Sundsvallsbornas resvanor kartlagda

I en resvaneundersökning, som genomfördes av Sundsvalls kommun under hösten 2016, framkommer det att bilen fortsatt har en stark ställning hos Sundsvallsborna och att mycket återstår att göra för att få fler att gå, cykla och åka kollektivt. – Även om det finns mycket arbete kvar att göra, är det glädjande att se att kommunens satsningar på gång- och cykelvägar har gett resultat i form av att cyklandet i Sundsvall har ökat. säger Niklas Bergström, infrastrukturstrateg på Stadsbyggnadskontoret.

– Vi har gemensamt beslutat över partigränserna att försöka öka antalet hållbara resor i kommunen. När det nu byggs och förtätas på olika platser i Sundsvall är det därför viktigt att vi skapar praktiska förutsättningar för det. Man ska kunna resa hållbart i hela vår kommun, säger Hans Forsberg, ordförande i infrastruktur och serviceutskottet.

Jämfört med 2009 års undersökning har antalet resor med cykel ökat med hela sex procentenheter medan resor med bil har minskat med två procent. Bilen är det vanligaste transportsättet för Sundsvallsborna och 71 procent av resorna med start och/eller mål i Sundsvalls kommun görs med bil. Näst vanligast är att resa till fots (elva procent), följt av buss och cykel (båda sju procent). 

Skillnader i resvanor beroende på vart man bor

Vid jämförelser mellan stadsdelar och områden syns stor variation i valda färdsätt. Boende i centrala tätortsområden gör färre resor med bil än boende i områden längre från centrala Sundsvall. Boende i Sundsvalls tätortsområde har dessutom minskat sin andel resor med bil sedan 2009, medan boende i Sundsvalls ytterområden har ökat sin andel resor med bil sedan år 2009. Hälften av Sundsvallsbornas resor är kortare än fem kilometer.

Ålder och kön påverkar färdmedelsval

Män använder bilen i högre utsträckning än kvinnor, framförallt i den äldsta åldersgruppen där 82 procent av männen reser med bil mot 58 procent av kvinnorna. Kvinnor reser med buss och går till fots i högre utsträckning än män. 

Kontakt

Niklas Bergström, infrastrukturstrateg, telefon: 060-19 18 18, mobil: 073-275 16 78. 

Fakta

Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning som skickades ut till 10 000 slumpmässigt utvalda kommuninvånare i åldrarna 16–84 år varav 41 procent svarade. I undersökningen har exempelvis val av färdmedel och resornas längd kartlagts.

Fullständig rapport samt en sammanfattande broschyr finns på www.sundsvall.se/rvu2016.

 

 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Citat

Även om det finns mycket arbete kvar att göra, är det glädjande att se att kommunens satsningar på gång- och cykelvägar har gett resultat i form av att cyklandet i Sundsvall har ökat.
Niklas Bergström, infrastrukturstrateg på Stadsbyggnadskontoret