916 miljoner kronor i utdelning från Sveaskog

Sveaskogs årsstämma fastställde idag utdelningen till 916 miljoner kronor för år 2010.  Samtidigt beslutades om nya ekonomiska mål för företaget.

- År 2010 blev ett framgångsrikt år för Sveaskog. Vi överträffade samtliga finansiella mål. Vårt operativa rörelseresultat uppgick till 1 280 miljoner kronor att jämföras med 924 miljoner kronor året innan, vilket är det bästa hittills för Sveaskog som renodlat skogsföretag, säger Sveaskogs vd Gunnar Olofsson i sitt anförande på stämman.

Sveaskogs årsstämma, som hölls idag på Konserthuset i Stockholm, fastställde utdelningen till 916 miljoner kronor, vilket motsvarar 7,53 kronor per aktie. I utdelningen ingår aktier i bolaget Ersättningsmark i Sverige AB om cirka 159 miljoner kronor. Bolaget innehåller skogsmark som staten kan använda som ersättningsmark vid bildande av naturreservat. Koncernmässigt uppgick tillgångarna i bolaget per 2011-03-31 till 1239 MSEK och skulderna hänförligt till dessa till 284 MSEK.

Vidare beslutade Sveaskogs årsstämma i enlighet med styrelsens förslag att företagets nya ekonomiska mål ska vara följande:

  • Direktavkastningen ska vara minst 5 procent
  • Avkastning på eget kapital ska vara minst 7 procent
  • Soliditeten ska ligga mellan 35 procent och 40 procent
  • Utdelningen ska långsiktigt motsvara minst 60 procent av resultatet efter skatt exklusive ej kassaflödespåverkande värdeförändringar enligt IFRS. Hänsyn ska tas till Sveaskogs konsolideringsbehov och ekonomiska ställning i övrigt.

Målen är långsiktiga och avser genomsnittet över en konjunkturcykel, vilket normalt är sex till sju år. Målen ska omprövas under 2014 efter att årsbokslutet för 2013 publicerats.

Till ordförande i styrelsen omvaldes Göran Persson och till ledamöter omvaldes Eva Färnstrand, Marianne Förander, Thomas Hahn, Carina Håkansson, Birgitta Johansson-Hedberg, Elisabeth Nilsson, Anna-Stina Nordmark Nilsson och Mats G Ringesten.

För mer information kontakta:
Gunnar Olofsson
, vd Sveaskog, tfn 070-334 15 16 (tillgänglig efter 16.00)
Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tfn 070-872 22 05 (tillgänglig efter 16.00)
Christer Lundin, pressansvarig Sveaskog, tfn 076-101 98 17

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter sju miljarder kronor och är cirka 720 anställda.

Taggar:

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar