Fortsatt god resultatutveckling för Sveaskog

Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2015 ökade med två procent till 1 280 MSEK (1 254). Leveransvolymerna från egen skog liksom de genomsnittliga priserna var oförändrade. Försäljningen av sågtimmer ökade, medan försäljningen av massaved, flis och biobränsle minskade. 

Kommentar från Sveaskogs vd Per-Olof Wedin:

– Sveaskog har nått de finansiella målen, ökat totalproduktiviteten och förbättrat resultatet när det gäller hållbart skogsbruk. Medarbetare och entreprenörer i samverkan med våra kunder har gjort ett mycket bra jobb och skapat våra goda resultat.

– Sveaskogs operativa resultat för 2015 ökade med två procent till 1 280 MSEK (1 254). Resultatet har påverkats positivt med 36 MSEK på grund av ett avgjort mervärdesskattsärende.

– Nettoomsättningen uppgick till 6 078 MSEK (6 232). Totalt sålde Sveaskog 10,7 (10,8) miljoner kubikmeter skogsråvara. Försäljningen av sågtimmer ökade, medan försäljningen av massaved, flis och biobränsle minskade.

– Efterfrågan på sågade trävaror drivs främst av nybyggnadstakten och i Sverige och Tyskland är utvecklingen positiv. Efterfrågan på sågtimmer i Sverige har varit god även om priserna sjönk mot slutet av året. Exportnivån för svensk pappersmassa är stabil. Marknaden för kartongprodukter ökar medan den viker för grafiska papper. Stora investeringar i svensk skogsindustri är aviserade, vilket är positivt för Sveaskog som stor råvaruleverantör.

1 oktober – 31 december 2015

  • Nettoomsättningen minskade med sex procent till 1 546 MSEK (1 641). Leveransvolymerna var tre procent lägre och genomsnittspriset minskade med två procent.
  • Det operativa rörelseresultatet minskade med 10 procent till 362 MSEK (402). Leveransvolymer från egen skog minskade med fyra procent med i genomsnitt oförändrade priser.
  • Värdeförändring skog var 917 MSEK (720).
  • Kvartalets resultat ökade med 9 procent till 952 MSEK (870).

1 januari – 31 december 2015

  • Nettoomsättningen minskade med två procent till 6 078 MSEK (6 232). Såväl leveransvolymer som genomsnittspris var en procent lägre.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med två procent till 1 280 MSEK (1 254). Leveransvolymer och priser från egen skog var i genomsnitt oförändrade.
  • Värdeförändring skog var 1 432 MSEK (1 032).
  • Årets resultat ökade med 19 procent till 2 017 MSEK (1 691).

Rapporten i sin helhet bifogas. För mer finansiell information från Sveaskog, gå in på: http://www.sveaskog.se/om-sveaskog/finansiell-information/finansiella-rapporter/ 

För mer information:

Per-Olof Wedin, vd och koncernchef Sveaskog, tfn 08 - 655 91 74
Per Matses, vice vd och CFO Sveaskog, tfn 070 – 655 98 20

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2014 var drygt 6,2 miljarder kronor och antalet anställda cirka 670. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera