Delårsrapport januari – juni 2007

Andra kvartalet
• Kvartalets nettoomsättning uppgick till 1 968 MSEK (1 647).
• Rörelseresultatet före värdeförändring skog uppgick till 328 MSEK (226).
• Rörelseresultatet efter värdeförändring skog uppgick till 416 MSEK (378), vari ingår realisationsvinster från försäljningar av skogsfastigheter med 81 MSEK (77).
• Periodens resultat för kvarvarande verksamheter förbättrades till 278 MSEK (234).

Januari – juni
• Koncernens nettoomsättning för januari – juni 2007 uppgick till 3 748 MSEK (3 191).
• Rörelseresultatet före värdeförändring skog uppgick till 734 MSEK (395).
• Rörelseresultatet efter värdeförändring skog uppgick till 980 MSEK (686).
• Periodens resultat för kvarvarande verksamheter förbättrades till 648 MSEK (399).
• Resultatförbättringen under första halvåret jämfört med samma period föregående år beror i
huvudsak på högre försäljningspriser och ökade leveransvolymer.Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar