Koncentrat av verkställande direktörens anförande vid bolagsstämma i AssiDomän

Koncentrat av verkställande direktörens anförande vid bolagsstämma i AssiDomän AB den 7 april 1998 Det genomförda investeringsprogrammet ska nu ge resultat 1997 utgjorde kulmen på ett intensivt arbete för att skapa ett konkurrenskraftigt och långsiktigt lönsamt skogsindustriföretag. Satsningarna har varit omfattande under de tre senaste åren vad gäller såväl förvärv som investeringar i befintlig verksamhet. I slutet av 1997 gick AssiDomän in i en ny fas; en konsolideringsfas med betydligt lägre investeringar, där de produktions- och marknadsfördelar som satsningarna medfört skall tas till vara fullt ut. Under de närmaste åren skall alla integrations- och samordningseffekter tas fram för att uppnå en betydligt bättre lönsamhet. Otillfredsställande resultat Resultatet för 1997 var inte tillräckligt - jag är inte nöjd. Resultatet påverkades negativt av lägre priser för papper och kartong men i synnerhet av betydligt lägre priser för wellpapp och säckar. Den största resultatpåverkan erhölls emellertid av de omfattande ombyggnaderna och igångkörningsproblemen. Vi hade räknat med störningar men inte av den omfattning som blev fallet. Totalt tappade vi en produktionsvolym på 135 kton mot vad vi hade planerat. Vi har uppskattat att resultateffekten härav uppgår till ca 600 MSEK, varav merparten är att betrakta som en engångseffekt. Ombyggnadsaktiviteterna har forcerats och har varit mycket omfattande under 1996 och främst 1997. Avsikten har varit att avsluta projekten så snart som möjligt för att uppnå störningsfri produktion. Styrande har varit antagandet att 1998 och 1999 och förhoppningsvis 2000 skall bli år med god efterfrågan och bättre priser. Produktionsmässigt har 1998 startat bra förutom vad gäller kartongtillverkningen i Frövi och i viss mån säckpapperstillverkningen i Skärblacka. Segezhabumprom 1997 års resultat har även påverkats negativt av att vi beslutat att dra oss ur Segezhabumprom i Ryssland och i samband härmed skriva ner värdet på våra aktier och fordringar till noll. Vid fjolårets bolagsstämma framhöll jag att "riskerna vid investeringar i Ryssland är icke obefintliga, varför våra satsningar måste vara begränsade". Med facit i hand hade jag naturligtvis helst sett att de varit ännu mera begränsade. Risken bedömdes ursprungligen som rimlig i förhållande till den stora framtida potential som finns på den ryska marknaden. Jag tycker även att det är viktigt att komma ihåg att vi förvärvade aktierna i Segezhabumprom i samband med att vi gjorde upp om kontrollen över Sepap i Tjeckien, som idag är en av våra mest lönsamma verksamheter. Vi underskattade kombinatets problem och historiska belastning, men framför allt underskattade vi problemen i det ryska samhällssystemet. Byråkratiskt krångel och politiska motkrafter i ett moras av korruption underblåsta av gamla handelspartners och den tidigare ledningen, blev för mycket för oss. Förhandlingar pågår för att avyttra aktierna. Vägledande under tillbakadragandet är att göra detta under ordnade former för att inte störa vår wellpapp-satsning i S:t Petersburg och försvåra våra framtida möjligheter i Ryssland. Investeringar och konsekvenser Sedan AssiDomän bildades, och inklusive Esswellförvärvet, har vi investerat totalt över 20 000 MSEK, dvs under fyra år i stort sett lika mycket som omsättningen under 1997. Investeringarna har till övervägande del skett i Sverige. Uppgraderingen av de svenska bruken och sågverken har varit omfattande. Förändringarna inom sågverksrörelsen, som i sin helhet finns i Sverige, har varit stora. Tillverkningskapaciteten har mer än fördubblats och genomsnittlig 3 3 kapacitet per sågverk har ökat från 50 000 m till 150 000 m per år. Investeringarna utanför Sverige har främst skett genom förvärv och har i stor omfattning bidragit till att öka vår tillverkningskapacitet. Investeringarna i Sverige har i allt väsentligt tagit sikte på att höja produktkvaliteten och öka produktionseffektiviteten. Mer än hälften av kapacitetsökningen för massa och papper har skett utomlands. Hela kapacitetsökningen för wellpapp, papperssäckar och för barriärbelagda produkter har skett utanför Sverige. Detta har medfört att AssiDomäns verksamhet har blivit alltmer internationell. Vi täcker idag i stort sett hela Europa och vi levererar även flera av våra produkter utanför Europa. Sedan starten har antalet anställda ökat med nästan 6 000. Andelen utlandsanställda har ökat från 40 % till 65 %. Konsolidering och fokusering på lönsamhet De omfattande investeringarna avslutades under slutet av 1997 och investerings-nivån kommer att vara betydligt lägre under de närmaste åren. Vi har därmed gått in i en ny fas i AssiDomäns historia - konsolidering. Av största betydelse för lönsamhetsutvecklingen är att AssiDomäns resultat under 1998 ej kommer att belastas av några kostnader för ombyggnadsstillestånd och därmed sammanhängande igångkörningsproblem. Till stor del förklaras det svaga resultatet under 1997 av poster som varit av engångskaraktär. Våra förutsättningar är därför betydligt bättre än under de senaste två åren. Vi har nu ett helt annorlunda AssiDomän, där de genomförda investeringarna inte bara ger ökade volymer utan även bättre produktkvalitet och lägre produktionskostnader i effektivare anläggningar. All kraft skall nu ägnas åt att ta till vara de möjligheter som skapats; alla integrationsvinster och synergier skall tas fram. Med andra ord: alla åtgärder skall vidtas för att öka avkastningen på det kapital som bundits i de olika verksamheterna. Jag ser således goda möjligheter till förbättrade resultat under de närmaste åren, vilket understryks av att vi höjt utdelningen till aktieägarna trots resultatförsämringen 1997. AssiDomän AB Corporate Communications ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/04/07/19990412BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/04/07/19990412BIT00460/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar