ERBJUDANDET I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (PUBL) KRAFTIGT ÖVERTECKNAT

Surgical Science Sweden AB (publ) ("Surgical Science" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet om totalt 2 000 000 nyemitterade aktier riktat till allmänheten och institutionella investerare ("Erbjudandet"). Totalt uppgick intresset i Erbjudandet till 123 Mkr, varav 49 Mkr avser teckningsåtaganden. Emissionen tecknades till omkring 176 procent och tillför bolaget 70 Mkr före konvertering av utestående aktieägarlån och emissionskostnader. Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North är den 19 juni 2017.

Surgical Science offentliggjorde den 19 maj 2017 att Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet samt ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North. Intresset att delta i Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades till ca 176 procent. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget omkring 1 700 nya aktieägare.

Teckningsperioden för Erbjudandet löpte ut fredagen den 9 juni 2017. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 2 863 888 till 4 863 888, vilket motsvarar en utspädning om cirka 41 procent. Aktiekapitalet kommer genom Erbjudandet att öka från 715 972 till 1 215 972 kronor. Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 35 kronor per aktie.

I Erbjudandet tecknade tre av Bolagets befintliga aktieägare genom teckningsåtaganden 552 742 aktier motsvarande 19,3 Mkr och 27,6 procent av Erbjudandet, betalning för dessa aktier sker genom konvertering av utestående fodringar mot Bolaget.

Swedbank Robur Fonder AB och Healthinvest Partners AB hade innan teckningsperiodens början åtagit sig att teckna 425 000 aktier vardera, motsvarande totalt 29,8 Mkr eller ca 42,5 procent av Erbjudandet och har blivit tilldelade tecknad volym.  

”Vi är mycket glada över det stora intresset för Surgical Science och vi välkomnar alla nya aktieägare. Genom kapitalet från Erbjudandet får vi möjlighet att genomföra vår tillväxtplan med målsättningen att etablera Surgical Science som ett snabbväxande och lönsamt bolag inom medicinsk simulering. Genom Erbjudandet stärks vår ägarbild där vi dels tillförs två välrenommerade institutionella investerare och dels uppnår en bra spridning i aktien, säger Gisli Hennermark, VD för Surgical Science.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 0704 20 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 juni 2017.

Kontaktperson

Gisli Hennermark

VD

Tel: 0704-20 83 00

E-post: gisli.hennermark@surgicalscience.com

Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett världsledande företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa VR simulatorer tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg och har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus och Sahlgrenska Akademin, var bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer, säkerställer vi en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning och nära samarbete med de främsta medicinska institutionerna, kommer Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för att förbättra kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett kostnadseffektivt och standardiserat sätt.

Taggar:

Om oss

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett världsledande företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa VR simulatorer tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg och har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus och Sahlgrenska Akademin, var bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer, säkerställer vi en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning och nära samarbete med de främsta medicinska institutionerna, kommer Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för att förbättra kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett kostnadseffektivt och standardiserat sätt.