Ökad försäljning stärker resultatetDelårsrapport januari-juni 2010 Ökad försäljning stärker resultatet

Delåret januari – juni ? Nettoomsättningen ökade till 3 647 MSEK (3 169).
? Det operativa rörelseresultatet nästan fördubblades till 798 MSEK (406).
? Resultatandelen i intressebolaget Setra Group förbättrades till 40 MSEK (–132).
? Värdeförändring skog uppgick till 100 MSEK (473).
? Periodens resultat uppgick till 731 MSEK (588).

Koncernchefens kommentar Den positiva resultatutveckling som avslutade 2009 har fortsatt under första halvåret 2010 och Sveaskogs operativa rörelseresultat har nästan fördubblats jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatförbättringen beror på en ökad nettoomsättning genererad av större volymer och högre medelpriser.

Efterfrågan har varit god och vi har kunnat öka såväl försäljningsvolymer som priserna på våra produkter. Under det första halvåret levererade Sveaskog drygt sex miljoner kubikmeter (m3fub) skogsråvara, vilket är en ökning med åtta procent jämfört med motsvarande period föregående år. I likhet med föregående år kom cirka hälften av leveranserna från egen skog. Försäljningen av timmer och massaved ökade sammantaget med drygt sex procent och biobränsle med 15 procent. Ökningen av biobränsleleveranserna följer främst av en ökad efterfrågan från kraftvärmeverk.

Sveaskogs kostnader har ökat proportionerligt i relation till den ökade affärsvolymen och som en följd av utökade skogsvårdsåtgärder. Besparingsprogrammet som vi initierade 2009 har bidragit till lägre personalkostnader och ökad effektivitet.

Intressebolaget Setra Group har en mycket positiv resultatutveckling jämfört med föregående år. Resultatförbättringen beror främst på en starkare marknad för trävaror. Interna effektiviseringar och kostnadsbesparingar har även det bidragit positivt. Sveaskogs resultatandel i intressebolaget Setra Group har därmed kraftigt förbättrats. Setras förbättrade resultat och den positiva marknadsbilden ger goda förutsättningar för en avyttring, vilket är en strategi för Sveaskog och bolagets två övriga huvudägare.

Sveaskog har under det första halvåret sålt cirka 19 800 hektar skogsmark, främst inom uppdraget från ägaren att förstärka enskilt skogsbruk. Arealen är ungefär densamma som förra året, men en ökad andel av markaffärerna har skett i norra Sverige där arealprisena är lägre, vilket förklarar lägre reavinster, med 90 MSEK.

Sammantaget uppgick periodens resultat för första halvåret till 731 MSEK (588). I maj invigdes SunPines biodieselanläggning i Piteå. Anläggningen är världens första fabrik för produktion av talldiesel i industriell skala. SunPine AB ägs av Sveaskog, Preem, Södra och entreprenörsföretaget Kiram.
Delårsrapporten i sin helhet finns på www.sveaskog.se.Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 3,3 miljoner hektar produktiv skogsmark och en ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Genom att arbeta lönsamhetsinriktat med stor miljöhänsyn bidrar Sveaskog till en långsiktigt hållbar utveckling. Företaget omsätter 7 miljarder kronor och har cirka 730 anställda. Läs mer på www.sveaskog.seFör mer information kontakta eller besök www.sveaskog.se: Gunnar Olofsson, vd Sveaskog, tel 070 - 334 15 16 Per Matses, CFO, tel 08-655 92 90, 070 - 655 98 20

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör också markaffärer och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen av dess värden. Vi omsätter 6 miljarder kronor och är ca 720 anställda.

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar