Delårsrapport januari – september 2007

Förbättrat resultat för Sveaskog

Tredje kvartalet
• Kvartalets nettoomsättning uppgick till 1 539 MSEK (1 186).
• Rörelseresultatet före värdeförändring skog uppgick till 268 MSEK (70).
• Rörelseresultatet efter värdeförändring skog uppgick till 524 MSEK (274), vari ingår realisationsvinster från försäljningar av skogsfastigheter med 176 MSEK (110).
• Periodens resultat för kvarvarande verksamheter förbättrades väsentligt och uppgick till 339 MSEK (145).

Januari – september
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 287 MSEK (4 377).
• Rörelseresultatet före värdeförändring skog uppgick till 1 002 MSEK (465).
• Rörelseresultatet efter värdeförändring skog uppgick till 1 504 MSEK (960), vari ingår realisationsvinster från försäljningar av skogs fastigheter med 364 MSEK (297).
• Periodens resultat för kvarvarande verksamheter uppgick till 987 MSEK (544).


Kvartal
MSEK Kv 3 Kv 3
2007 2006

Nettoomsättning 1 539 1 186
Rörelseresultat före värdeförändring skog 268 70
Värdeförändring skog 256 204
Rörelseresultat 524 274
Resultat före skatt 452 200
Periodens resultat, kvarvarande verksamheter 339 145
Periodens resultat, avvecklad verksamhet - 20
Periodens resultat 339 165

Resultat per aktie, SEK 2,86 1,39
Resultat per aktie, kvarvarande verksamheter, SEK 2,86 1,22


Delårsrapporten i sin helhet finns på www.sveaskog.se.


Kommentar av Sveaskogs vd Gunnar Olofsson

Sveaskogs nettoomsättning under tredje kvartalet uppgår till 1 539 MSEK, vilket är en ökning med
30% jämfört med samma period 2006. Ökningen förklaras av en ökad försäljning om 8% och prisökningar om 19%. Försäljningen av biobränsle stod för den största relativa ökningen.

Ökningen har även positivt påverkat det operativa rörelseresultat som under kvartalet uppgår till 268 MSEK (70). Efter värdeförändring skog uppgick rörelseresultatet under tredje kvartalet till 524 MSEK (274). I resultatet ingår realisationsvinster från försäljningar av skogsfastigheter med 176 MSEK (110).

För perioden januari-september är det operativa rörelseresultatet 1 002 MSEK, att jämföra med 465 MSEK under 2006. Resultatförbättringen är särskilt glädjande med tanke på att vi under 2007 haft ökade kostnader för avverkning och transport av stormfällt och granbarkborreskadat virke efter stormen Per. Sveaskog klarade att transportera ut det stormfällda virket under sommaren inom den förlängda tidsfrist som Skogsstyrelsen beviljat, bland annat tack vare förstärkning av utländska åkare.

Inom Sveaskogs markförsäljningsprogram, som syftar till att stärka enskilt jord- och skogsbruk, genomfördes under perioden 60 affärer. 24 affärer genomfördes med Naturvårdsverket avseende mark för reservatsbildning och ersättningsmark. Sammantaget sålde Sveaskog under tredje kvartalet skogsfastigheter till ett värde av 282 MSEK, vilket kan jämföras med 229 MSEK samma kvartal föregående år. Ackumulerat för året uppgår markförsäljningarna till 665 MSEK. Till följd av stormen Per har ett antal affärer senarelagts, vilket kommer att innebära en ökad försäljning under den senare delen av året.

Under perioden har Sveaskog invigt två ekoparker, Kilsbergen i Bergslagen och Jovan i Västerbotten. Sveaskog har även färdigställt urvalet av, och inlett en extern kommunikation kring, de 300 000 hektar naturvårdsskogar som avsätts som en del i företagets miljöpolicy om 20% naturvårdsareal. Sveaskogs naturvårdsskogar är den största enskilda naturvårdssatsningen i Sverige nedanför fjällregionen.

Sveaskog Naturupplevelser, som är ett dotterbolag till Sveaskog AB, fortsätter utvecklingen av naturbaserad turism. Det sker dels genom avtal med turistföretag om att etablera verksamhet på Sveaskogs marker, dels med hjälp av den webbaserade marknadsplatsen inatur.se som fått ett positivt mottagande av såväl säljande företag som webbplatsbesökare. Under hösten har en professur inom Vilt- och fisketurism tillsatts vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, som finansieras av Sveaskog Naturupplevelser.

Svenska Skogsplantor, också det ett helägt dotterbolag till Sveaskog, har haft en god efterfrågan på såväl plantor som skogsvårdtjänster. Försäljningsintäkterna är högre än tredje kvartalet 2006, men lägre än planerat för 2007 främst till följd av effekterna av stormen Per i södra Sverige.
För Sveaskogs intressebolag (50%) träindustriföretaget Setra Group AB fortsätter resultatförbättringen. En ägarspridning av bolaget förbereds.Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar