AssiDomän höjer tempot i Segezha

AssiDomän höjer tempot i Segezha -AssiDomäns avsikter med sitt engagemang i Segezhabumprom är att göra företaget internationellt konkurrenskraftigt. Detta kräver en omfattande förvandling av företaget och moderniseringar i både verksamheten och utrustningen. Det förklarade AssiDomäns koncernchef Lennart Ahlgren vid en presskonferens på tisdagsförmiddagen i Petrosavodsk, huvudstad i republiken Karelen. Press- konferensen var en av punkterna på programmet under ett tvådagarsbesök där Lennart Ahlgren också träffar republikens president, Victor Stepanov, och besöker anläggningarna i Segezha. Sedan i somras är AssiDomän delägare i Segezhabumprom genom sitt 50%-iga innehav i och samarbete med Stratton Paper Co. AssiDomän avser att inleda ett industriellt samarbete med det ryska företaget för att ge det modern produktionsstandard och konkurrenskraft. Samarbetet innebär också, att AssiDomän aktivt går in och tar det operativa ansvaret för verksamheten i det ryska företaget. Det har upprättats en treårig investeringsplan på 100 miljoner USD, omfattande bl a ny sodapanna och ombyggnad av pappersmaskiner. Investeringarna är nödvändiga både ur miljö- och effektivitetssynvinkel. I planen ingår också kvalitetsförbättrande åtgärder, logistik- och IT-investeringar och marknadssatsningar. -Vi är övertygade om att Segezhabumprom kan utvecklas till internationell klass, konstaterade Lennart Ahlgren. Planerna har också bemötts positivt av de stora internationella finansieringsorganen IFC, EBRD och Nordiska Investeringsbanken. I början av september besökte företrädare för dessa institutioner Segezha, och diskussioner förs nu om den långsiktiga finansieringen av investeringsplanen. För att åstadkomma den utveckling som är nödvändig krävs det att alla berörda parter engagerar sig, också från regeringshåll i Karelen. Det finns akuta frågor, som måste lösas snabbt, och som har med den allmänna svåra ekonomiska situationen i Ryssland och Karelen att göra. Diskussioner förs därför både med lokala myndigheter och på regeringsnivå i Karelen. AssiDomän AB Koncernstab Information 1996-09-24 För ytterligare information: Frans Benson, Investor Relations, AssiDomän AB. Tel: 08-655 90 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/09/24/19990329BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/09/24/19990329BIT00320/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar