AssiDomän förvärvar Sepap

AssiDomän förvärvar Sepap AssiDomän har träffat en principöverenskommelse om övertagande av ytterligare 51% av aktierna i det tjeckiska Sepap. Övertagandet gäller den post, som kontrolleras av Daventree Ltd. Därmed kommer AssiDomän upp i en ägarandel på 90% av aktierna i Sepap. Sepap-aktien är noterad på den tjeckiska börsen. Resterande 10% av aktierna har ett spritt ägande, och handeln är begränsad. AssiDomän kommer också att lägga ett bud på resterande, utestående aktier enligt de regler, som gäller för Prag-börsen. - Vårt långsiktiga mål har hela tiden varit att öka vår ägarandel i Sepap. Även om vi hittills genom vårt minoritetsägande och ägarsamarbete kunnat ta tillvara synergieffekter, så förbättras och säkerställs nu de möjligheterna genom att vi fullföljer förvärvet av Sepap. Med ett majoritetsägande kan vi helt integrera Sepap i AssiDomäns verksamhet, säger Lennart Ahlgren. - Det är dessutom just nu en riktig tidpunkt att genomföra den här affären. Vi kan dra fördel av den uppgång i konjunkturen, som vi ser för i stort alla produktområden, förklarar AssiDomäns koncernchef. Under AssiDomäns operativa ledning har Sepap de senaste åren utvecklats till ett av Centraleuropas främsta pappersbruk. Det är ett massa- och pappersbruk med mycket goda marknadsförutsättningar i det starkt expanderande Centraleuropa. Där finns också ytterligare lönsamhetspotential genom rationaliseringar. Sepap har i dag den största säckpappersmaskinen i Centraleuropa. Den utgör råvarubas för AssiDomäns satsningar på säckverksamheten i regionen och är en del i produktspecialiseringen av koncernens fem säckpappersmaskiner. Säckproduktionen, med en kapacitet på 130 miljoner säckar per år, är marknadsledande i Tjeckien och Slovakien. Massabruket är nyinvesterat för högkvalitativ massaproduktion med möjlighet till TCF-produktion. Kvaliteten och brukets geografiska läge skapar naturliga förutsättningar för långsiktig försörjning med TCF-massa även till den tyska marknaden. Ett nytt bolag för returpappershantering har bildats som stöd till linertillverkningen och koncernens satsningar på wellpappverksamhet i regionen. Vid Sepap finns också produktion av oblekt MG-papper, som kompletterar AssiDomäns produktion av blekt MG-papper i Sverige. De senaste åren har verksamheter som ligger utanför kärnverksamheten i AssiDomän avyttrats. Sepap är i dag ett företag med låga kostnader, hög effektivitet, och passar väl in i AssiDomäns Central- och Östeuropasatsning. AssiDomän köpte 1995 36% av aktierna i Sepap. Vid slutet av 1996 var andelen uppe i 39%. Priset för de aktier, som nu köps från Daventree, är marginellt högre än priset på de aktier som AssiDomän tidigare förvärvat i Sepap. Genom vidtagna valutasäkringar kommer inte AssiDomän-koncernen att drabbas negativt av den flytande tjeckiska kronan. AssiDomän är ett av Europas ledande skogsindustriföretag. Tillverkningen är koncentrerad till förpackningspapper och förpackningar samt sågade trävaror. Koncernen är Europas största börsnoterade skogsägare med 3,3 miljoner hektar produktiv skogsmark. Omsättningen 1996 uppgick till drygt 19 miljarder kronor. Antalet anställda är drygt 16 000, varav 9 000 utanför Sverige. Antalet aktieägare är nära 340 000. AssiDomän AB Corporate Communications 1997-05-27 För ytterligare upplysningar: Berit Hallberg, Corporate Communications, Frans Benson, Investor Relations Bilaga: Sepap Fakta, Finansiell översikt SEPAP Fakta Finansiell översikt 100 CZK=23,31 SEK MSEK MCZK 1996 1996 1995 Försäljning 1 314 5 638 6 646 EBITD 203 872 1 646 EBIT 105 451 1 317 EBIT marginal 8,0% 19,8% Operativt kapital 1 301 5 581 5 522 Avkastning på 8,1% 28,1% operativt kapital Investeringar 275 1 178 1 149 Balansomslutning 1 899 8 147 7 692 Nettoskuld 486 2 086 1 309 Antal anställda 2 077 3 207 Produktionskapacitet Avsalumassa 90 000 Säckpapper 100 000 Kartong 33 000 Liner 60 000 Förpackningspapper 22 000 Tot massa/papper 305 000 Säckar, miljoner st 130 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/05/27/19990406BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/05/27/19990406BIT00270/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar