Sveaskog går samman med AssiDomän och bildar ett ledande skogsförvaltande bolag

Sveaskog går samman med AssiDomän och bildar ett ledande skogsförvaltande bolag *Svenska staten genom Sveaskog har beslutat lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AssiDomän. *Det sammanlagda värdet av erbjudandet samt de aktier i Billerud som erhålles i form av utdelning från AssiDomän uppgår till cirka 280 SEK per aktie i AssiDomän, varav aktier i Billerud utgör cirka 36 SEK. *För varje aktie i AssiDomän, exklusive rätt till utdelning av aktier i Billerud (värde cirka 23 SEK), erbjuder Sveaskog - 244 SEK kontant och - aktier och/eller andelar av aktier i Billerud, med ett bedömt värde om cirka 13 SEK per aktie i AssiDomän. * Med hänsyn tagen till den av AssiDomäns styrelse aviserade inlösen om 12 000 miljoner SEK (motsvarande cirka 126 SEK per aktie) och utdelningen av Billerud innebär erbjudandet en premie om cirka 78 procent. * Baserat på den senaste betalkursen för AssiDomänaktien om 223 SEK den 27 september 2001 (dvs dagen innan Sveaskog och AssiDomän meddelade att bolagen hade inlett diskussioner om förutsättningarna för ett offentligt erbjudande avseende aktierna i AssiDomän) samt justerat för utdelning av Billerud om cirka 23 SEK, dvs cirka 200 SEK, innebär erbjudandet en premie om cirka 29 procent. * Budet rekommenderas enhälligt av styrelsen för AssiDomän. * Alecta, SEB Fonder och SEB Trygg Liv ställer sig bakom erbjudandet. Bo Dockered, ordförande i Sveaskog, säger i en kommentar till erbjudandet: "För två år sedan fattade riksdagen ett beslut som syftade till att skapa en mer rationell förvaltning av skogen, en bättre fungerande virkesmarknad och en ökad naturhänsyn. Med staten som ensam huvudman för Sveaskogs och AssiDomäns skogsmarker kan vi bättre tillgodose dessa intressen". Sveaskogs VD Lars Sköld kommenterar affären: "Sveaskog och AssiDomän har stora likheter ifråga om affärsidé, vision, strategier och organisation. Vi skall fortsätta att bedriva ett kommersiellt skogsbruk med högt ställda miljömål. Tillsammans skapar vi förutsättningar att lyckas med en rad utvecklingsprojekt inom skogsbruk och andra verksamhetsgrenar. " Offentligt erbjudande till aktieägarna i AssiDomän AB Styrelsen för Sveaskog AB ("Sveaskog") har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i AssiDomän AB ("AssiDomän") ("Erbjudandet"). Sveaskog ägs till 100 procent av Svenska staten ("Staten") genom Förvaltningsaktiebolaget Stattum ("Stattum"). Staten äger vidare genom Stattum och Näringsdepartementet sammanlagt 33 605 190 aktier, motsvarande 35,3 procent av kapitalet och rösterna, i AssiDomän. Vid fullföljande av Erbjudandet kommer dessa aktier att överföras till Sveaskog. Vid ordinarie bolagsstämma i AssiDomän den 22 maj 2001 beslutades om utdelning av samtliga av AssiDomän ägda aktier i Billerud AB ("Billerud") till AssiDomäns aktieägare. AssiDomän kommer, i enlighet med tidigare träffat avtal, att från Stora Enso förvärva 20 procent av samtliga aktier i Billerud, varvid utdelningen omfattar 70 procent av samtliga aktier i Billerud. Det sammanlagda värdet av Erbjudandet samt de aktier som erhålles i form av utdelning från AssiDomän 1) uppgår till cirka 280 SEK per aktie i AssiDomän, varav aktier i Billerud utgör cirka 36 SEK. 2) Erbjudandet från Sveaskog innebär att för varje aktie i AssiDomän, exklusive rätt till utdelning av aktier i Billerud (värde cirka 23 SEK2), erhålles · 244 SEK kontant och · aktier och/eller andelar av aktier i Billerud 3) , med ett bedömt värde om cirka 13 SEK per aktie i AssiDomän.2 Courtage utgår ej för under Erbjudandet inlämnade aktier. Styrelsen för AssiDomän har tidigare aviserat att den kommer att föreslå en överföring av cirka 12 000 miljoner SEK, motsvarande cirka 126 SEK per aktie, till AssiDomäns aktieägare genom inlösen av aktier. Inlösenbeloppet erhålles nu istället som en del av Erbjudandet. Justerat för dessa 126 SEK per aktie och utdelningen av aktier i Billerud om cirka 23 SEK2 per aktie innebär Erbjudandet en premie om cirka 78 procent, baserat på den senaste betalkursen för AssiDomänaktien om 223 SEK den 27 september 2001 4) . Baserat på den genomsnittliga senaste betalkursen för AssiDomänaktien under perioden 17 augusti 2001 - 27 september 2001 5) , och med motsvarande justeringar, innebär Erbjudandet en premie om cirka 67 procent. Baserat på den senaste betalkursen för AssiDomänaktien om 223 SEK den 27 september 20014, justerat för utdelning av Billerud om cirka 23 SEK2, dvs cirka 200 SEK, innebär Erbjudandet en premie om cirka 29 procent. Baserat på den genomsnittliga senaste betalkursen för AssiDomänaktien under perioden 17 augusti 2001 - 27 september 20015, innebär Erbjudandet en premie om cirka 26 procent. Styrelsen för AssiDomän har enhälligt beslutat rekommendera aktieägarna i AssiDomän att acceptera Erbjudandet. Alecta, SEB Fonder och SEB Trygg Liv, vilka tillsammans representerar 11,3 procent av kapitalet och rösterna i AssiDomän, har förklarat att de ställer sig bakom Erbjudandet. Statens och dessa aktieägares innehav motsvarar sammanlagt 46,6 procent av kapitalet och rösterna i AssiDomän. Bakgrund och motiv Skogen är Sveriges viktigaste naturtillgång. Den är förnyelsebar och skogssektorn i sin helhet är en av Sveriges allra största nettoexportörer. Utvecklingen i skogssektorn är därmed av avgörande betydelse för Sveriges fortsatta välståndsutveckling. Staten har alltid tagit ett stort ansvar för utvecklingen i det svenska skogsbruket. Utbildning och forskning på skogsområdet har alltid legat mycket långt framme. I många länder äger staten eller andra delar av den offentliga sektorn betydande arealer skogsmark. Staten som skogsägare har gammal hävd i Sverige. I början av 1990-talet förvaltade Domänverket cirka 3,5 miljoner ha mark för aktivt skogsbruk och 6,5 miljoner ha annan mark. Det finns en rad skäl för att Staten äger betydande skogsarealer: * Ett statligt skogsägande värnar de stora ekonomiska, upplevelsemässiga och kulturella värdena i skogen. * Statligt skogsägande underlättar långsiktig förvaltning av större sammanhängande områden för att t ex bevara biologisk mångfald och från natur- och kultursynpunkt särskilt värdefull skogsmark. * Statligt skogsägande kan öka konkurrensen om vedråvara vilket innebär lättare tillgång för köpsågverk. * Statligt skogsägande ger möjligheter till bättre s k arrondering av mark (dvs bättre geografisk struktur) och underlättar markbyten med andra ägare. Staten äger genom Sveaskog cirka 900 000 ha produktiv skogsmark, motsvarande 4,0 procent av den svenska skogsarealen om 22 212 000 ha. Därtill kommer en areal om 749 000 ha, motsvarande 3,4 procent, som förvaltas av Statens Fastighetsverk, ett antal myndigheter och bolag. Totalt omfattar Statens areal 1 649 000 ha eller 7,4 procent av den svenska skogsarealen. Med hänsyn till var skogsmarken ligger är innehavet mätt i avverkningsvolymer mycket mera begränsat, cirka 2 procent. I de flesta västeuropeiska länder och i Nordamerika är det statliga skogsinnehavet mycket större än i Sverige. Staten tar nu ytterligare ett initiativ för att utveckla det svenska skogsbruket genom att föreslå att Staten förvärvar samtliga aktier i AssiDomän. Avsikten med förvärvet är att AssiDomäns skogsmark återigen skall sammanföras med Sveaskogs. Sveaskog och AssiDomän bedriver bägge ett modernt, rationellt, lönsamt och uthålligt skogsbruk i sina skogar, och dessa principer skall tillämpas också framgent. Sveaskog Sveaskog har nu verkat i två år. Bolaget har vunnit starkt gensvar för sitt sätt att arbeta och det har etablerats väl på marknaden för skogsråvara som en oberoende leverantör. Bolaget är dock för litet för att kunna fullfölja de av riksdagen beslutade riktlinjerna. Statens ambitioner i fråga om att få en effektiv förvaltning av ett bestånd med spridd allokering, möjligheter att erbjuda bytesmark och en förvaltning av mark som är av intresse för naturvården kan inte fullföljas med Statens nuvarande markinnehav. Det finns därför skäl för Staten att, om målsättningarna för Sveaskog skall fullföljas, införliva AssiDomäns skog i Sveaskog. Ett förvärv av AssiDomäns skog om 2 400 000 ha leder till en ökning av Statens innehav av produktiv skogsmark med 10,8 procentenheter till en andel om 18,2 procent av Sveriges totala areal produktiv skogsmark. Med hänsyn till var skogsmarken ligger blir andelen av den sammanlagda avverkningsvolymen cirka 10 procent. AssiDomän AssiDomäns verksamhet har genom avyttringar under 2000 och 2001 fokuserats på ägande, förvaltning och brukande av skogstillgångar. Bolagets dominerande tillgång är nu 2,4 miljoner ha produktiv skogsmark. I koncernen ingår även en sågverksrörelse samt kartongbruket i Frövi. AssiDomän äger vidare aktier i Billerud vilka avses delas ut till aktieägarna i AssiDomän senast under november 2001. AssiDomäns framgångsrika arbete med att finna nya starka strukturer för den industriella verksamheten i sågverken och Frövi skall fortsätta. Staten skall inte, enligt regeringens mening, vara en långsiktig ägare till industriell verksamhet på det skogliga området. Effekter av förvärvet Förvärvet väntas medföra ett antal fördelar: · Arronderingen av mark förbättras vilket underlättar markbyten på kommersiella villkor med andra markägare. · Konkurrensen om vedråvara förbättras, vilket innebär att veden i högre grad kommer att säljas på en kommersiell och öppen marknad samt att köpsågverk kan ha lättare att få tillgång till vedråvara. · Avsättning av mark till naturreservat underlättas både direkt och genom att vidgade möjligheter att erbjuda ersättningsmark tillskapas. Villkor för Erbjudandet Följande villkor gäller för Erbjudandet: · Att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Sveaskog blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i AssiDomän. Sveaskog förbehåller sig dock rätten att fullfölja Erbjudandet även vid lägre anslutning. · Att Sveriges Riksdag senast före juluppehållet, vilket börjar den 16 december 2001, fattar erforderliga beslut för Erbjudandets genomförande och Sveaskogs förvärv av aktierna i AssiDomän. 6) · Att AssiDomän genomför utdelningen av aktier i Billerud och att avstämningsdagen för deltagande i utdelningen samt första noteringsdag för Billerudaktien på Stockholmsbörsen infaller senast den 30 november 2001. · Att alla erforderliga myndighetstillstånd erhålls utan villkor eller på villkor som, enligt Sveaskogs bedömning, inte på ett väsentligt negativt sätt inverkar på Erbjudandet eller förvärvet av AssiDomän. · Att förvärvet, innan offentliggörande skett av att Erbjudandet fullföljts, inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligt försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller utlandet, eller av annan omständighet utanför Sveaskogs kontroll. Sveaskog förbehåller sig rätten att frånfalla ett eller flera av ovan angivna villkor för Erbjudandet. Finansiering Under förutsättning att Sveriges Riksdag fattar erforderliga beslut för Erbjudandets genomförande och Sveaskogs förvärv av aktierna i AssiDomän kommer Riksgäldskontoret att till Sveaskog lämna en bryggfinansiering om cirka 12 000 miljoner SEK. Staten kommer att lämna ett tillskott om cirka 1 500 miljoner SEK till Sveaskog, motsvarande det inlösenbelopp Staten erhöll i mars 2001 från AssiDomän. Sveaskog har därutöver säkerställt ytterligare finansiering i sådan utsträckning att Erbjudandet kan fullföljas. De aktier i Billerud som Staten erhåller som utdelning från AssiDomän kommer att utgöra en del av Erbjudandet. Vid fullföljande av Erbjudandet kommer Statens innehav om 35,3 procent av aktierna i AssiDomän att överföras till Sveaskog. Lånet från Riksgäldskontoret kommer att refinansieras efter det att transaktionen fullföljts. Översiktlig tidsplan Prospekt avseende Erbjudandet beräknas sändas ut till aktieägarna i AssiDomän omkring den 16 november 2001. Anmälningstiden i Erbjudandet beräknas löpa från och med den 19 november 2001 till och med den 14 december 2001. Under förutsättning att Sveaskog fullföljer Erbjudandet senast den 21 december 2001 beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas den 28 december 2001 till de aktieägare som accepterat Erbjudandet. Sveaskog förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Rådgivare Staten, genom Näringsdepartementet, har anlitat Erneholm & Haskel som finansiella rådgivare. Sveaskog har anlitat Enskilda Securities och Handelsbanken Investment Banking som finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå som juridisk rådgivare för genomförandet av Erbjudandet. Stockholm den 10 oktober 2001 Sveaskog AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Bo Dockered, ordförande i Sveaskog, tel 070-674 01 19 Lars Sköld, VD i Sveaskog, tel 070-537 97 70 Information om Erbjudandet och om Sveaskog kan erhållas på www.sveaskog.se. Billerud Billerud bildades den 1 januari 2001 genom en sammanslagning av AssiDomäns pappersbruk Skärblacka och Karlsborg och Stora Ensos pappersbruk Gruvön. Billerud ägs till 50 procent av AssiDomän och till 50 procent av Stora Enso. Med en årlig produktionskapacitet på nära 1,3 miljoner ton papper och massa, varav mer än 80 procent säljs inom Europa, är Billerud en ledande pappers- och massaproducent i Europa inom sina huvudproduktområden. Billeruds specialisering inom väl definierade produktområden, främst kraftpapper, well-råvaror och pappersmassa, skapar förutsättningar för att möta de krav på kapacitet, storlek och kvalitet som den pågående konsolideringen av den globala förpackningsindustrin ger upphov till. Billerud har sammanlagt under åren 1996-2000 investerat cirka 4 miljarder SEK. Billeruds omsättning under 2000 uppgick, proforma, till cirka 6,7 miljarder SEK och rörelseresultatet proforma uppgick till 1 384 miljoner SEK. Samordningen av de tre bruken, inklusive högre kapacitet från genomförda investeringar, beräknas ge en årlig resultateffekt om cirka 200 miljoner SEK, med full effekt vid slutet av 2003 förutsatt normalt kapacitetsutnyttjande. Billerud organiserar sin produktion och försäljning i tre produktområden, Kraftpapper, Wellråvara och Massa. Billerud har lokal närvaro, förutom i Skandinavien, på övriga viktiga europeiska marknader, bl a genom egna försäljningskontor i Benelux, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Nyckeltal 7) 1996 1997 1998 1999 2000 Jan-jun Jan- 2000 jun 2001 Omsättning, MSEK 5 245 5 402 5 498 5 442 6 705 3 208 3 588 Rörelseresultat, MSEK 131 386 317 309 1 384 515 788 Eget kapital, MSEK - - - - 2 224 - 2 749 Sysselsatt kapital, 2 908 3 473 3 960 4 452 4 804 4 658 4 853 MSEK Bruttomarginal, % 5% 11% 10% 11% 25% 21% 27% Rörelsemarginal, % 3% 7% 6% 6% 21% 16% 22% Avkastning på 5% 12% 9% 7% 30% 22% 34% sysselsatt kapital, % 8) Nettoskuldsättningsgra - - - - 1,2 9) - 0,8 d, ggr Soliditet, % - - - - 32%3 - 41% Medelantal anställda 2 778 2 593 2 563 2 497 2 442 2 494 2 412 1) Samtliga nyckeltal avseende åren 1996-2000 är proforma. 2) 1996 beräknat på utgående sysselsatt kapital per den 31 december 1996. Januari-juni är baserat på rullande tolvmånadersvärde. 3) Proforma 1 januari 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00450/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00450/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar