Byggstart för SunPine talldieselfabrik i Piteå

Idag genomfördes den officiella byggstarten av talldieselfabriken i Piteå. Byggstarten innebär att 250 miljoner kronor investeras i Piteå för att ta fram talldiesel, som räknas till andra generationens biodrivmedel. Samtliga ägarrepresentanter och SunPines ledning deltog vid ceremonin.

- Det känns fantastiskt att se en vision om framtidens drivmedel övergå till en konkret byggstart, säger initiativtagaren och SunPines grundare Lars Stigsson, Kiram.

Med fabriken i Piteå blir Sverige först i världen att producera grön diesel från skogsråvara i industriell skala.
- Sveaskog arbetar på olika sätt för att utveckla skogens värden. Detta är ett unikt gränsöverskridande industrisamarbete som gynnar både ekonomin och miljön, säger Gunnar Olofsson, vd Sveaskog

Den planerade produktionsvolymen av råtalldiesel motsvarar bränslebehovet för 100.000 dieselfordon som kör i genomsnitt 1000 mil per år.
- Den svenska skogen är en enorm energitillgång. Genombrottet för talldiesel innebär att vi kan utnyttja energin i skogsråvaran till ännu en samhällsnyttig produkt, säger Mikael Staffas, ekonomi- och finansdirektör Södra Skogsägarna.

Förädlingen av råtalldieseln kommer att ske i ett andra processteg vid Preems raffinaderi i Göteborg.
- För Preem är det naturligt och viktigt att medverka för att utveckla andra generationens biodrivmedel. Intresset från våra kunder ökar stadigt, säger Michael G:son Löw, vd Preem Petroleum AB.

Fabriken ska vara färdig hösten 2009 med en kapacitet av 100 000 kbm tallolja per år.
- Det är en stor utmaning att se till att fabriken blir klar enligt plan och att vi kan börja leverera förväntad volym och kvalité. Byggstarten innebär också arbetstillfällen för lokala entreprenörer, säger SunPines vd Magnus Wikman.

Produktion av råtalldiesel konkurrerar inte med produktion eller konsumtion av matprodukter.

För mer information kontakta gärna:
Magnus Wikman, vd SunPine AB, tel. 070 389 60 08
Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel. 0708 72 22 05
Per Braconier, informationsdirektör Södra, tel. 070 534 51 66
Thomas Ögren, presschef Preem, tel.070 450 10 01


Företagsfakta Preem
PREEM PETROLEUM AB (publ) är Sveriges största oljeföretag med för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. Totalt är raffinaderikapaciteten över 18 miljoner m3 råolja vid våra två helägda raffinaderier vilket gör Preem till Nordens största raffinör. Preemraff Lysekil och Preemraff Göteborg är två moderna och högeffektiva raffinaderier som ligger i framkant när det gäller framställning av miljöanpassade petroleumprodukter. Över 65 procent av vår produktion exporteras till ett värde av drygt 40 miljarder kronor. Det gör oss till ett av landets större exportföretag. Preem har ett rikstäckande servicenät med 480 Preemstationer och 215 TruckStops/tankställen för tung trafik. Preem Petroleum AB har drygt 1300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi 3400 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. Preems försäljningsintäkter var 63,9 miljarder kronor under 2007. Mer information finns på vår webbsida www.preem.se.

Företagsfakta Södra
Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 52 000 sydsvenska skogsägare, har 3 700 anställda och omsätter 18 miljarder kronor.

Företagsfakta Sveaskog
Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 3,3 miljoner hektar produktiv skogsmark och en ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Vi arbetar med markaffärer och tillhandahåller jakt och fiske samt mark för lokala entreprenörer inom naturbaserad turism. Företaget omsätter 7 miljarder kronor och har cirka 730 anställda. Läs mer på www.sveaskog.se

Företagsfakta Kiram
KIRAM är ett utvecklingsföretag ägt av entreprenören Lars Stigsson. Stigsson har arbetat med processutveckling inom massa och pappersindustrin under tjugotalet år och är grundare till SunPine AB och Chemrec AB, det senare ett svenskt företag verksamt inom svartlutsförgasning. KIRAM har varit initiativtagare och drivande i europiska demonstrations- och utvecklingsprojekt inom cellulosaindustrin. NovaCell-processen som är en svavelfri process för tillverkning av cellulosamassa ägs av KIRAM AB. Ett massabruk inom SmurfitKappa koncernen är sedan några år i drift med NovaCell processen. KIRAM har flera patent och patentansökningar inom området förnyelsebara drivmedel från skogsråvara, svavelfri massaproduktion och svartlutsförgasning. KIRAM kommer att aktivt medverka i färdigställande och idrifttagning av den nya SunPine fabriken i Piteå hamn.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar