Skönsmomodellen i Sundsvall - ett viktigt bidrag i Tillitsdelegationens slutrapport till regeringen

Igår, torsdag den 14 juni kl 14 överlämnade Tillitsdelegation sitt huvudbetänkande till regeringen. Skönsmomodellen i Sundsvall har varit ett av tolv försöksområden som bidragit till de slutsatser och förslag som regeringen nu tagit emot.

Sundsvalls kommuns Skönsmomodell har varit ett av de utvecklingsarbeten som Tillitsdelegationen valde ut som särskilt intressant i det uppdrag de fått av regeringen. På så sätt kommer Skönsmomodellen bidra till en nationell utveckling mot bättre kvalitet inom offentlig sektor.

"Jag känner sådan stolthet idag, att vi i Sundsvalls socialtjänst fått bekräftelse på att vi lyckats hitta en värdefull nyckel till bättre kvalitet för de vi är till för. Mest stolt är jag ändå över medarbetarna som med sitt fantastiska engagemang använt hela sin kunskap och erfarenhet och visat vägen för oss i ledningen", säger Karin Holmin, verksamhetschef för vård och omsorg i Sundsvall.

Det var civilminister Ardalan Shekarabi som tog emot Tillitsdelegationens huvudbetänkande ”Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn”. På plats från Sundsvalls socialtjänst var Åsa Swan, metodutvecklare, Karin Holmin verksamhetschef för vård och omsorg, Malin Larsson socialnämndens ordförande och Silvia Sandin Viberg socialdirektör.

Tillitsdelegationen

I juni 2016 inrättade regeringen en delegation för att inom ramen för de befintliga regelverken genomföra dels projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling när det gäller kommunal verksamhet, dels projekt som omfattar hela styrkedjan dvs. styrning från den nationella nivån till genomförandet i kommuner och landsting.

Tillitsbaserad styrning beskrivs i en av delegationens forskningsrapporter som bestående av tre hörnstenar: kultur, styrning samt arbetsorganisation. Insatser på dessa områden samspelar och tilliten behöver omfatta samtliga. Kopplat till dessa hörnstenar presenteras sju grundläggande principer: tillit, brukarfokus, öppenhet, delegering, stöd, samverkan och kunskap.

Tillitsdelegationen har följt tolv försöksverksamheter i hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Till alla projekt har forskare varit kopplade och totalt har 23 forskare från elva lärosäten och från en mångfald av olika ämnesområden bidragit till det arbete som presenteras 14 juni i forskningsantologin “Styra och leda med tillit – forskning och praktik” (SOU 2018:38).

Sundsvalls Skönsmomodell – ett av tolv granskade områden

Sundsvalls hemtjänst började sitt utvecklingsarbete inom hemtjänsten, med Vanguardmetoden som grund, år 2012. Pilotgrupp var hemtjänstgruppen i Skönsmon, därav namnet Skönsmomodellen. Modellen innebär att hitta fram till en organisationsstruktur som utgår från brukarnas behov och där mycket av beslutsfattandet har flyttats till verksamheten närmast brukarna. År 2016 implementerades Skönsmomodellen i hela Sundvalls hemtjänst, då varje hemtjänstgrupp fick göra sin ”resa” för att hitta ett arbetssätt som bäst svarade mot behoven hos ”sina” brukare.

Implementeringen har hittills inkluderat politiker, ledning och hemtjänstpersonal. Under 2017 startade en breddning av utvecklingsarbetet till att omfatta hela systemet där även det tvärprofessionella ledet inkluderas: fysioterapeuter, arbetsterapeuter, biståndshandläggare, distriktssjuksköterskor, undersköterskor, ekonomer samt interna- och externa konsulter.

Effekterna som visats av detta fleråriga utvecklingsarbete talar sitt tydliga språk – bättre arbetsmiljö, bättre kontinuitet kring antal personer som besöker brukaren och kring hjälpens utförande, högre brukarnöjdhet och trygghet och positiva effekter på ekonomin.

"När vi från Sundsvall nu åter träffade Tillitsdelegationen fick vi verkligen bekräftat att vi är på helt rätt väg. Satsningar och mod från oss i politiken har tillsammans med de fantastiska medarbetarna och den tillitsbaserade ledningen drivit detta fantastiska utvecklingsarbete framåt. Det har också visat att vi måste fortsätta låta proffsen vara proffs i välfärden!", säger Malin Larsson, socialnämndens ordförande.

Utvecklingsarbetet enligt Skönsmomodellen fortsätter i Sundsvall och uppdraget från socialnämnden är att samtliga verksamheter inom socialtjänsten på sikt ska involveras.

Länkar:

Tillitsdelegationen: http://tillitsdelegationen.se/

Skönsmomodellen: https://sundsvall.se/skonsmomodellen/

Kontaktpersoner:

  • Karin Holmin, verksamhetschef vård och omsorg. Socialtjänsten Sundsvall: 073-275 54 13
  • Malin Larsson (S), socialnämndens ordförande: 070-234 45 45

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera