AssiDomän minskar svavelutsläppen

AssiDomän minskar svavelutsläppen AssiDomän har beslutat att gå över från 3 procentig till 1 procentig olja för samtliga sina systemtransporter till sjöss. Övergången till lågsvavlig olja innebär att utsläppen av svaveldioxid minskas med mellan 500 och 600 ton per år. Det är ungefär en halvering av nuvarande svavelutsläpp från sjötransporter inom koncernen. -Vi gör allt vi rimligen kan för att minska försurningen, som är ett av de allvarligaste långsiktiga hoten mot mark och skog, säger Nippe Hylander, chef för stab Utveckling & Miljö i AssiDomän. Som en av världens största skogsägare är det viktigt att AssiDomän går i täten och visar att det till rimliga kost- nader går att minska utsläppen av svavel. Beslutet om en övergång till lågsvavlig olja har fattats som ett led i det särskilda arbete som pågår i koncernen för att minska miljöpåverkan från transporterna. Övergången till lågsvavlig olja kommer att ske under sommaren. -De livscykelanalyser som vi arbetar med i AssiDomän visar att transporterna står för ungefär lika stora utsläpp av svavel- och kväveoxider som resten av produktionskedjan. När vi nu till rimliga kostnader kan minska utsläppen till sjöss, vill vi göra det. Samtidigt välkomnar vi en utveckling mot ekonomiska styrmedel, t ex miljödifferentierade sjöfarts- och hamnavgifter, som stimule- rar till åtgärder som är miljöeffektiva och konkurrensneutrala, säger Nippe Hylander. AssiDomän AB Koncernstab Information 1996-05-21 För ytterligare information: Ragnar Thulin, Inköp och Transporter, telefon 728 08 48 Ingrid Haglind, Utveckling och Miljö, telefon 728 09 59 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/05/21/19990329BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/05/21/19990329BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar