Ägarfrågan problemet för återstart i Segezhabumprom

Ägarfrågan problemet för återstart i Segezhabumprom Framtiden för det ryska pappersbruket Segezhabumprom, där AssiDomän är delägare och operativt ansvarig, är fortfarande osäker. Produktionen stoppades i mars i år på grund av avsaknaden av nödvändiga myndighetsbeslut samt brist på olja och rörelsekapital. Huvudägarna beslutade då att inte ge några ytterligare lån till företaget, innan skulderna sanerats och frågorna om miljötillstånd, råvaruförsörjning m m lösts. Tack vare ett positivt engagemang från Karelens president Viktor Stepanov, liksom från Rysslands förste vice premiärminister Anatoli Tjubajs, är de ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor, som hindrat företagets verksamhet, nu till stor del lösta. Uppgörelser har träffats med karelska och federala ryska myndigheter om såväl miljötillstånd som pensions- och skatteskulder. Preliminär överenskommelse finns också beträffande nyttjanderättsavtal. För att kunna finansiera det planerade investeringsprogrammet på ca 100 miljoner USD krävs dock en förändring och renodling av ägarbilden i Segezhabumprom. Stratton Paper Co, som är formell ägare till 57% av aktierna i Segezhabumprom, ägs gemensamt av AssiDomän och Daventree. Daventree har nu förklarat att de inte är beredda att ställa upp med det kapital som behövs för att kunna starta bruket. Förhandlingar om förvärv av aktierna har inte heller lett till några resultat. Även de internationella finansieringsinstituten, IFC och EBRD, har en förändrad ägarstruktur som ett av sina krav för ett engagemang i Segezhabumprom. Trots uppgörelserna med de ryska federala och regionala myndigheterna finns ännu inte förutsättningar för beslut om att återuppta produktionen i Segezha. - Det är inte rimligt att enbart AssiDomän ska skjuta till aktiekapital och lån till Segezhabumprom till gagn för övriga aktieägare, säger AssiDomäns VD, Lennart Ahlgren. Från AssiDomäns sida finns ett långsiktigt intresse av att kunna lösa de återstående problemen men det sker inte till vilka villkor som helst. Om vi inte lyckas lösa ägarfrågan kommer vi inom kort att dra oss ur vårt engagemang i Segezha, säger Lennart Ahlgren. AssiDomän AB Corporate Communications 1997-07-04 För ytterligare information: Lennart Ahlgren, VD, Berit Hallberg, Informationsdirektör, AssiDomän tel 08 - 655 9000 och Sören Öberg, VD, Segezhabumprom, tel 08 -655 9000, 070-5940313. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/07/04/19990406BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/07/04/19990406BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar