Koncernens utveckling

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.9.2001-31.05.2002 Koncernens utveckling Under översiktsperioden 1.9.2001-31.5.2002 ordnade Turkistuottajat Oyj fem auktioner, under vilka såldes närmare 2,5 miljoner minkskinn (2,2 miljoner under föregående motsvarande översiktsperiod), drygt 1,4 miljoner rävskinn (1,5 miljoner under föregående motsvarande översiktsperiod) och 440.000 karakulfårskinn (670.000 under föregående motsvarande översiktsperiod). Prisnivån på minkskinn var fem procent högre än under föregående motsvarande översiktsperiod, priset på rävskinn steg med 14 procent. Försäljningens värde steg med 11 procent till 262 miljoner euro eftersom prisnivån steg. Koncernens omsättning steg med 12 procent till 20,6 miljoner euro. Auktion Förs. Förs. Värde Värde 1.000 st 1.000 st EUR 1.000 EUR 1.000 2001/02 2000/01 2001/02 2000/01 September 276 463 29.958 37.349 December I 120 544 11.698 23.402 December II 1.077 960 53.877 46.010 Januari-februari 1.373 948 79.389 49.430 Mars-april 1.838 1.628 85.269 78.882 Lagerförsäljning 77 71 1.819 1.606 Totalt 4.762 4.613 262.010 236.680 Koncernens rörelsekostnader ökade 24 procent till 21,0 miljoner euro. En ökning av antalet mottagna skinn, It-utvecklingen, höjda marknadsföringsavgifter till Saga Furs of Scandinavia samt grundandet av pälsningscentralen i Kaustby medförde en ökning av kostnaderna från föregående motsvarande översiktsperiod. Översiktsperiodens rörelsevinst var 330.000 euro, när den året innan var 2,2 miljoner euro. Koncernens nettofinansiella intäkter var 2,2 miljoner euro eller 11 procent av omsättningen. Koncernens vinst före reserveringar och skatter var 2,5 miljoner euro, när den året innan var 4,4 miljoner euro. Resultatet per aktie var 0,49 euro (0,87 euro under föregående motsvarande översiktsperiod). Under översiktsperioden försämrades koncernens soliditet till 46,4 procent (56,2 procent i slutet av maj 2001). Försäljningsfordringarna var i slutet av översiktsperioden 53 procent större än i slutet av maj 2001. Detta berodde på att prisnivån steg, på att försäljningen starkare koncentrerades till översiktsperiodens januari-februari auktion än under föregående motsvarande översiktsperiod samt att april auktionen i år ordnades senare än motvarande auktion ifjol. I försäljningsfordringarna ingår ingen väsentlig kreditförlustrisk. Koncernens likviditet var god under hela översiktsperioden. Säsongvariationer Under försäljningssäsongen, som omfattar 12 månader, ordnar Turkistuottajat Oyj 4-6 auktioner. Auktionsdatumen och skinnmängderna varierar från år till år. Under räkenskapsperioden kan förekomma kvartal då ingen auktion ordnas. På grund av säsongvariationer kan räkenskapsperioderna även avvika från varandra så, att det under den jämförande perioden har ordnats/inte har ordnats motsvarande antal auktioner. Av denna orsak ger förändringarna i försäljningens värde och omsättningen i förhållande till jämförelseperioden inte nödvändigtvis en korrekt bild av läget för att beräkna utvecklingen under hela räkenskapsperioden. Investeringar och utveckling Under översiktsperioden uppgick koncernens bruttoinvesteringar till 4,5 miljoner euro. Investeringarna koncentrerades på förnyandet av de centrala it -systemen och på att köra igång verksamheten vid pälsningscentralen i Kaustby. It-projekten fortgår ännu och ett beslut om en utökning av verksamheten vid pälsningscentralen har gjorts. Under hösten år 2002 tas en optisk anläggning för att mäta storleken på rävskinn ibruk. Valutaposter Fordringar och skulder i främmande valuta som upptagits i moderbolagets balans har konverterats till euro enligt den kurs Europeiska Centralbanken noterade på delårsrapportdagen, med undantag av de försäljningsfordringar som är skyddade med terminavtal. Dessa är värderade enligt avtalad terminkurs. Valutakursdifferenserna har påförts resultatet. Personal Under översiktsperioden var koncernens fast anställda personal i medeltal 114 (föregående översiktsperiod 104) och antalet säsonganställda 231 (respektive 196). Sammandrag av under översiktsperioden givna börsmeddelanden 21 september 2001 meddelade bolaget att den sjätte och sista auktionen för försäljningssäsongen 2000/2001 och första skinnauktionen för räkenskapsperioden 2001/2002 ordnas den 24-25 september och att utbudet på skinn vid auktionen är ca 260.000 rävskinn och ca 30.000 minkskinn. 25 september 2001 informerade bolaget att priset på blårävsskinn höll sig på samma nivå som vid bolagets juni auktion. Medelpriset på skinn av normal kvalité blev 118,24 euro och utbudet såldes till hundra procent till Kina, Turkiet, Ryssland, Japan och Syd-Korea. 150 köpare deltog i auktionen, och den totala försäljningen var 30 miljoner euro. 7 november 2001 meddelade bolaget, att dotterbolaget Furfix Oy:s nya pälsningscentral för minkskinn officiellt inleder sin verksamhet i Kaustby. Centralen som startar sin verksamhet i Kaustby kommuns utrymmen representerar branschens nyaste teknologi. Begynnelsestadiets kapasitet på 250.000 minkskinn är redan bokad. Anläggningen sysselsätter ca 40 personer när den startas, och som verkställande direktör har valts Jan Lillsund. 22 november 2001 presenterade bolaget resultatet för räkenskapsperioden som avslutades den 31 augusti. Där framgick att koncernens omsättning under den nyss avslutade räkenskapsperioden var 25,5 miljoner euro eller sju procent högre än under föregående räkenskapsperiod. Den totala försäljningen steg med 31 procent till 329 miljoner euro, eftersom prisnivån på pälsskinn var 47 procent högre än under föregående räkenskapsperiod, denna ökning fastän mängden skinn som förmedlades minskade med 11 procent. 29 november 2001 meddelade bolaget att styrelsen fastställt bolagets dividendpolitik. Styrelsen beslöt att bolaget strävar till att i dividend dela ut hälften av moderbolagets utdelningsbara resultat från räkenskapsperioden, dock minst 8 procent av moderbolagets utdelningsbara medel. 5 december 2001 meddelade bolaget, att första auktionen för försäljningssäsongen 2001/2002 ordnas fredagen den 7.12.2001. Vid auktionen bjuds 160.000 rävskinn ut, varav största delen är blåräv och ca 60 köpare från alla marknads- områden väntas till auktionen. 7 december 2001 informerade bolaget, att drygt 80 procent av utbudet på blåräv vid öppningsauktionen sålts till medelpriset 92 euro, till i huvudsak kinesiska, ryska och turkiska köpare. Priset steg med 10 procent jämfört med öppningsauktionen ifjol och värdet av försäljningen vid auktionen var 11 miljoner euro. 17 december 2001 meddelade bolaget, att andra auktionen för försäljningssäsongen 2001/2002 inleds tisdagen den 18.12. Under den tre dagar långa auktionen bjuds dryga 800.000 mink- och över 260.000 rävskinn ut. Till auktionen väntas cirka 250 köpare från alla marknadsområden. 18 december 2001 informerade bolaget, att inledningen av minkförsäljningen varit gynnsam. Utbudet på 170.000 mutationsminkskinn och drygt 130.000 svarta och bruna minkskinn såldes till ett 5-10 procent högre pris än året innan. Försäljningen fördelades jämnt mellan Ryssland, Italien, Grekland, Hongkong/Kina, Japan, Koreanska republiken och Turkiet. 19 december 2001 informerade bolaget, att scanbrown- och scanglowminkutbudet på dryga 300.000 skinn såldes till stabila priser till alla marknader, och de största uppköpen gick till Ryssland, Hongkong/Kina, Italien och Grekland. Medelpriset på alla västeuropeiska minkskinn som såldes under den två dagar långa auktionen blev 31,34 euro. Prisnivån är cirka fem procent högre än priset under motsvarande auktion året innan och på samma nivå som vid auktionen i Köpenhamn en vecka tidigare. En nyhet vid auktionen var cirka 15.000 farmade sobelskinn från Ryssland. De såldes i huvudsak till Italien och Japan till medelpriset av 100 euro. Av finnsjubbskinnen bjöds under denna auktion 6.500 skinn ut, medelpriset steg till 110 euro, vilket är 30 procent högre än under motsvarande auktion året innan. 20 december 2001 meddelade bolaget att under auktionens sista dag såldes utbudet på 220.000 i huvudsak inhemska blårävsskinn under hård konkurrens till ett medelpris på 100,62 euro. Priset på blåräv steg sex procent från inlednings- auktionen som ordnades två veckor tidigare, och nästan hela utbudet såldes. De största uppköpen gick till Kina, Ryssland och Turkiet. I den tre dagar långa auktionen deltog cirka 300 köpare och försäljningens totala värde var 56 miljoner euro. 10 januari 2002 informerade bolaget, att bolagsstämman godkänt styrelsens förslag om utdelning av dividend under den ordinarie bolagsstämman i Vasa. Av räkenskapsperiodens vinstmedel beslöt man att dela ut 0,80 euro/aktie i dividend till aktieägarna. 25 januari 2002 presenterade bolaget resultatet för första kvartalet för räkenskapsperioden som inleddes 1.9.2001. Översiktsperioden innehåller en septemberauktion. Koncernens omsättning sjönk med 20 procent från föregående motsvarande period på grund av att antalet skinn var lägre. Förlusten före reserveringar och skatter var 2,1 miljoner euro, när den året innan var 240.000 euro. Bolaget uppskattar att räkenskapsperiodens resultat halveras från föregående års resultat på grund av stora investeringar, ökade Saga-marknadsföringskostnader och minskningen av de nettofinansiella intäkterna. 29 januari 2002 informerade bolaget att tredje auktionen under försäljnings- säsongen 2001/2002 inleds onsdagen den 30.1 och avslutas fredagen den 1.2.2002. Utbudet består av dryga 800.000 minkskinn, nästan 400.000 rävskinn samt över en halv miljon karakul-lammskinn från Afghanistan. 300 köpare från alla marknadsområden deltar i auktionen. 30 januari 2002 meddelade bolaget att de mutationsminkskinn som bjöds ut under auktionens första dag såldes till en aning starkare prisnivå än under föregående auktion. Utbudet köptes främst till Ryssland, Grekland, Hongkong/Kina, Italien och Turkiet. 31 januari 2002 informerade bolaget, att priserna på bruna mahogany- och scanbrownhanskinn samt scanglowhan- och honskinn förstärktes jämfört med bolagets decemberauktion. Priset på de svarta minkskinnen var på decembernivå. Ryssland, Grekland och Hongkong/Kina var de viktigaste köparna av svarta och mahogany-, scanbrown och scanglowhanskinnen. Scanglow honskinn såldes till Italien, Grekland och Tyskland. 31 januari 2002 informerade bolaget att medelpriset på samtliga sålda minkskinn blev 35 euro. Under denna försäljningsdag bjöds, förutom minkskinn, också silverräv och finnsjubbskinn ut. Finnsjubbskinnen såldes främst till italienska köpare, silverräven till Italien, Ryssland, Grekland och Japan. 1 februari 2002 informerade bolaget att intresset för pälsbesatser höjde priset på blåräv som bjöds ut vid dagens auktion. Utbudet på dryga 300.000 skinn såldes till medelpriset 113 euro, en cirka 15 procent högre prisnivå än under föregående auktion. De största köparna var Kina, Japan, Koreanska republiken, Turkiet och Ryssland. I den tre dagar långa auktionen deltog drygt 300 köpare och försäljningens värde för hela auktionen var över 79 miljoner euro. 7 februari 2002 meddelade bolaget, att resultatet för innevarande räkenskapsperiod väntas bli bättre än väntat. Detta kom man fram till efter bolagets auktion som anordnades 30.1-1.2.2002 samt efter resultaten av försäljningen vid auktionen som avslutades samma dag i Danmark. 19 april 2002 presenterade bolaget delårsrapporten för räkenskapsperiodens första hälft. Under översiktsperioden ökade omsättningen tio procent till 13,7 miljoner euro. Försäljningens värde steg 12 procent till 176 miljoner euro, fastän antalet förmedlade skinn var tre procent lägre än under föregående period. Större kostnader än föregående år, ökade Saga-marknadsföringskostnader, it-investeringar och grundandet av pälsningscentralen i Kaustby åt emellertid av bolagets resultat. Översiktsperiodens vinst före reserveringar och skatter var 1,1 miljoner euro, när det året innan var 3,5 miljoner euro. 22 april 2002 meddelade bolaget att vid auktionen som börjar tisdagen den 23.4 och avslutas fredagen den 26.4 bjuds 1,4 miljoner mink- och drygt en halv miljon rävskinn ut. Till auktionen väntas över 300 internationella köpare. 24 april 2002 meddelade bolaget att minkskinn som hör till den bruna och svarta färggruppen såldes till stabila priser till Hongkong/Kina, Ryssland, Grekland och Italien. Utbudet såldes till över 90 procent. Dessutom meddelade bolaget att prisnivån (med beaktande av kvalitet- och storleks skillnaderna) vid den pågående auktionen motsvarar noteringarna som gjordes vid auktionen i Köpenhamn en vecka tidigare och vid Turkistuottajat Oyj:s januari-februari auktion. 25 april 2002 informerade bolaget om att det mångsidiga sortimentet av mutationsminkar som till produktionsmängden är tämligen litet såldes vid Turkistuottajat Oyj:s auktion som fortsatte idag till ett stabilt pris till Hongkong/Kina, Ryssland, Grekland och Italien. Medelpriset på hela aprilauktionens minkutbud blev 39,66 euro (hanskinn) och 20,45 euro (honskinn). Finnsjubbskinnen såldes till ett medelpris på 126,15 euro till Italienska modehus. 26 april 2002 meddelade bolaget att februariauktionens toppriser lugnade rävförsäljningen. Bolaget förmedlade knappa 80 procent av de 400.000 blårävsskinn som bjöds ut samma dag till medelpriset 94,17 euro till Kina, Ryssland, Japan, Grekland, Italien och Koreanska republiken. Blårävsförsäljningen karakteriserades som en återgång till det normala. Försäljningens värde för den fyra dagar långa auktionen som avslutades samma dag var 85 miljoner euro, och nästan 350 internationella köpare fanns med på auktionen. 31 maj 2002 meddelade bolaget att den femte internationella pälsauktionen för försäljningssäsongen som startade i december 2001 börjar lördagen den 1.6 och avslutas onsdagen den 5.6.2002. Vid auktionen bjuds över 1,6 miljoner mink- och nästan 600.000 rävskinn ut samt knappa 400.000 karakulfårskinn. Till auktionen väntas 250 internationella köpare. Översikt av återstoden av säsongen Sista auktionen för räkenskapsperioden 1.9.2001-31.8.2002 ordnades 1-5 juni 2002. Vid auktionen såldes 1,5 miljoner minkskinn (40 procent mera än vid motsvarande auktion året innan) och 510.000 rävskinn ( 9 procent färre än året innan). Eftersom prisnivån på rävskinn sjunkit och den amerikanska dollarn försvagats i förhållande till euron blev försäljningens värde för auktionen lägre än vid motsvarande auktion året innan. Försäljningens värde för hela räkenskapsperioden samt koncernens omsättning ökar jämfört med föregående räkenskapsperiod. Efter juniauktionen koncentreras verksamheten på uppföljning och indrivning av försäljningsfordringar, leverans av sålda varor till kunderna samt redovisning av auktionsförsäljningen till farmarna. Av de rävskinn som mottagits och sorterats under den innevarande räkenskapsperioden flyttas ca 450.000 till auktionen som ordnas i början av räkenskapsperioden 2002/2003, i september 2002 (vid auktionen som ordnades i september 2001 såldes 260.000 rävskinn som mottagits och sorterats under föregående räkenskapsperiod). Bolagets betalningsplikt till Saga Furs of Scandinavia har ökat kraftigt från föregående räkenskapsperiod. Investeringar som utvecklingen av informationsteknologin förutsätter samt de därav följande avskrivningarna ökar fortsättningsvis. Kostnaderna som hänför sig till startandet av verksamheten vid pälsningscentralen som grundades i Kaustby tynger koncernens resultat under innevarande räkenskapsperiod. Valutakursvinster väntas inte inflyta till bolaget på samma sätt som under föregående räkenskapsperiod. Fastän omsättningen ökar förväntas resultatet för hela räkenskapsperioden bli svagare än resultatet för föregående räkenskapsperiod. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00310/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00310/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar