Delårsrapport Jan-Sept

Delårsrapport Januari - september 2001 Kvartal Januari - september MSEK 2001 Kv 3 2001 Kv 2 2001 2000 Nettoomsättning 1 643 3 031 9 564 18 827 Rörelseresultat 319 1 703 2 711 2 667 Resultat efter 354 1 697 2 741 2 402 finansnetto Vinst per aktie, 2,68 20,70 27,45 17,18 SEK - räknat på genomsnittligt antal aktier 95 157 179 95 157 179 98 616 673* 118 373 034 * vägt genomsnitt · Svenska staten har genom Sveaskog AB lämnat ett offentligt bud på samtliga aktier i AssiDomän AB. Budvärdet bedöms motsvara ca SEK 280 per aktie. AssiDomäns styrelse har rekommenderat aktieägarna att acceptera budet. · Resultatet efter finansnetto minskade under kvartal 3 med MSEK 1 343, jämfört med föregående kvartal. Försämringen beror främst på realisationsvinster under andra kvartalet. Under årets första nio månader förbättrades resultatet efter finansnetto med MSEK 339, jämfört med motsvarande period föregående år. · Rörelseresultatet för kvarvarande enheter, exkl Billerud och fastighetsförsäljningar, minskade med MSEK 21 till MSEK 181, jämfört med föregående kvartal. Försämringen är främst säsongsmässig. Rörelseresultatet för årets första nio månader ökade med MSEK 56 till MSEK 591, jämfört med samma period föregående år. Marknad Terrordåden i USA och den efterföljande politiska osäkerheten påverkar den redan svaga tillväxten i världsekonomin negativt. Djupet och längden på den globala konjunkturnedgången är idag svår att uppskatta. Den nordamerikanska ekonomin väntas visa negativa tillväxttal under sista kvartalet medan konjunkturen i Europa fortfarande uppvisar en något bättre utveckling. För sågtimmer och massaved väntas trots detta en relativt jämn volymutveckling, dock med lägre leveranser än under motsvarande period förra året. Efterfrågan på sågade trävaror har försvagats i Europa men en mer balanserad utbudssituation har temporärt förbättrat marknadsförutsättningarna. För kartong har efterfrågan stigit efter en säsongsmässig nedgång. Prisnivåerna för sågtimmer, massaved och kartong väntas vara relativt stabila. För sågade trävaror har furupriserna planat ut medan granträvaror noterar svagt stigande marknadspriser. Försäljning, resultat och lönsamhet Försäljningen av affärsområdet Corrugated & Containerboard slutfördes i maj 2001. Verksamheten ingår 2001 i AssiDomäns koncernredovisning under perioden januari - april. Den sammantagna nettoresultateffekten av transaktionen uppgick till MSEK 1 791, varav MSEK 1 603 redovisades under andra kvartalet och MSEK 188 under första kvartalet. Resultatet för det tredje kvartalet har ej påverkats av försäljningen. Tredje kvartalet AssiDomäns nettoomsättning för perioden uppgick för kvarvarande enheter (exkl Billerud) till MSEK 1 643, en minskning med 21% jämfört med föregående kvartal främst till följd av säsongsvariation. Totalt minskade omsättningen med 46% till följd av försäljningen av affärsområdet Corrugated & Containerboard. Rörelseresultatet uppgick för kvarvarande enheter till MSEK 181, en minskning med MSEK 21, jämfört med föregående kvartal. För Forestry & Wood Supply var försämringen säsongsbetingad. Även Timbers resultat påverkades negativt av en volymminskning under semesterperioden. Resultatet för Cartonboard påverkades negativt av ett större planerat underhålls- och investeringsstopp. Lägre strukturkostnader och upplösning av internvinstreserv i lager har minskat de koncerngemensamma kostnaderna betydligt. Totalt uppgick rörelseresultatet till MSEK 319, jämfört med MSEK 1 703 för det andra kvartalet. Resultatet för det andra kvartalet innefattade en samlad resultateffekt från försäljningen av Corrugated & Containerboard om MSEK 1 333. Resultatet från fastighetsförsäljningar uppgick till MSEK 29 (20). Resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK 354, en minskning jämfört med föregående kvartal med MSEK 1 343. Corrugated & Containerboard påverkade resultatet för andra kvartalet med MSEK 1 319. Finansnettot uppgick till MSEK 35 jämfört med MSEK -6 andra kvartalet. Förbättringen beror främst på ränteintäkter från erhållen köpeskilling. Januari - september Nettoomsättningen för de tre första kvartalen uppgick för kvarvarande enheter till MSEK 5 528, en ökning med 3%, jämfört med föregående år. Totalt uppgick omsättningen till MSEK 9 564, en minskning jämfört med motsvarande period 2000 med MSEK 9 263 eller 49%. Förändringen är i allt väsentligt hänförlig till försäljning av rörelser under såväl 2000 som 2001 samt bildandet av Billerud. Rörelseresultatet för kvarvarande enheter ökade med MSEK 56 till MSEK 591. Såväl Cartonboard som Forestry & Wood Supply förbättrade resultatet medan det försämrades för Timber. Rörelsemarginalen uppgick under perioden till 11%. Det totala rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 711, jämfört med MSEK 2 667 för de tre första kvartalen 2000. Den samlade resultateffekten avseende Corrugated & Containerboard uppgick till MSEK 1 610 (694). I föregående års resultat ingick MSEK 388 avseende enheter sålda till Frantschach samt MSEK 332 avseende medel från Alecta, f d SPP. Resultatet från fastighetsförsäljningar uppgick till MSEK 52 (232). Resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK 2 741, jämfört med MSEK 2 402 för samma period föregående år. Finansnettot förbättrades med MSEK 295 till följd av en kraftigt minskad nettolåneskuld. För perioden redovisas ett skattenetto om MSEK -32. Detta motsvarar en skattekostnad om 28% för kvarvarande verksamheter samt en positiv skatteeffekt från försäljningen av Corrugated & Containerboard. För de första tre kvartalen 2000 var skattekostnaden MSEK -364, motsvarande dels en genomsnittlig skattesats om 35%, dels en positiv skatteeffekt från försäljning av rörelser. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick under perioden till 14% och avkastningen på eget kapital till 15%, allt beräknat på helårsbasis. Räntetäckningsgraden var 13,3 ggr. Antalet anställda minskade till följd av försäljningen av rörelser samt rationaliseringar. För kvarvarande enheter uppgick medeltalet anställda till 2 272. Investeringar, kassaflöde och finansiell ställning Investeringarna uppgick till MSEK 507 under perioden januari - september. För kvarvarande enheter var de MSEK 246, varav drygt hälften inom Cartonboard. Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till MSEK 1 282. Räntebärande nettokassa uppgick den 30 september 2001 till MSEK 4 919, jämfört med en nettoskuld om MSEK 2 177 vid utgången av 2000. Kassatillgångarna ökade genom främst erhållna likvida medel vid försäljningen av Corrugated & Containerboard men minskade genom utbetalning av tidigare beslutad aktieinlösen om MSEK 4 411. Den räntebärande skulden minskade också genom att skulder överfördes till Billerud i samband med bolagets etablering. Koncernens synliga soliditet var vid periodens utgång 72%, jämfört med 62% vid årets början. Skuldsättningsgraden var -0,22 (0,09). Affärsområden Forestry & Wood Supply Tredje kvartalet Marknaden för massaved har successivt försvagats under perioden. En dämpad utveckling på massa- och pappersmarknaderna har tillsammans med marknads- och andra produktionsstopp vid bruken bidragit till ett visst överskott av främst tallmassaved och flis. Sågtimmermarknaden har varit mer balanserad men med viss brist både i norra och södra Sverige. Prissänkningar har skett för såväl massaved som timmer. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 186, att jämföra med MSEK 274 för föregående kvartal. Försämringen är främst säsongsbetingad med lägre leveransvolymer och ökad andel massaved. Januari -september Rörelseresultatet uppgick till MSEK 695, att jämföra med MSEK 655 för motsvarande period föregående år. Lägre avverkningskostnader samt högre leveransvolymer från egen skog bidrog till förbättringen och kompenserade en något lägre prisnivå. Timber Tredje kvartalet Den europeiska marknaden för sågade trävaror var fortsatt osäker med tecken på minskad efterfrågan på viktiga delmarknader. Trots detta stabiliserades prisnivån för furuprodukter och ökade något för granprodukter till följd av ett lägre utbud under sommaren. AssiDomäns leveransvolymer var lägre, jämfört med föregående kvartal. Kvartalets rörelseresultat uppgick till MSEK 1 att jämföra med MSEK 11 under föregående kvartal. Försämringen berodde främst på lägre volymer. Januari - september Rörelseresultatet för de tre första kvartalen var MSEK 14, en försämring med MSEK 15, jämfört med motsvarande period 2000. En högre leveransvolym kunde inte kompensera lägre försäljningspriser. Svensk sågverksindustri har under lång tid präglats av allvarliga lönsamhetsproblem. Under året har dessa förstärkts ytterligare i takt med krympande marginaler. För AssiDomäns sågverksrörelse har dock fokuseringen på strategiskt utvalda marknader och kunder ökat motståndskraften mot den allmänna försämringen av branschens villkor. Samtliga enheter visar positiva resultat. Cartonboard Tredje kvartalet Det allmänna marknadsläget för förpackningskartong karakteriserades under det tredje kvartalet av en säsongsmässig försvagning. Prisnivån var oförändrad inom de produktområden där AssiDomän är verksamt. AssiDomäns leveransvolymer minskade under perioden bl a till följd av det årliga underhållsstoppet. Genomsnittlig prisnivå ökade något till följd av tidigare prishöjningar. Kvartalets rörelseresultat uppgick till MSEK 18 att jämföra med MSEK 56 under föregående kvartal. Försämringen berodde på effekterna av det förlängda produktionsstoppet som ledde till volymminskning och ökade kostnader. Januari - september Periodens rörelseresultat uppgick till MSEK 114, en ökning med MSEK 60, jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen berodde främst på högre försäljningspriser, förbättrad produktmix, ökad leveransvolym samt förbättrad produktivitet. Billerud Tredje kvartalet Utvecklingen för Billeruds pappersprodukter har varit relativt stabil under perioden medan avsalumassan påverkats av betydande prissänkningar. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 246, en minskning jämfört med föregående kvartal med MSEK 73. Minskningen berodde främst på lägre genomsnittspriser på avsalumassa, underhållsstopp i Gruvön och Karlsborg samt på kostnader för börsnotering. Resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK 217. Januari - september Rörelseresultatet var under de tre första kvartalen MSEK 1 034, jämfört med MSEK 998 under motsvarande period föregående år. Förbättringen berodde främst på högre genomsnittspriser för pappersprodukterna, uttryckta i svenska kronor, som motverkades av sänkta massapriser och högre rörliga kostnader. Resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK 951. Förändringar i koncernen Billerud I början av året sammanfördes AssiDomäns bruk i Karlsborg och Skärblacka samt Stora Ensos bruk i Gruvön till det 50/50-ägda bolaget Billerud AB. Efter beslut på AssiDomäns ordinarie bolagsstämma i maj 2001 kommer AssiDomäns aktieinnehav i Billerud att delas ut till aktieägarna i anslutning till en börsnotering av bolaget. Detta avses ske under november i år. AssiDomän kommer före utdelningen att förvärva 20% av aktierna i Billerud från Stora Enso. Härigenom kommer 70% av Billerud att delas ut till AssiDomäns aktieägare. Närmare information om villkoren för utdelningen kommer att tillställas aktieägarna i början av november. Offentligt bud på AssiDomän AssiDomän är numera främst ett skogbrukande företag med 2,4 miljoner ha produktiv skogsmark i Sverige. Den industriella verksamheten kommer efter utdelning av Billerud att innefatta sågverksrörelsen samt kartongbruket i Frövi. Svenska staten lämnade den 10 oktober, via sitt helägda bolag Sveaskog AB, ett erbjudande att förvärva samtliga aktier i AssiDomän AB. Erbjudandet förutsätter att AssiDomän fullföljer utdelningen av aktier i Billerud. Likvid avses lämnas i form av dels kontanter, dels aktier i Billerud som staten erhåller vid AssiDomäns utdelning av Billerud. Sammantaget bedöms värdet av utdelningen av aktier i Billerud samt uppköpserbjudandet motsvara cirka SEK 280 per aktie i AssiDomän. Det av AssiDomän tidigare aviserade inlösenprogrammet om MSEK 12 000 kommer inte att genomföras om budet fullföljs. AssiDomäns styrelse har funnit det lämnade budet acceptabelt och har därför enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i AssiDomän AB att acceptera statens erbjudande. Staten avser att under november närmare presentera sitt erbjudande genom ett prospekt som kommer att tillställas samtliga aktieägare i AssiDomän. Stockholm 30 oktober 2001 Gunnar Palme Verkställande direktör AssiDomän AB (publ) (556016-9020) Delårsrapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Bokslutsrapporter Bokslutsrapport för helåret 2001 29 januari 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00290/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00290/bit0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar