Positiva diskussioner för Segezhabumprom

Positiva diskussioner för Segezhabumprom Diskussionerna mellan Segezhabumprom och den karelska regeringen, som ägde rum den 14 mars innebär ett steg närmare en lösning på de ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor, som försvårat företagets verksamhet. Mötet mellan Segezhabumproms VD, Sören Öberg, och Karelens president, Viktor Stepanov, genomfördes i en positiv atmosfär. Det resulterade i ett antal konkreta beslut, och parterna enades om ett flertal åtgärder för att stabilisera läget. Några av frågorna är dock svårlösta, och kan komma att ta längre tid att lösa. Alla ärenden behandlas nu gemensamt av de karelska myndigheterna och ledningen för Segezhabumprom. Det gäller bl a gemensamma åtgärder som krävs för att lösa frågan om betalning av federala skatter, inbetalningar till pensionsfonden och andra sociala frågor, liksom frågan om avverkningsrättigheter. Båda parter är inriktade på att nå en snabb överenskommelse, så att produktionen i Segezha kan återupptas så snart som möjligt. Den karelska regeringen är aktivt engagerad för att på olika sätt underlätta för Segezhabumprom, att genomföra den nya affärsplan som beslutats och den investeringsplan, som diskuteras med Världsbanken, IFC, och Europeiska Utvecklingsbanken, EBRD. Det var för nära två veckor sedan, som företagsledningen i Segezha ansåg det nödvändigt att stoppa produktionen på ett kontrollerat sätt. De många olösta frågorna försvårade företagets möjligheter att agera långsiktigt liksom dess möjligheter att generera kapitalresurser för drift och investeringar, från såväl ägarna som de internationella finansieringsinstituten. Den karelska regeringen agerade snabbt efter detta beslut. I ett gemensamt uttalande efter mötet mellan Sören Öberg och Viktor Stepanov förklarar båda parter vikten av att vidta åtgärder, som underlättar ett snabbt återupptagande av produktionen i Segezha. Stockholm, 1997-03-19 AO Segezhabumprom AssiDomän AB För ytterligare information: Sören Öberg, VD Segezhabumprom, tel 08 - 655 90 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/03/19/19990406BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/03/19/19990406BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar