Matfors centrum – del av kommundelslyftet – upphandling påbörjad

Upprustningen av Matfors centrum är en del i den planerade upprustningen av olika kommundelscentra i Sundsvalls kommun. Fokus har lagts på att göra centrummiljön i Matfors mer stadslik, trafiksäker, attraktiv och tillgänglig.  

När händer det
Projektet upphandlas under april, byggstart planeras i maj och arbetet beräknas vara klart hösten 2012.

- Upprustningen genomförs för att förbättra levnadsvillkoren för landsbygden och för att göra våra kommundelscentra mer attraktiva och tillgängliga. Upprustningen av Kvissleby var klar september 2011 och nu står Matfors på tur. Synpunkter från boende och verksamma har påverkat den slutgiltiga utformningen nu när upprustningsarbetet påbörjas, säger Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Ett trafiksäkert, grönare och tillgängligare Matfors centrum
Ett flertal förändringar kommer att genomföras i centrum.

 • Hastighetsdämpande åtgärder
  Skölegatan och Centrumvägen kommer att smalnas av och hastigheten för bilar och andra fordon sänks. Det byggs en timglashållplats vid Röhmanstorg och övergångstället vid Folkets hus blir upphöjt.
 • Förbättrade grönytor och belysning
  För att göra centrum mer trivsamt planteras nya träd och buskar. Gång och cykelvägar avgränsas med granitmurar, smågatsen och plattor. Belysningen i centrum byts ut och slitna betongkantstenar ersätts av nya i granit och gatorna får ny beläggning.
 • Tillgänglighetsanpassning
  För att öka tillgängligheten för synsvaga markeras övergångställ och busshållplatser med ljusa plattor. Där det kan finnas ett behov för personer med vagn eller rörelsehinder att korsa gatan sänks kantstenen till samma nivå som gatan.
 • Tydligare parkeringsplatser
  Vi bygger 28 parkeringar på gatumark för att skapa god tillgänglighet till den service som finns i centrum. En av flera orsaker till att bygga timglashållplats vid Röhmans är att behålla så många parkeringsplatser som möjligt i centrum. Parkeringsytan norr om Dunya kommer att få ny asfaltsbeläggning, denna yta kommer att fungera som uppställningsplats under byggtiden.
 • Tydligare anvisningar
  Samtliga vägmärken byts ut, det gäller exempelvis skyltar för parkering och gång- och cykelvägar samt att nya vägmarkeringar målas.
 • Förändringar för kollektivtrafiken
  I samband med att centrumupprustningen är klar ändras busslinjernas dragning till att gå Centrumgatan och Skölevägen. Hållplatser kommer att finnas vid Röhmanns torg och Vårdcentralen.
 • Upprustad gång- och cykelväg samt cykelparkeringar
  Gång- och cykelvägen som går genom Matfors centrum rustas upp. Två cykelparkeringar kommer att byggas där en blir vid busshållplatsen vid Röhmans och en vid Folkets hus.

Kontakt:
Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndes ordförande
Tfn: 060-19 13 23, 070-601 40 93

Anneli Claesson, projektingenjör, gatuavdelningen, stadsbyggnadskontoret
Tfn: 060-19 14 26

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.