AssiDomän strukturerar om sågverksamheten i norr

AssiDomän strukturerar om sågverksamheten i norr AssiDomän Skog&Trä avser att organisera om hela sin sågverks- och träförädlingsrörelse i Norrbotten och Västerbotten från årsskiftet 1997-98. Förändringen innebär, att det bildas ett separat sågbolag, AssiDomän Nordträ AB, där sågproduktionen efter hand koncentreras till tre sågenheter samt ett träförädlingsbolag, i huvudsak omfattande hyvleri och limfogstillverkning. Nordträ AB kommer att koncentrera sin verksamhet till de tre sågverken i Piteå, Malå samt Seskarö, med en total produktionsvolym på närmare 600 000 m3sv. Verksamheten inriktas på sågning av fura. Samtidigt sker en utökning av produktionsvolymen, främst i Malå och Piteå. Nordträ AB kommer att få en gemensam ledning och administration, placerad i Piteå. Den lokala administrationen vid respektive enhet kommer att bestå av en produktionschef, försäljnings- och kundservicepersonal. Inom träförädlingsbolaget sker efter hand en koncentration i produktionen. Ledning och gemensam administration kommer att lokaliseras till den plats, där huvuddelen av den framtida produktionen läggs. Det fortsatta utredningsarbetet kommer att utvisa var och hur koncentrationen skall ske. - Bakgrunden till omstruktureringen är en svag lönsamhet. Under de senaste åren har vår sågverks- och träförädlingsrörelse i norra Sverige visat en otillfredsställande utveckling. Samtidigt krävs kraftfulla åtgärder för att kunna möta förändrade kundkrav och marknadsförutsättningar i framtiden, säger Roger Asserståhl, VD för AssiDomän Skog & Trä. Gemensamma centrala och lokala MBL-förhandlingar om förändringarna genomfördes på fredagen i Stockholm. Arbetet fortsätter nu med rekrytering och bemanning av ledningsfunktionerna i de båda nybildade bolagen. I slutet av augusti skall också affärs- och investeringsplanerna samt den totala bemanningsplanen vara klar. När översynen av bemanningen vid enheterna är klar kommer också lokala MBL-förhandlingar att äga rum och frågor beträffande övertalighet att klarläggas. AssiDomän AB Corporate Communications 1997-06-13 För ytterligare information: Roger Asserståhl, VD AssiDomän Skog & Trä, tel 08 - 655 90 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/06/13/19990406BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/06/13/19990406BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar