Segezha-projektet - en bakgrund

Segezha-projektet - en bakgrund Juni 1996 AssiDomän förvärvar 50% i Stratton Paper Company, som i sin tur äger 57,3% i Segezhabumprom, det karelska massa-, säckpappers- och säck-kombinatet med en praktisk kapacitet på 250 kton säckpapper. Investeringen följer ett liknande samarbete mellan AssiDomän och Stratton Paper i tjeckiska Sepap. Stratton Paper Company inleder diskussioner med multilaterala finansieringsorgan, bl a EBRD och IFC, om extern finansiering av ett treårigt investeringsprogram på 100 MUSD för miljöförbättrande åtgärder och för att öka produktiviteten och produktkvaliteten vid bruket. Januari 1997 AssiDomän tar det operativa ansvaret vid Segezhabumprom och utser ny VD. Arbetet med en rekonstruktion av företagets släpande skatteskulder, miljötillstånd och andra tillstånd för verksamheten inleds. Mars 1997 Segezhabumproms ledning stoppar produktionen på grund av avsaknaden av överenskommelser om de ekonomiska, miljömässiga och sociala frågorna, som försvårar en uppgörelse om extern finansiering. Stratton Paper har redan satsat 10 MUSD i rörelsekapital till bruket. April 1997 Möte mellan representanter för AssiDomän, Segezhabumprom och Viktor Stepanov, president i Karelen, och Rysslands förste vice premiärminister, Anatolij Tjubajs, för att försöka hitta en lösning på problemen i Segezha. a Den regionala Antimonopolkommittén i Karelen inlederundersökningar om överträdelser av antimonopol- lagstiftningen. Juli 1997 På begäran av EBRD och IFC inleds förhandlingar om en förändrad ägarstruktur i syfte att tillföra nytt eget kapital. a Uppgörelse träffas med federala och regionala myndigheter om flera viktiga operativa problem. AssiDomän förvärvar resterande 50% i Stratton Paper Company, och produktionen återupptas efter fyra månaders stillestånd. November 1997 Den Allmänna Åklagaren i Karelen inleder en undersökning om AssiDomäns ägande och den operativa ledningen i bruket. December 1997 Arbitragedomstolen i Moskva ogiltigförklarar Antimonopolkommitténs ursprungliga beslut att tillåta Stratton Paper Companys förvärv av aktierna i Segezhabumprom. a Under President Boris Jeltsins besök i Stockholm utlovas en "statlig garanti" till Segezhabumprom för att säkra dess långsiktiga verksamhet. Förste vice premiärminister Boris Nemtsov får ansvaret att leda diskussionerna för att hitta en lösning. a AssiDomän vädjar till Boris Nemtsov om stöd för ett lån på 60 MUSD och för att påskynda en överenskommelse om de skattemässiga och juridiska frågorna kring Segezhabumprom. a På grund av svårigheterna att nå en extern finansieringslösning och sedan övriga aktieägare förklarat att de inte tänker bidra med kapital beslutar AssiDomäns styrelse att stoppa garantierna för Segezhabumproms lån till rörelsekapital. Januari 1998 Ledningen för Segezhabumprom beslutar att stoppa produktionen på grund av brist på rörelsekapital. Brukets bankkonton är fortfarande spärrade eftersom ingen uppgörelse finns om de federala skatteskulderna. a Möte mellan representanter för AssiDomän och Segezhabumprom, Boris Nemtsov och företrädare för ryska regeringen. Den ryska regeringen lovar att utreda möjligheterna för en lånegaranti, förutsatt att ägarfrågan är utredd och att Republiken Karelen ställer upp med en motgaranti samt att det finns en uppgörelse om de skattefrågor, som Segezhabumproms ledning sökt att lösa under ett års tid. Februari 1998 AssiDomäns styrelse beslutar att dra sig ur engagemanget i Segezhabumprom. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/02/12/19990412BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/02/12/19990412BIT00430/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar