Snart påbörjas ombyggnationen av Västra vägen

Arbetet med ombyggnationen av Västra vägen för gång och cykeltrafik från Bergsåker och in till centrum har påbörjats. Projektet upphandlas under april och byggstart planeras i maj. Arbetet beräknas vara klart hösten 2012. Under tiden ombyggnationen pågår kan det uppstå vissa störningar för närboende och trafikanter.

På den norra sidan kommer en gång- och cykelväg anläggs. Västra vägen kommer att smalnas av och anpassas till den önskade hastigheten60 km/h. Gångvägen och busshållsplatser kommer även att handikappanpassas samt att ny belysning kommer att sättas upp längst gång- och cykelväg.

Ombyggnationen kan påverka trafikanter och boende i området, bland annat i form av längre restider och begränsad framkomlighet. Arbetet påbörjas i maj och man beräknar vara klar under hösten 2012. Syftet är att förbättra vägens standard, att öka trafiksäkerhet och förbättra tillgängligheten för cyklister, gående och funktionshindrade. Detta är också tänkt att leda till en förbättrad trafiksituation för kollektivtrafik och bilister.

 Följande arbeten ska utföras

  • Ny gång och cykelbana på norra sidan av Västra vägen
  • Ny belysning längs hela gång och cykelbanan
  • Nya trottoarer på delsträckor på södra sidan av Västravägen
  • Tillgänglighetsanpassningar busshållplatser, refuger mm
  • Ombyggnad av anslutande korsningar
  • Flytt av vägmitt och ny beläggning på Västra vägen
  • Ny Gångbana på del av Högomsvägen, på den östra sidan
  • Ny beläggning på körbanan på den del där ny gångbana på Högomvägen anläggs

 

Kontakt: Anneli Claesson, projektingenjör, gatuavdelningen, stadsbyggnadskontoret
Tfn: 060-19 14 26

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera