Sveaskog säkrar långsiktigt skydd för ekoparkerna

Sveaskog och Skogsstyrelsen har kommit överens om att det ska tecknas juridiskt bindande ekoparksavtal för de ca 35 ekoparker som Sveaskog inviger. Ekoparksavtalen garanterar ett långsiktigt skydd och bevarande av de natur- och kulturvärden som finns i Sveaskogs ekoparker.

- Ekoparksavtalen är i linje med de intentioner som ägaren angav när Sveaskog bildades, nämligen att vi ska vara ett föredöme när det gäller miljöarbetet, säger Sveaskogs styrelseordförande Bo Dockered. Sveaskogs naturvårdssatsning är långsiktig och genom att teckna bindande avtal säkrar vi ett skydd och bevarande av ekoparkernas naturvärden för framtida generationer. Ekoparksavtal skrivs mellan Sveaskog och berörd regional skogsvårdsstyrelse senast sex månader efter invigningen av respektive ekopark. Avtalen gäller under 50 år, vilket är längsta möjliga avtalstid. - Ekoparkerna är ett bra exempel och uttryck för arbetet med frivilliga avsättningar. Det sker med öppenhet och i dialog med omvärlden och kan tjäna som föredöme för andra aktörer, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Göran Enander. För varje ekopark fastställer Sveaskog en ekoparksplan som styr mål och nivån på naturhänsyn och produktion i ekoparkens skogsbestånd. Genom avtalen förbinder sig Sveaskog att aktivt arbeta för de mål som anges i ekoparksplanen och att inte sänka nivån på naturhänsynen i enskilda bestånd. I avtalen lovar Sveaskog även att i samråd med skogsvårdsstyrelsen fastställa ekoparksplanen samt att genomföra årliga samråd kring detaljskötseln i ekoparken. - Vi ser mycket positivt på att Sveaskog bekräftar sin långsiktiga ambition genom denna form av naturvårdsavtal. Sveaskog får ingen ersättning för den inskränkning i brukandet av skogen som avtalen innebär, säger Göran Enander. Ekoparkerna är större landskap, om minst 1 000 ha skogsmark, med stora ekologiska värden. Minst hälften av den produktiva skogen i ekoparkerna används för naturvård. Skogsbruk kommer att bedrivas i de flesta ekoparker, men anpassas till ekoparkernas särskilda natur- och kulturvärden. Sveaskog har hittills invigt sex ekoparker. Fram till 2009 kommer ytterligare ca 30 ekoparker att invigas. Totalt omfattar de ca 175 000 ha skogsmark. Skogsstyrelsen kommer inte att räkna in ekoparksavtalen i det av riksdagen satta arealmålet för naturvårdsavtal. Eftersom visst skogsbruk kommer att förekomma i de flesta ekoparker räknas inte hela arealen som frivillig avsättning. Läs mer på www.sveaskog.se eller www.svo.se För mer information kontakta: Bo Dockered, styrelseordförande Sveaskog, tel. 070-674 01 19 Göran Enander, GD Skogsstyrelsen, tel. 036-15 57 00, 070-229 38 48 Stefan Bleckert, naturvårdschef Sveaskog, tel. 070-666 82 10 Mikael Norén, verksamhetsledare, Skogsstyrelsen, tel. 036-15 57 11, 070-581 62 24 Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel. 08-655 91 06, 0708-72 22 05

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se