Delårsrapport Januari - Mars 1998

Delårsrapport Januari - Mars 1998 ¦ Nettoomsättning, MSEK 5 717 (4 816) +19% ¦ Rörelseresultat, MSEK 585 (424) +38% ¦ Resultat efter finansiella poster, MSEK 456 (360) +27% ¦ Nettoresultat, MSEK 328 (260) +26% ¦ Nettoresultat per aktie, SEK 2,75 (6,50 helåret 1997) ¦ Kassaflöde per aktie, SEK 7,00 (24,10 helåret 1997) ¦ Avkastning på eget kapital (rullande 12 månader) 5% (5% 1997) Förändringar i koncernen I december 1997 avtalade AssiDomän Packaging om förvärv av det nederländska pappers- och förpackningsföretaget Esswell, med verksamhet i Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien och Tyskland. Förvärvet avses genomföras i två steg. Den italienska verksamheten övertogs i januari 1998. AssiDomän har en option att under det första halvåret 1998, efter fördjupad analys, förvärva Esswells övriga verksamhet. Då fastställs även exakt köpeskilling. Analysen pågår och ställning till optionen tas i juni 1998. Under 1996 och 1997 förvärvade AssiDomän Stratton Paper Company som i sin tur äger 57% av det ryska massa- och säckpappersbruket Segezhabumprom (Segezha). I februari 1998 beslöt AssiDomän att avveckla sitt ägarengagemang i Segezha. Diskussioner pågår med olika intressenter om en avyttring av AssiDomäns aktieinnehav. Marknad och försäljning Under 1997 var efterfrågeutvecklingen för papper och kartong positiv inom de flesta av AssiDomäns produktområden. Speciellt gällde detta för kraftliner, wellpapp och förpackningspapper. Efterfrågan har fortsatt att öka under det första kvartalet 1998 för containerboard (kraftliner och annan råvara för wellpappindustrin) samt för wellpapp. Prishöjningar har genomförts för containerboard. Även för kartong och barriärbelagt papper är efterfrågan god. För förpackningspapper och säckar är utvecklingen mer instabil. Marknaden för sågade trävaror försvagades under senare delen av 1997 men har under det första kvartalet 1998 utvecklats positivt med stark orderingång och svagt stigande priser. Utvecklingen är dock fortfarande osäker. Massamarknaden försvagades under början av 1998 men signaler föreligger nu för en mer positiv utveckling. En pågående förbättring av den europeiska konjunkturen, med bl a ökad orderingång för tillverkningsindustrin och byggnadsindustrin, förväntas leda till en positiv utveckling även av skogsindustrikonjunkturen under 1998. Efterfrågan i konsumentledet inger viss osäkerhet och förbättringstakten kan bli långsam. Den pågående ekonomiska krisen i Sydostasien har hittills endast i viss utsträckning påverkat utvecklingen inom AssiDomäns huvudsakliga marknader. AssiDomäns nettoomsättning uppgick under första kvartalet 1998 till MSEK 5 717 (4 816), en ökning med MSEK 901 eller 19% i förhållande till motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen ökade för samtliga affärsområden utom Carton, delvis till följd av förvärv inom Packaging och Kraft Products. I förhållande till sista kvartalet 1997 ökade nettoomsättningen med MSEK 315. Samtliga affärsområden utom Skog & Trä bidrog till ökningen. Av koncernens externa nettoomsättning svarade skog för 7%, sågade trävaror för 10%, baspapper för wellpapp för 12%, wellpapp för 31%, massa för 5%, förpackningspapper för 11%, säckar för 9%, kartong för 7%, barriärbelagda produkter för 7% och övrigt för 1%. Resultat och lönsamhet Rörelseresultatet för första kvartalet 1998 uppgick till MSEK 585 (424), en ökning med MSEK 161 eller 38%, jämfört med första kvartalet 1997. Resultatet ökade för samtliga affärsområden utom Carton och Barrier Coating. Cartons resultat påverkades negativt av kostnader vid fortsatt inkörning av den ombyggda kartongmaskinen i Frövi. Exkl Carton uppgick resultatförbättringen till MSEK 213 eller 53%, jämfört med första kvartalet 1997. I rörelseresultatet ingick realisationsvinster från fastighetsförsäljningar med MSEK 26 (56) och resultat vid försäljning av företag och anläggningstillgångar m m med netto MSEK 43 (25). Kronans förändrade värde gentemot AssiDomäns exportvalutor, inkl effekter av terminssäkringar och omräkningsdifferenser, har netto påverkat första kvartalets rörelseresultat med ca MSEK 25. Förändrade försäljningspriser och priser på insatsvaror har netto (exkl valutaeffekter) i stort sett tagit ut varandra. Rörelseresultatet första kvartalet 1997 påverkades av resultatandel från Sepap, Tjeckien på MSEK -2. Fr o m 1 juli 1997 konsolideras Sepap inom Kraft Products. Justeras periodresultaten för jämförelsestörande poster har AssiDomäns rörelseresultat för första kvartalet ökat från MSEK 343 (1997) till MSEK 516 (1998) eller med 50%. AssiDomäns resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 456 (360), en ökning med MSEK 96 eller 27%. De finansiella posterna uppgick till MSEK -129 (-64). Beräknad skattekostnad för 1998 i form av betald och latent skatt uppgick till MSEK -127 (-100), motsvarande ca 28% av resultatet före skatt. I förhållande till sista kvartalet 1997 ökade rörelseresultatet med MSEK 265 eller med 83%. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick under perioden april 1997 - mars 1998 till 9% (8% för perioden april 1996 - mars 1997) och avkastningen på eget kapital för motsvarande period till 5% (7). För helåret 1997 uppgick avkastningen på sysselsatt kapital till 9% och på eget kapital till 5%. AssiDomäns mål för avkastning på eget kapital uppgår till 13% över en konjunkturcykel. [Removed Graphics] Investeringar, kassaflöde och finansiell ställning Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till MSEK 519 (1 703), varav genom företagsförvärv MSEK 112 (898). Investeringar Varav Investeringar företagsförvär Jan-mars Helår Jan- Helår MSEK 1998 1997 1998 1997 AssiDomän Skog & Trä 35 246 - AssiDomän Packaging 243 2 871 111 1 482 AssiDomän Kraft 131 2 784 1 1 512 AssiDomän 58 1 268 - AssiDomän Barrier 13 56 - Övrigt 39 244 - 115 Summa 519 7 469 112 3 109 * varav Trä 20 139 - Rörelsens kassaflöde före investeringar uppgick till MSEK 97 (368) och det operativa kassaflödet efter löpande investeringar till MSEK -141 (-415). Kassaflödet efter löpande och strategiska investeringar samt företagsförvärv uppgick till MSEK -276 (-1 252). Förändringen av räntebärande nettoskuld var MSEK -467 (-1 378). Räntebärande skulder och avsättningar uppgick den 31 mars 1998 till MSEK 8 796, en ökning med MSEK 545 från årsskiftet. Exkl pensionsskulden uppgick de räntebärande skulderna till MSEK 7 144, en ökning med MSEK 585 från årsskiftet. Den räntebärande nettoskulden uppgick den 31 mars 1998 till MSEK 7 446, jämfört med MSEK 6 979 vid årets början. Soliditeten var vid periodens utgång 50%. AssiDomäns upplåning har i allt väsentligt skett via ett svenskt certifikatprogram med ett rambelopp om MSEK 3 000 och ett Euro Commercial Paper-program med ett rambelopp om MUSD 750. Personal Medelantalet anställda uppgick under första kvartalet till 17 177 (15 618). Av dessa var 62% (58) eller 10 726 (9 091) anställda utanför Sverige. Ökningen jämfört med föregående år förklaras främst av förvärvet av Sepap i Tjeckien samt Lecoursonnois i Frankrike. Affärsområden Nettoomsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal januari-mars Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal MSEK 1998 1997 % 1998 1997 % 1998 1997 ändring ändring AssiDomän Skog & 24% Trä * 1 485 1 426 4 349 299 17 21% AssiDomän Packaging 2 381 1 960 21 141 105 34 6% 5% AssiDomän Kraft 1 703 1 276 33 112 -10 7% neg AssiDomän 404 432 -6 -27 25 neg 6% AssiDomän Barrier 443 429 3 15 19 -21 3% 4% Fastighetsförsäljni - - 26 56 -54 Övrigt och 16 31 -31 -70 Internleveranser -715 -738 - Summa 5 717 4 816 19 585 424 38 10% 9% * varav Trä 615 532 16 -1 -28 neg neg ** varav 351 225 56 26 -31 7% neg AssiDomän Skog & Trä Trävarumarknaden har under det första kvartalet karaktäriserats av stark orderingång, fortsatt hög produktion och svagt stigande försäljningspriser. Bl a har en mild vinter på kontinenten medfört hög byggaktivitet. Vissa prishöjningar har genomförts under perioden avseende leveranser under våren. Den genomsnittliga prisnivån för första kvartalet 1998 var för furuvaror högre och för granvaror lägre än under motsvarande period 1997. Totalt ökade prisnivån med 2%. Leveransvolymen ökade med 10% (för jämförbara enheter 16%). Den svaga prisutvecklingen under slutet av 1997 för sågade varor medförde, trots hög efterfrågan, sänkta priser på sågtimmer under det första kvartalet 1998. I förhållande till motsvarande 1997 sjönk de genomsnittliga timmerpriserna med 2%. Genomsnittligt massavedpris under första kvartalet 1998 var 2% högre än under motsvarande period 1997. De samlade virkesleveranserna från egen skog under det första kvartalet var 1% högre, jämfört med 1997, beroende på ökade massavedleveranser. För AssiDomän Skog & Trä uppgick rörelseresultatet under första kvartalet till MSEK 349 (varav Trä -1), en ökning med MSEK 50 (Trä 27) i förhållande till motsvarande period 1997. Träs resultatförbättring berodde i första hand på högre leveransvolym samt att 1997 års resultat innehöll realisationsförluster. I förhållande till sista kvartalet 1997 minskade affärsområdets rörelseresultat med MSEK 30 (Trä förbättrades med 13). Den skogliga verksamheten påverkades negativt av minskad volym samt lägre timmerpriser. Sänkta kostnader förbättrade Träs resultat. För resten av 1998 bedöms en fortsatt god efterfrågan på främst sågade furuvaror och därmed sågtimmer. Hög sågverksproduktion i Skandinavien samt lageruppbyggnad kan dock begränsa möjligheterna till fortsatta prishöjningar. Marknadsutsikterna för massaved är helt relaterade till utvecklingen inom massa- och pappersindustrin. AssiDomän Packaging Den europeiska wellpappmarknaden hade under 1997 en god tillväxt. Stark konkurrens bidrar dock till prispress. Under första kvartalet 1998 har efterfrågan varit fortsatt god med tendenser på flera marknader till prishöjningar. Rörelsemarginalerna är dock låga, bl a till följd av höjda råvarupriser. AssiDomäns wellpappleveranser ökade med 19% i förhållande till första kvartalet 1997, främst till följd av förvärv. För jämförbara enheter var ökningen 2%. Det genomsnittliga försäljningspriset under första kvartalet var 1% lägre, jämfört med 1997. Den europeiska linermarknaden har fortsatt att förbättras under perioden och prishöjningar har genomförts för alla viktiga papperskvaliteter utom de ytvita. För de senare kvaliteterna pressas prisutvecklingen fortfarande av överskottskapacitet trots god efterfrågan. AssiDomäns leveranser av containerboard (kraftliner och annan pappersråvara för wellpappindustrin) ökade under första kvartalet 1998 med 12% i förhållande till 1997, främst till följd av förvärv. Den genomsnittliga västeuropeiska prisnivån ökade med 11%. Rörelseresultatet för AssiDomän Packaging uppgick till MSEK 141, en ökning med MSEK 36 i förhållande till motsvarande period 1997. Resultatet förbättrades för containerboard, främst till följd av höjda priser. Inom wellpappområdet minskade resultatet till följd av lägre marginaler. I förhållande till sista kvartalet 1997 förbättrades affärsområdets rörelseresultat med MSEK 95. Förbättringen är främst hänförlig till wellpappområdet. För resten av 1998 bedöms marknadsutsikterna för containerbord som fortsatt positiva. Efterfrågan inom wellpappområdet bedöms fortsätta att öka med möjlighet till prishöjningar. En viss osäkerhet föreligger dock inom pappersområdet då marknadssituationen i USA med överutbud och prispress kan komma att medföra ökat utbud från USA i Europa. AssiDomän Kraft Products Den svaga marknaden för papperssäckar under 1997 har bestått även under det första kvartalet 1998 med viss prispress och låg efterfrågan. Utvecklingen är delvis säsongsbetingad och har förbättrats något under slutet av perioden. För säckar ökade leveransvolymerna med 13%, huvudsakligen beroende på förvärvet av Sepap 1997. Genomsnittligt försäljningspris för säckar sjönk under första kvartalet 1998 med 7%, jämfört med motsvarande period 1997. För förpackningspapper minskade orderingången något under perioden, delvis till följd av utvecklingen inom säckområdet men även beroende på ökat utbud från USA till följd av krisen i Sydostasien. Prisnivån har emellertid varit stabil under perioden. Levererade volymer förpackningspapper ökade med 27% under perioden, jämfört med 1997, främst beroende på Sepap. För jämförbara enheter ökade volymerna med 2%. Genomsnittspriset steg med 5% i förhållande till 1997. Marknadsutvecklingen för pappersmassa var svag under perioden med överskottsutbud och sjunkande priser, bl a till följd av krisen i Sydostasien. En viss stabilisering har därefter kunnat konstateras. Genomsnittligt massapris under första kvartalet 1998 översteg dock motsvarande nivå 1997 med 18%. Levererade volymer ökade med 36%, huvudsakligen hänförligt till Sepap. AssiDomän Kraft Products rörelseresultat uppgick för första kvartalet 1998 till MSEK 112, en ökning med MSEK 122 i förhållande till motsvarande period 1997. Av rörelseresultatet svarade affärsområdets avsalumassarörelse för MSEK 26 (-31). Den samlade resultatförbättringen berodde främst på en positiv prisutveckling för färdigvaror och råvaror samt tillkommande resultat från Sepap. I förhållande till sista kvartalet 1997 förbättrades affärsområdets rörelseresultat med MSEK 101 (varav avsalumassa 12). Förbättringen berodde främst på låg produktionsvolym under 1997 till följd av planerat produktionsstopp i Skärblacka. Även säckrörelsen förbättrade sitt resultat något. För resten av 1998 förväntas en viss stabilisering av säckmarknaden med minskad prispress som följd. Den fortsatta marknadsutvecklingen för förpackningspapper har blivit mer osäker men bedöms fortfarande som stabil. Marknadsutvecklingen för avsalumassa bedöms som svagt positiv, om än osäker. AssiDomän Carton Marknaden för kartong ökade långsamt under 1997. Under det första kvartalet 1998 har marknadsläget endast marginellt förändrats. Prishöjningar har genomförts på förpackningskartong samtidigt som dock en viss prispress råder, delvis till följd av tidigare lageruppbyggnad hos kunderna. Genomsnittligt pris under det första kvartalet understeg något nivån under motsvarande period 1997. Orderingången har varit god under perioden. Viss lageruppbyggnad har skett avseende förpackningskartong för att höja servicegraden till kunder. Levererad volym var 3% lägre än under det första kvartalet 1997. Efter det stora investeringsprogrammet under hösten 1997 har kartongproduktionen successivt höjts. Totalt under det första kvartalet uppgick kartongproduktionen till 56 kton, vilket var något över nivån under motsvarande period 1997. Utvecklingstrenden under kvartalet har varit positiv. Fortsatta igångkörningskostnader och intrimningar av den ombyggda anläggningen har lett till högre kostnader. Därtill kommer att de totala kostnaderna i verksamheten ökat genom att den nya anläggningen i sig är dimensionerad för högre produktionsvolymer. Dessa högre kostnader kommer successivt att kompenseras av högre volymer. För AssiDomän Carton uppgick rörelseresultatet till MSEK -27, vilket är MSEK 52 lägre än under första kvartalet 1997. Lägre priser, högre tillverkningskostnader samt lageruppbyggnad har varit främsta orsaker till det lägre resultatet. I förhållande till sista kvartalet 1997, då investeringsprogrammet slutfördes, ökade rörelseresultatet med MSEK 117. För resten av 1998 bedöms en fortsatt god efterfrågan föreligga. Produktionstakten bedöms successivt öka med förbättrad produktivitet och rörelseresultat som följd. AssiDomän Barrier Coating I förhållande till en svag marknadsutveckling under slutet av 1997 har efterfrågan nu successivt förbättrats. Orderingången har främst i slutet av perioden varit hög. En positiv volymutveckling har förelegat inom viktiga produktområden. Levererade volymer under det första kvartalet understeg dock 1997 års motsvarande nivå med 2%. Prisnivån har varit stabil under perioden. Genom förändrad produktmix har emellertid det genomsnittliga försäljningspriset för första kvartalet varit 6% högre, jämfört med motsvarande period 1997. AssiDomän Barrier Coatings rörelseresultat uppgick till MSEK 15, en minskning med MSEK 4. Priseffekten på färdigvaror har motverkats av ökade råmaterialpriser. Ökad försäljning har inte kunnat kompensera för ökade kostnader i början av perioden, bl a till följd av investeringsaktiviteter. I förhållande till sista kvartalet 1997 förbättrades resultatet med MSEK 48. Sista kvartalet 1997 belastades med en reservation på MSEK 40 avseende kostnader för avveckling av den engelska verksamheten. Under resten av 1998 bedöms efterfrågan på affärsområdets produkter få en fortsatt positiv utveckling. Stockholm i maj 1998 Lennart Ahlgren President och CEO AssiDomän AB (publ) (556016-9020) Delårsrapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Delårsrapport för perioden januari - juni 1998 lämnas den 5 augusti 1998. Delårsrapport för perioden januari - september 1998 lämnas den 4 november 1998. Bokslutskommuniké för helåret 1998 lämnas den 9 februari 1999. AssiDomän-koncernen Jan-mars Jan-mars Helår Nyckeltal 1998 1997 1997 Rörelsemarginal, % 10 9 9 Avkastning på sysselsatt 9 8 9 kapital, % 1) Avkastning på eget 5 7 5 kapital, % 1) Soliditet, % 50 58 50 Skuldsättningsgrad, ggr 0,46 0,23 0,44 Räntebärande nettoskuld, 7 446 3 656 6 979 MSEK Vinst per aktie efter full 2,75 2,20 6,50 skatt, SEK Kassaflöde per aktie, SEK 7,00 5,55 24,10 Eget kapital per aktie, 135 133 132 SEK Medelantal anställda 17 177 15 618 16 914 1) Rullande 12månadersvärden. Resultaträkning Jan-mars Jan-mars April 1997- Helår MSEK 1998 1997 mars 1998 1997 Nettoomsättning 5 717 4 816 21 626 20 725 Övriga rörelseintäkter 70 90 535 555 Rörelsens kostnader -4 764 -4 134 -18 551 -17 921 Resultatandelar i - -2 9 7 intressebolag Avskrivningar enligt plan -438 -346 -1 613 -1 521 Rörelseresultat 585 424 2 006 1 845 Finansiella poster -129 -64 -448 -383 Resultat efter finansiella 456 360 1 558 1 462 poster Extraordinära poster - - -426 -426 Skatt -127 -100 -282 -255 Minoritetsandelar -1 - -10 -9 Nettoresultat 328 260 840 772 Balansräkning 31 mars 31 dec MSEK 1998 1997 Anläggningstillgångar 22 893 22 921 Varulager 2 812 2 672 Kortfristiga fordringar m 4 762 4 356 m Likvida medel m m 1 325 1 245 Summa tillgångar 31 792 31 194 Eget kapital 15 970 15 623 Minoritetsintressen 58 65 Räntefria skulder och 6 968 7 255 avsättningar Räntebärande skulder och 8 796 8 251 avsättningar Summa eget kapital och 31 792 31 194 skulder Finansieringsanalys Jan-mars Helår MSEK 1998 1997 Rörelseöverskott 980 2 919 Rörelsekapitalförändring -883 237 Kassaflöde före 97 3 156 investeringar Löpande investeringar, -238 -1 449 netto Operativt kassaflöde -141 1 707 Strategiska investeringar och företagsförvärv, netto -135 -5 160 Kassaflöde efter -276 -3 453 investeringar Finansnetto, skatter, -191 -1 248 utdelning m m Förändring av räntebärande -467 -4 701 nettoskuld Affärsområden Nettoomsättning kvartalsvis per affärsområde och för koncernen 1996 1997 1998 MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 AssiDomän Skog & 1 494 1 464 1 092 1 311 1 426 1 562 1 081 1 503 1 485 Trä * AssiDomän 2 064 1 900 1 847 1 817 1 960 2 198 2 276 2 304 2 381 Packaging AssiDomän Kraft 1 284 1 182 1 212 1 134 1 276 1 314 1 640 1 560 1 703 Products ** AssiDomän Carton 490 514 455 407 432 448 352 266 404 AssiDomän Barrier 424 396 379 368 429 469 412 403 443 Coating Övrigt 64 30 35 37 31 81 29 19 16 Internleveranser -813 -786 -641 -612 -738 -752 -603 -653 -715 Summa koncernen 5 007 4 700 4 379 4 462 4 816 5 320 5 187 5 402 5 717 * varav Trä 527 563 443 527 532 610 505 625 615 ** varav 218 235 204 174 225 226 325 374 351 Rörelseresultat kvartalsvis per affärsområde och för koncernen 1996 1997 1998 MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 AssiDomän Skog & 313 249 168 344 299 404 235 379 349 Trä * AssiDomän 210 183 129 4 105 104 134 46 141 Packaging AssiDomän Kraft 40 -42 28 -326 -10 32 165 11 112 Products ** AssiDomän Carton 34 58 23 36 25 29 -67 -144 -27 AssiDomän Barrier 9 -5 19 -9 19 24 18 -33 15 Coating Fastighetsförsäljn 403 77 109 124 56 116 107 150 26 ing Övrigt och -146 -107 -46 -36 -70 -109 -91 -89 -31 elimineringar Rörelseresultat 863 413 430 137 424 600 501 320 585 Finansiella poster -36 -11 -39 -44 -64 -101 -120 -98 -129 Resultat efter finansiella poster 827 402 391 93 360 499 381 222 456 Extraordinära - - - - - - - -426 poster Skatt -214 -120 -82 110 -100 -140 -107 92 -127 Minoritetsandelar - - - - - -1 -2 -6 -1 Nettoresultat 613 282 309 203 260 358 272 -118 328 Nettoresultat/akti 5,20 2,40 2,60 1,70 2,20 3,00 2,30 -1,00 2,75 e, SEK * varav Trä -37 -48 -40 -45 -28 30 -8 -14 -1 ** varav -49 -69 -48 -102 -31 7 45 14 26 AssiDomän AB (publ), 105 22 Stockholm. Tel 08-655 90 00. Fax 08-655 94 01. E-post: mailbox@asdo.se Hemsida på Internet: http://www.asdo.se AssiDomän är ett av Europas ledande skogsindustriföretag. Tillverkningen är koncentrerad till sågade trävaror, förpackningspapper och förpackningar. Koncernen, som är en av världens största skogsägare, omsatte 1997 ca 21 miljarder SEK och har 17 000 anställda. Antalet aktieägare är 300 000.

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar