Pressträff om Språkjakten - Ett samarbetsprojekt mellan logopeder och bibliotekarier i Västernorrlands län

PRESSTRÄFF I KULTURMAGASINET, NORDSTIERNAN
27 APRIL 2012 kl.10.00

FIKA MED DRAKTÅRTA!
VÄLKOMNA!

Språkjakten är ett samarbetsprojekt som vill främja barns språkutveckling och visa hur man hittar fram till barnbibliotekens stora utbud av bra och spännande böcker för läsning, lek och samtal. Språkjakten ska inte ersätta logopediskt behandlingsmaterial utan användas som språklig stimulans. Under det första året inriktas Språkjakten mot barn med diagnosticerade tal- och språksvårigheter. Det finns planer på att inkludera alla barn och inbjuda pedagoger och BVC som andra samarbetspartners. Projektet finansieras med stöd från Kulturrådet.

Vilket material finns att tillgå?                                

Barnbroschyren innehåller 8 sidor med plats att anteckna och teckna i.

Vuxenbroschyren med 12 sidor inspiration om att läsa böcker tillsammans.

Klistermärken som kan delas ut till barnen.

Vad händer på logopedmottagningen?

Det är logopeden som introducerar broschyrerna för barnet och föräldern och inspirerar till besök vid biblioteket. 

Barnbroschyren delas ut av logopederna och tillhör barnet. Efter logopedens bedömning av barnets tal- och språkförmåga markerar logopeden vid rubrikerna ”begrepp”, ”teman” och ”samspel”. Logopedens markering blir en vägledning för föräldrar och bibliotekspersonal för att hitta en bok som kan passa barnet. Broschyren ska följas upp av logopeden och tas med till besöken vid mottagningarna. Det är möjligt att dela ut en ny broschyr vid behov. Logopeden ska anteckna vilka barn som har fått broschyrer så att de kan ingå i utvärdering av projektet. Barnbroschyren är tänkt att fungera som ett samtalsunderlag mellan exempelvis föräldern och barnet eller logopeden och föräldern.

Vuxenbroschyren delas ut av logopeden samtidigt som barnbroschyren. Innehållet ger vägledning till föräldern om hur man kan samspela och stimulera barnets tal- och språkutveckling med hjälp av böcker. Broschyren är lättläst med rubriker och bilder och kan skickas med utan genomgång eller användas som samtalsunderlag vid föräldrasamtal.

Vad händer på biblioteket?

Efter logopedisk utredning av barnets tal- och språksvårigheter får barnet sin broschyr med logopedens tips på bokval. Bibliotekspersonalen kan utgå från logopedens tips vid sökning efter passande böcker, men ska även använda sin egen kunskap om böcker som kan fånga barnets läslust. Föräldern ska också ha möjlighet att välja andra böcker utifrån intresse och det viktigaste är att barnet får med sig en bok som lockar till läsning och samspel.

Orden på barnbroschyren är sökbara i bibliotekens kataloger. Det kommer även att utformas en litteraturlista till Språkjakten på böcker som kan vara användbara.

Det är viktigt att komma ihåg att samspelet kring och läsningen av böcker är en språkstimulerande aktivitet och inget som ersätter logopedisk behandling.

Det finns klistermärken på logopedmottagningarna och biblioteken att lämna ut till barnen som har fått Språkjaktsbroschyrerna.

Kontaktpersoner:
Elin Hällholm, projektledare: elinhallholm@gmail.com
Eva Nordlinder, länsbiblioteket: eva.nordlinder@ylb.se, tel 0611-865 57

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media