Produktionen i Segezhabumprom återupptas

Produktionen i Segezhabumprom återupptas Verksamheten vid det ryska pappersbruket Segezhabumprom, där AssiDomän är del- ägare och operativt ansvarig, kan inom kort återuppta produktionen efter ett fyra månader långt stopp. Den förändrade ägarstruktur, som nu har kommit till stånd, skapar finansiella och långsiktigt hållbara industriella förutsättning- ar för den framtida verksamheten i Segezhabumprom. Dessutom är de ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor, som hindrat företagets verksamhet, nu till stor del lösta. AssiDomän har träffat en principöverenskommelse om att förvärva Daventrees 50% i Stratton Paper Co, det bolag som i dag ägs gemensamt av AssiDomän och Da- ventree, och som är formell ägare av 57% av aktierna i Segezhabumprom. Nästa steg i en rekonstruktion av det ryska bolagets ägarstruktur avses bli en ny- emission med i huvudsak AssiDomän, Karelska republiken och de internationella finansieringsinstituten IFC och EBRD som deltagare. Därmed skulle Segezhabump- rom för första gången få ägare med ett gemensamt långsiktigt strategiskt in- tresse. Uppgörelser har också träffats med karelska och federala ryska myndigheter om såväl miljötillstånd som pensions- och skatteskulder. Preliminär överenskom- melse finns dessutom beträffande nyttjanderättsavtal. AssiDomäns styrelse har därför beslutat att skjuta till ytterligare aktiekapital och lån till Segezha- bumprom. -Det känns bra, att vi nu kan komma igång och utveckla verksamheten i Segezha- bumprom till det moderna och konkurrenskraftiga företag det har förutsättning- ar att bli. Vi har från AssiDomäns sida ett långsiktigt intresse i detta enga- gemang och vi har en stark tro på en positiv utveckling av den ryska markna- den, säger AssiDomäns VD, Lennart Ahlgren. Det var i mars i år, som ledningen för Segezhabumprom bestämde sig för att stoppa produktionen på grund av avsaknaden av nödvändiga myndighetsbeslut samt brist på olja och rörelsekapital. Detta sedan huvudägarna beslutat att inte ge några ytterligare lån till företaget, innan skuldsituationen till lokala, re- publika och federala skattemyndigheter samt till pensionsfonden sanerats och frågorna om miljötillstånd, råvaruförsörjning, m m lösts. Sedan dess har Segezhabumproms ledning haft många och intensiva förhandlingar med de ryska myndigheterna och nått överenskommelser på de flesta punkter. De positiva uppgörelserna med de federala och regionala myndigheterna och lös- ningen på ägarfrågan är också viktiga faktorer för de internationella finansi- eringsinstitutens vilja att lämna krediter till det planerade investerings- programmet i Segezha på totalt ca 100 miljoner USD. Beslutet att återuppta verksamheten i Segezhabumprom innebär att produktionen vid bruket kan vara i full gång igen om ca sex veckor. En förutsättning för att det planerade investeringsprogrammet påbörjas i höst är dock, att en lösning finns beträffande den långsiktiga råvaruförsörjningen till Segezha- bumprom. -Det är mycket tillfredsställande att vi nu kan blicka framåt och arbeta of- fensivt igen. De senaste månaderna har varit fyllda av intensivt förhandlings- arbete, och jag är medveten om att det inte minst för alla anställda i Se- gezhabumprom varit en pressande och oviss tid. Vi är också nöjda med den för- ståelse vi mött i kontakterna med federala och regionala myndigheter, inte minst stödet från ordföranden i den karelska regeringen, Viktor Stepanov och Rysslands förste vice premiärminister Anatoli Tjubajs, säger Segezhabumproms VD, Sören Öberg. AssiDomän AB Corporate Communications 1997-07-14 För ytterligare information: Lennart Ahlgren, VD, tel 0294-361 01 och Sören Öberg, VD Segezhabumprom, tel +7 - 812 905 2233, eller AssiDomäns presstjänst 08-655 93 93. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/07/14/19990406BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/07/14/19990406BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar