Beslut om utbyggnad av fjärrvärmenätet i Kvissleby

Sundsvall Energis styrelse har beslutat om en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Kvissleby. Satsningen innebär att 15 300 kubikmeter eldningsolja ersätts med biobränsle.

- Det här ett strategiskt beslut som inte bara innebär att vi utvecklar vår egen verksamhet, men som dessutom är helt förenligt med vår ambition att bidra till lokal och hållbar utveckling, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

Projektet finansieras delvis via Klimatklivet* och innebär en utbyggnad av befintligt fjärrvärmenät från badhuset i Kvissleby till Njurundabommens centrum via en tre kilometer lång fjärrvärmeledning.

Inledningsvis byggs en ny pelletspanna med placering vid Svartviks panncentral i Kvissleby samt en fjärrvärmeledning till Njurundabommen och nybyggnation av ett helt nytt fjärrvärmenät i Njurundabommen. Därefter följer en successiv kundstyrd vidareutbyggnad av fjärrvärmenätet.

- Sundsvalls kommuns målbild är att Njurunda centrum och tätort kommer att utvecklas positivt enligt Stadsbyggnadskontorets planprogram. Satsningen på ett nytt resecentrum medför en ett ökat intresse för människor att bo och verka i området och kommer att bidra till ett ökat behov av bland annat skol- och förskoleplatser samt affärer och andra servicepunkter – självklart ska vi vara en del av den lokala utvecklingen, säger Anders Jonsson.

Arbetet kommer att påbörjas under 2018.
Fotnot: Klimatklivet* är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om.

För mer information, kontakta:

Anders Jonsson, VD, 070-313 01 71

Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 070-593 00 25

Taggar:

Om oss

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar