Sveaskog ökade vinsten för första kvartalet år 2013

Sveaskogs nettoomsättning det första kvartalet 2013 uppgick till 1 583 MSEK (1 666). Försäljningsvolymerna ökade med tre procent jämfört med föregående år medan försäljningspriserna i genomsnitt minskade med elva procent. Det operativa rörelseresultatet uppgick till 271 MSEK (223) och periodens resultat till 282 MSEK (274).

Kommentar från vd och koncernchef Per-Olof Wedin:

-       ­De lägre prisnivåerna har under det första kvartalet kompenserats av större volym virke från egen skog och lägre produktionskostnader bland annat till följd av ökad effektivitet. Produktionskostnaderna föregående år påverkades av merkostnader för stormupparbetning kopplat till stormen Dagmar.

-       Totalt uppgick Sveaskogs försäljning av skogsråvara under kvartalet till 3,0 (2,9) miljoner kubikmeter (m3 fub). Försäljningen av massaved och flis ökade med drygt sex procent medan ökningen för övriga sortiment var mer blygsam.

-       Utvecklingen på Sveaskogs marknader var under kvartalet fortsatt svag. För flera av Sveaskogs kunder är den svaga konjunkturen och den starka svenska kronan kännbar och påverkar försäljning och lönsamhet. Det finns dock förhoppningar om att konjunkturbotten är nådd.

Första kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 583 MSEK (1 666). Priserna minskade i genomsnitt med elva procent medan leveransvolymerna ökade med tre procent jämfört med första kvartalet föregående år.
  • Det operativa rörelseresultatet uppgick till 271 MSEK (223). Att resultatet förbättrats trots de lägre prisnivåerna beror på högre leveransvolymer från egen skog och lägre produktionskostnader.
  • Värdeförändring skog var 162 MSEK (175).
  • Periodens resultat uppgick till 282 MSEK (274).

För mer information:

Per-Olof Wedin, vd och koncernchef Sveaskog, tfn 076 – 130 42 01
Per Matses, vice vd och CFO Sveaskog, tfn 070 – 655 98 20

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar