AssiDomän presenterar förbättrade miljönyckeltal

AssiDomän presenterar förbättrade miljönyckeltal AssiDomän har minskat energianvändningen med drygt 8 procent, minskat utsläpp av försurande ämnen med 25 procent, samt minskat utsläpp av växthusgaser med 12 procent. Det framgår av AssiDomäns årsredovisning med miljöredovisning 1999 som offentliggörs idag. Där redovisas nyckeltal för hållbar utveckling och miljöeffektivitet som visar att koncernens miljöarbete förbättrats på flera prioriterade områden sedan föregående år. Nyckeltalen i årets miljöredovisning har utvecklats ytterligare sedan i fjol, då AssiDomän som första skogsbolag introducerade ekonomiska miljönyckeltal. Dessa uttrycker verksamhetens resursanvändning och miljöpåverkan i förhållande till produktionsvolymen, uttryckt som förädlingsvärde. Övriga nyckeltal relaterar till en långsiktigt hållbar utveckling. Energianvändningen, som är den huvudsakliga källan till utsläpp av försurande ämnen från koncernens verksamhet, har minskat med drygt 8 procent. Utsläppen av försurande ämnen har minskat med 25 procent. Trenden mot ökad andel biobränsle av det totala bränslebehovet fortsätter, i linje med koncernens strävan. Detta har minskat utsläppen av växthusgaser med 12 procent. Ett exempel på framsteg är miljöpåverkan från transporter, där utsläppen av försurande ämnen och bränsleanvändning minskat som en följd av övergång till effektivare och mer miljöanpassade transportsystem. Ett viktigt bidrag till detta är Rail 99, ett järnvägssystem för godstransporter från svenska anläggningar till kontinenten. Systemet togs i bruk i slutet av 1999, och har medfört att transporter motsvarande ett transportarbete på ca 500 miljoner tonkilometer styrs om till järnväg från att tidigare ha skett med bil och båt. Miljövinsterna är stora och innebär att utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider vid transport av dessa produktflöden minskar med 80-90%, samt att användningen av fossila bränslen och utsläpp av koldioxid halveras. Koncernens totala transportarbete under 1999 var ca 9800 miljoner tonkilometer. Att införa miljöledningssystem är en långsiktig och viktig investering. Vid utgången av 1999 hade verksamhet motsvarande två tredjedelar av koncernens nettoomsättning ett certifierat och/eller registrerat miljöledningssystem. AssiDomän AB Corporate Communications 2000-03-20 För ytterligare information: Lars Strömberg, miljöchef, tel.: 08-655 91 73 Ingrid Haglind, miljöanalytiker, tel.: 08-655 91 74 AssiDomän är ett av Europas ledande skogsindustriföretag. Tillverkningen är koncentrerad till sågade trävaror, förpackningspapper och förpackningar. Koncernen, som är en av Europas största börsnoterade skogsägare, omsatte 1999 24,5 miljarder SEK (3 miljarder EUR) och har 17 000 anställda. Årsredovisning med miljöredovisning kan läsas på AssiDomäns nätplats www.asdo.se. Du kan också beställa den från Corporate Communications, e- post mailbox@asdo.se, eller telefon 08-655 90 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar