsanalys och -beräkningar @ Avfallsfrågor samt drifts- och avvecklingsstudier @ Datorstödd konstruktionsanalys, struktur mekanik, termodynamik, strålskydds- och kriticitetsberäkningar @ Anläggningskonstruktion och "turn key" planering/lösningar (främst avseende lagring av låg-, medel- och högaktivt avfall) "Genom att få tillgång till WTI:s stora erfarenhet kan vi ytterligare öka våra marknadsandelar på den tyska och internationella marknaden" konstaterar Carstens Olsson Studsviks VD och koncernchef. "Genom förra årets förvärv av det tyska serviceföretaget SINA fick vi ett starkt fotfäste på den tyska marknaden. En position som vi ytterligare kan befästa genom det trettioprocentiga förvärvet av WTI, samtidigt som vi får ett samägt bolag med en av den tyska marknadens viktigaste aktörer, GNS" säger Carsten Olsson. "Vi räknar med åtskilliga synergier i förvärvet genom möjligheten till samarbete med SINA, andra delar av affärsområdet Industrial Services samt med affärsområdet Waste & Decommissioning. Dessutom får vi möjlighet att utnyttja det stora tyska kunnandet på andra marknader där vi är verksamma och planerar verksamhet" avslutar Carsten Olsson. För ytterligare information vänligen kontakta: Carsten Olsson, koncernchef och VD Studsvik AB, 0155-22 10 20 eller 070-325 10 20 Dr. Heinz Geiser, VD WTI. +49-2461 933 101 Thomas Backteman, Informationschef Studsvik AB, 0155-22 10 66 eller 070-559 10 66 Fakta Studsvik AB Studsvik är ett högteknologiskt företag med fokus på kärnkraftsindustri och nukleärmedicin. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Nuclear Technology, Waste & Decommissioning, Industrial Services, Nuclear Medicine samt verksamhetsområdet Other Business. Nuclear Technology erbjuder produkter och tjänster relaterade till drift av kärnkraftverk, innefattande testning och analys av kärnbränsle och material, programvaror för reaktordrift, konsulttjänster samt utrustning för mätning av radioaktiv strålning. Verksamheten är knuten till bolagets kärnreaktor och speciallaboratorier utanför Nyköping. Nuclear Technologys utbud av produkter omfattar: ¤ Testning och analys av kärnbränsle och material ¤ Provning och hantering relaterad till slutförvar av använt bränsle ¤ Programvara för härddesign och understöd av reaktordrift ¤ Konsulttjänster inom säkerhets- och miljöanalyser ¤ Neutronbestrålning av material för halvledar- och radioisotopproduktion samt för forskningsändamål ¤ Instrument för strålningsmätning, härdövervakning m m Nuclear Technologys nuvarande kunder är i huvudsak verksamma inom kärnkraftsindustrin i Europa, USA och Japan. Cirka 65 procent av intäkterna under 1998 var hänförliga till kärnkraftverk medan myndigheter och andra icke kärnkraftsrelaterade kunder svarade för resterande 35 procent. Waste & Decommissioning hanterar låg- och medelaktivt avfall från kärnkraftverk samt utför uppdrag i samband med rivning av kärntekniska anläggningar. I den europeiska verksamheten hanteras lågaktivt avfall i bolagets förbrännings- och smältanläggningar utanför Nyköping. Den amerikanska verksamheten, som bedrivs i bolagets anläggning i Erwin, Tennessee, innefattar volym- och viktreduktion av så kallad jonbytarmassa från kommersiella kärnkraftverk i USA. Verksamheten i Studsvik RadWastes anläggningar utanför Nyköping omfattar: ¤ Förbränning av organiskt avfall. Processen ger en värdefull volymreduktion och en stabil slutprodukt. ¤ Rengöring, sönderdelning och smältning av uttjänta metallkomponenter. Friklassad metall recirkuleras till stålindustrin. ¤ Omkonditionering av medelaktivt avfall. Verksamheten i Studsvik, Inc.'s anläggning i Erwin, Tennessee, USA, omfattar: ¤ Destruktion av filter, vätskor och sönderdelat organiskt material från kärntekniska anläggningar med en av Studsvik patenterad process. Uppdrags- och konsultverksamheten inom Waste & Decommissioning omfattar: ¤ Dekontaminering av komponenter (rengöring från radioaktivitet). ¤ Rivningsledning av byggnader från radiologisk verksamhet. ¤ Konsulttjänster kopplade till huvudverksamheten avfallshantering. Waste & Decommissionings kunder finns inom kärnkraftsindustrin, sjukvården, bland forsknings- och utbildningsinstitutioner samt inom övrig industri. Cirka 85 procent av affärsområdets intäkter under 1998 var hänförliga till kärnkraftsindustrin medan myndigheter och andra icke kärnkraftsrelaterade kunder svarade för resterande 15 procent. Industrial Services är verksamt inom service till främst kärnkraftsrelaterad men även annan industri. Verksamheten omfattar dekontaminering, strålskydd, sanering och rivning av kärntekniska anläggningar samt processrengöring. Verksamheten har historiskt varit koncentrerad till Sverige men sedan det tyska bolaget SINA förvärvades 1998 svarar den tyska verksamheten för mer än hälften av affärsområdets intäkter. Cirka 65 procent av intäkterna under 1998 var hänförbara till kärnkraftverk medan myndigheter och andra icke kärnkraftsrelaterade kunder svarade för resterande cirka 35 procent. Nuclear Medicine tillhandahåller ett antal produkter och metoder för medicinskt bruk med kärnteknisk anknytning. Utbudet innefattar bland annat en metod för behandling av hjärntumörer, ett mätinstrument för diagnostik av magsår samt ett antal radioisotoper. Nuclear Medicine är ett nytt affärsområde. Verksamheten är under uppbyggnad och omfattade 1998 endast försäljning av medicinska isotoper och instrumentet Heliprobe. Other Business innefattar produkter och tjänster baserade på Studsviks kunskap inom kärnteknik, men som idag främst erbjuds icke nukleär processindustri. Här ingår provning och livslängdsbestämning av polymerer, tester av metalliska material och produkter för driftsoptimering av kraft- och värmeverk. För att snabbare få en bredare plattform är det vår strategi att även utveckla verksamheten genom förvärv. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00230/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar